Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – USŁUGI

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 574592-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 500156020-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Stacja Muzeum, Krajowy numer identyfikacyjny 36282869000000,

ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa,

woj. mazowieckie, państwo Polska,

tel. 22 620 04 80, faks 22 620 04 80 w 103.

e-mail sekretariat@stacjamuzeum.pl,

Adres strony internetowej (url): http://www.stacjamuzeum.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: samorządowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prace konserwatorsko – restauratorskie zabytkowego taboru EW51-36

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): STM-ZP.271.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: „Prac konserwatorsko – restauratorskich zabytkowego taboru kolejowego Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego EW51-36” Obiekt znajduje się na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A. ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 92520000-2

Dodatkowe kody CPV: 50222000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 947 500.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy: ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO „MIŃSK MAZOWIECKI” SPÓŁKA AKCYJNA
Email wykonawcy: m.jackiewicz@zntkmm.pl
Adres pocztowy: ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34 05-300, Mińsk Mazowiecki
Kod pocztowy: 05-300
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Kraj/woj.: mazowieckie

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1 165 425.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1 165 425.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1 165 425.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

2018-07-31

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Prac konserwatorsko – restauratorskich zabytkowego taboru EW51-36” znak: STM-ZP.271.1.2018

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje następujące informacje w zakresie ww. postępowania.

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz uzasadnienie jej wyboru

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A.

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34

05-300 Mińsk Mazowiecki

W wyniku oceny, oferta otrzymała łącznie 60,0000 pkt, w tym w kryterium:

1) Kryterium najniższa cena (Cena) – oferta otrzymała 60,0000 pkt

2) Termin realizacji – (Tn) oferta otrzymała 0,0000 pkt

3) Kryterium gwarancja jakości – oferta otrzymała 0,0000 pkt

II. Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega wykluczeniu, treść oferty odpowiada treści SIWZ i nie podlega odrzuceniu, w kryteriach oceny, oferta otrzymała łącznie 60,0000 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która została uznana za najkorzystniejszą.

Załącznik 2017-07-31 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

2018-07-12

Informacja z otwarcia oferty, w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 13:30 w Sali 9 (biblioteka) w siedzibie Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Prace konserwatorsko – restauratorskie zabytkowego taboru EW51-36”

Znak sprawy: STM-ZP.271.1.2018

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, kwotę w wysokości 950 000,00 zł. netto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 1 168 500,00 zł. brutto (słownie jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00 /100)

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Wartość oferty netto

Wartość oferty brutto

1.

ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO „Mińsk Mazowiecki„ SPÓŁKA AKCYJNA.

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34

05-300

Mińsk Mazowiecki

947 500,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

1 165 425,00 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100)

Wartość oferty netto 947 500,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

Wartość oferty brutto 1 165 425,00 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100)

Wykonawca zobowiązuje się:

1) zrealizować zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2018 r.

2) udzielić gwarancji jakości na nowe podzespoły oraz malowanie renowacyjne — na okres 36 miesięcy, na pozostałe wykonane prace konserwatorsko – restauratorskie udzielić gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru EZT EW51-36 i po zatwierdzeniu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prawidłowości wykonania prac

3) Wykonawca wyraża zgodę na otrzymanie należności wynikających z faktur w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

Dodano załączniki:

2018-07-12 Informacja z otwarcia oferty.pdf

2018-07-09 W związku z wniesionymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający zamieścił odpowiedzi oraz dostosowany do nich wzór umowy.

Dodano załączniki:

Odpowiedzi na drugie pytania 2018-07-09.pdf

Zal. 7 – Wzor umowy dostosowany do pytań z 2018-07-09.pdf

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy postępowania którego przedmiotem są „Prace konserwatorsko – restauratorskie zabytkowego Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego EW51-36”

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zmienia zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

Rozdział 14 SIWZ – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 1 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

„14.1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie, pok. 11 w terminie do dnia 12.07.2018, godz.13.00.”

„14.3 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu 12.07.2018. o godz.13.30.”

Dodano załączniki

2018-07-05 Zmiana terminu rozdział 14 SIWZ

Ogłoszenie nr 574592-N-2018 z dnia 2018-06-20

W związku z wniesionymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający zamieścił odpowiedzi oraz dostosowany do nich wzór umowy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stacja Muzeum, krajowy numer identyfikacyjny 36282869000000, ul.
Towarowa 3 , 00-811 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 620 04 80, e-mail
sekretariat@stacjamuzeum.pl, faks 22 620 04 80 w 103.
Adres strony internetowej (URL): http://www.stacjamuzeum.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak

Zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace konserwatorsko – restauratorskie
zabytkowego taboru EW51-36

Numer referencyjny: STM-ZP.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
– określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie: „Prac konserwatorsko – restauratorskich zabytkowego taboru kolejowego
Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego EW51-36” Obiekt znajduje się na terenie Zakładów Naprawczych
Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A. ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
II.5) Główny kod CPV: 92520000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50222000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-20
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-20
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie warunku w tym zakresie wykazanie przez
Wykonawcę że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 780
000,00 złotych oraz złożenie dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną: 1.000.000 złotych (jeden milion złotych)
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co najmniej: trzy usługi dotyczące
naprawy obiektu o podobnych parametrach lub wyższych na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł
netto każda usługa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 oraz ust. 5 pkt. 1 p.z.p.
wykonawca składa: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13 , pkt 14 i pkt 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) oświadczenie
Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 9 do SIWZ, 4) oświadczenie Wykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 10 do SIWZ, 2. W terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p.
(informacja zamieszczana po otwarciu ofert), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia dokumentów, o których
mowa w ust. 1 zobowiązany jest każdy z wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu
podmiotu).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym
mowa w Rozdz. 9.1 pkt. 2 lit. b (Ad. 2 b) SIWZ – informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej, wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu, 2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w Rozdz. 9.1 pkt. 2 lit. c SIWZ – wykaz usług wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, z wykorzystaniem wzoru Załącznika nr 5 do SIWZ oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– oświadczenie Wykonawcy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Zamawiający może udzielić Wykonawcy na jego wniosek zaliczki na poczet wykonania przedmiotu
umowy. Zaliczka może zostać udzielona do wysokości 30 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, na zasadach określonych w § 8 ust. 4-8 Wzoru umowy.
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 20,00
Gwarancja 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) skrócenia terminu wykonania umowy, przyspieszenia ukończenia wykonania usług, 2) obniżenia
kosztu, który będzie ponosił Zamawiający na utrzymanie i konserwację pojazdu, 3) obniżenia
wynagrodzenia Wykonawcy, 4) przedłużenia terminu gwarancji, 5) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego rodzaju usługi lub zmiany technologii, 6) dostosowanie do
aktualnie obowiązujących przepisów lub wymogów właściwego Konserwatora Zabytków lub innych
organów, 7) rezygnacji z części usług, 8) zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku Strony zmienią
stawkę podatku, dostosowując ją do zmienionej wysokości stawki podatku VAT. W przypadku zmiany
ustawowej stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian, 9) zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o ile ma to wpływ na koszt wykonania
umowy, a informacja o takiej zmianie nie była podana do publicznej wiadomości przed dniem złożenia
oferty; w takim przypadku Strona może zwrócić się do drugiej Strony, w terminie 30 dni od dnia wejścia
w życie przepisów dokonujących zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wynikającego z umowy; w trakcie negocjacji
Strona występująca o wprowadzenie zmian do umowy jest zobowiązana wykazać drugiej Stronie
zasadność zmiany wynagrodzenia, 10) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o
ile ma to wpływ na koszt wykonania umowy, a informacja o takiej zmianie nie była podana do publicznej
wiadomości przed dniem złożenia oferty; w takim przypadku Strona może zwrócić się do drugiej Strony,
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia wynikającego z umowy; w trakcie negocjacji Strona występująca o wprowadzenie zmian
do umowy jest zobowiązana wykazać drugiej Stronie zasadność zmiany wynagrodzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-06, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

00-Ogloszenie 2017-07-31-INFORMACJA-O-WYBORZE-NAJKORZYSTNIEJSZEJ-OFERTY 2018-07-05-Zmiana-terminu-rozdzial-14-SIWZ 2018-07-12-Informacja-z-otwarcia-oferty Odpowiedzi-na-drugie-pytania-2018-07-09 Odpowiedzi-na-pytania-2018-07-03 Ogloszenie-nr-574592-N-2018-z-dnia-2018-06-20 SIWZ Zal.-1 Zal.-2 Zal.-3 Zal.-4-Decyzja-MWKZ-W1545-2018 Zal.-5 Zal.-6 Zal.-7.1-do-UMOWY v Zal.-7-Wzor-umowy-2018-07-03-dostosowany-do-pytań Zal.-8 Zal.-9 Zal.-10

Data publikacji: 20.06.2018 14:24

Osoba publikująca: Tomasz Kurowski