Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Stacja Muzeum działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014r. poz. 423);

2. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) w zakresie prowadzenia oddziału muzealnego – Muzeum Kolejnictwa – funkcjonującego na podstawie regulaminu, o którym mowa w art. 6. ust. 6 ww. ustawy;

3. Uchwały Nr 55/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum” i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 poz. 5643)

4. Statutu instytucji kultury pod nazwą Stacja Muzeum, będącego załącznikiem do uchwały nr 55/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum” oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 poz. 5643)

5. Warunkowej umowy z dnia 8 maja 2015 r. oraz aneksu nr 1 do warunkowej umowy o utworzeniu i prowadzeniu samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum” zawartej w trybie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.

 

Cele i Zadania Stacji Muzeum:

Stacja Muzeum gromadzi i przechowuje dobra kultury polskiej związane z historią kolejnictwa, jego rozwojem oraz aktualnym stanem i postępem technicznym w komunikacji kolejowej. W szczególności Stacja Muzeum gromadzi zabytkowy tabor, maszyny oraz ich dokumentację techniczną oraz literaturę związaną z historią kolejnictwa.

Stacja Muzeum informuje o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną, umożliwia kontakt ze zbiorami.

1. Gromadzenie zabytków oraz dokumentacji i innych obiektów, także współczesnych, pochodzących z Polski, z zakresu transportu i techniki, a w szczególności:

a) zabytków techniki kolejowej takich jak tabor kolejowy, elementy infrastruktury kolejowej,

b) pamiątek związanych z historią kolejnictwa w Polsce takich jak: mapy kolejowe, modele i makiety kolejowe, sztandary pracowników kolejowych z okresu międzywojennego, zegary i zegarki, lampy, telefony i mundury kolejowe, dokumenty, fotografie itp.;

2. Inwentaryzowanie, katalogowanie i merytoryczne opracowanie zbiorów;

3. Przechowywanie gromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, a także zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;

4. Zabezpieczanie i konserwację posiadanych zbiorów;

5. Organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;

6. Organizowanie lub współorganizowanie konferencji naukowych i popularno-naukowych, spotkań, zjazdów związanych z zakresem działalności STACJI;

7. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej;

8. Prowadzenie działań badawczych i dokumentacyjnych w celu ochrony lub rewitalizacji dóbr kultury pozostających poza terenem STACJI i nie należących do jej zbiorów;

9. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie działalności statutowej STACJI;

10. Tworzenie i obsługę internetowego systemu informacyjnego o rozwoju transportu i myśli technicznej w Polsce, obejmującego digitalizację zbiorów i pokazanie ich w kontekście przemian cywilizacyjnych.
NIP REGON RIK STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Data publikacji: 01.01.2020 16:19

Osoba publikująca: Mikołaj Królikowski