Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Warszawa 24 września 2020 r.

Znak sprawy: STM-ZP.271.5.2020

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „prace zabezpieczające VI sztuk zabytkowego taboru Stacji Muzeum” – część 1.

1. Zamawiający – Stacja Muzeum działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej ustawą informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę „Techservice” mgr inż. Arkadiusz Wójt z siedzibą ul. Wojska Polskiego 10/3, 91-832 Łódź. Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

L.P.

WYKONAWCA

PKT

1.

„Techservice”
mgr inż. Arkadiusz Wójt

ul. Wojska Polskiego 10/3, 91-832 Łódź

cena brutto: 60 pkt

termin realizacji: 40 pkt

łącznie: 100 pkt

2.

Warsztaty Parowozowe
mgr inż. Zbigniew Goczał
ul. Karola Miarki 10C/10, 44-100 Gliwice

Wykonawca wykluczony

2. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy informuje, iż wyklucza z przedmiotowego postępowania Wykonawcę Warsztaty Parowozowe mgr inż. Zbigniew Goczał. Powód wykluczenia stanowi brak wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu, co wypełnia przesłankę wykluczenia określoną w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy.

Zgodnie z pkt 8.3 siwz Zamawiający wymagał aby wykonawcy wykazali się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu prac zabezpieczających tabor kolejowy lub prac konserwatorskich dotyczących taboru kolejowego, o wartości wykonanego zamówienia nie mniejszej niż 40 000,00 zł. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku zgodnie z pkt 9.3.c) siwz Zamawiający wymagał złożenia wykazu usług wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do siwz);

W odpowiedzi na wezwania Zamawiającego do złożenia, a następnie do uzupełnienia dokumentów Wykonawca przedstawił wykaz usług, w którym wskazana została usługa realizowana na rzecz Muzeum Historycznego w Ełku. Dodatkowo Wykonawca przedstawił poświadczenie nr 2/1/DKJ/ 2020 wykonanej usługi podpisane wyłącznie przez przedstawicieli Wykonawcy, świadectwo nr 14/2020 sprawności technicznej pojazdu wystawione przez podmiot, na rzecz którego wykonana została usługa – Muzeum Historyczne w Ełku oraz decyzje nr TDT-439/354/20 Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatacje obiektu będącego przedmiotem wykazywanej przez Wykonawcę usługi oraz wykaz szacunkowych kosztów naprawy.

Co istotne Wykonawca w odpowiedzi na ww. wezwania nie przedstawił dowodu określającego czy usługa wskazana w wykazie została wykonana należycie. Żaden
z załączonych do wykazu dokumentów nie stanowił potwierdzenia należytego wykonania usług w rozumieniu ww. zapisów siwz. Za takie dowody mogłyby zostać uznane zgodnie
z pkt 9.3.c) siwz referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa były wykonana. Dodatkowo wskazać należy, iż Wykonawca nie wykazał również jakichkolwiek przyczyny o obiektywnym charakterze, których wystąpienie uniemożliwiałoby mu uzyskanie tych dokumentów.

Powyższe stanowi o braku wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału
w postępowaniu określonego w pkt 8.3 siwz, co stanowi o konieczności wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, a w konsekwencji uznania złożonej przez niego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy.

Warszawa 11 września 2020 r.

Znak sprawy: STM-ZP.271.5.2020

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „prace zabezpieczające VI sztuk zabytkowego taboru Stacji Muzeum” – części 2 i 3.

Zamawiający – Stacja Muzeum działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę „Techservice” mgr inż. Arkadiusz Wójt, ul. Wojska Polskiego 10/3, 91-832 Łódź. Oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Część 2:

L.P.

WYKONAWCA

PKT

1.

„Techservice”
mgr inż. Arkadiusz Wójt

ul. Wojska Polskiego 10/3

91-832 Łódź
email: biuro@techservice.com.pl

cena brutto: 58,59 pkt

termin realizacji: 40 pkt

łącznie: 98,59 pkt

2.

Warsztaty Parowozowe
mgr inż. Zbigniew Goczał,
ul. Karola Miarki 10C/10,
44-100 Gliwice
e-mail: warsztatyparowozowe@o2.pl

cena brutto: 60 pkt

termin realizacji: 20 pkt

łącznie: 80 pkt

Część 3:

L.P.

WYKONAWCA

PKT

1.

„Techservice”
mgr inż. Arkadiusz Wójt

ul. Wojska Polskiego 10/3

91-832 Łódź
email: biuro@techservice.com.pl

cena brutto: 60 pkt

termin realizacji: 40 pkt

łącznie: 100 pkt

2.

Warsztaty Parowozowe
mgr inż. Zbigniew Goczał,
ul. Karola Miarki 10C/10,
44-100 Gliwice
e-mail: warsztatyparowozowe@o2.pl

cena brutto: 51,89 pkt

termin realizacji: 0 pkt

łącznie: 51, 89 pkt

Warszawa, 11 września 2020 r

Znak sprawy: STM-ZP.271.5.2020

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „prace zabezpieczające VI sztuk zabytkowego taboru Stacji Muzeum” – części 4 – 6.

Zamawiający – Stacja Muzeum działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę „Techservice” mgr inż. Arkadiusz Wójt, ul. Wojska Polskiego 10/3, 91-832 Łódź. Oferta ww. Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w treści siwz oraz brak podstaw do wykluczenia.

L.P.

WYKONAWCA

PKT

1.

„Techservice” mgr inż. Arkadiusz Wójt, ul. Wojska Polskiego 10/3, 91-832 Łódź

Część 4

cena brutto: 60 pkt

termin realizacji: 20 pkt

łącznie: 80 pkt

Część 5

cena brutto: 60 pkt

termin realizacji: 20 pkt

łącznie: 80 pkt

Część 6

cena brutto: 60 pkt

termin realizacji: 20 pkt

łącznie: 80 pkt

Ogłoszenie nr 580076-N-2020 z dnia 2020-09-01 r.

Stacja Muzeum: Prace zabezpieczające VI sztuk zabytkowego taboru Stacji Muzeum.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Stacja Muzeum, krajowy numer identyfikacyjny 36282869000000, ul. Towarowa 3 , 00-811 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 620 04 80, e-mail sekretariat@stacjamuzeum.pl, faks 22 620 04 80 w 103.
Adres strony internetowej (URL): https://www.stacjamuzeum.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
instytucja kultura

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

Strona główna

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

Strona główna

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą lub za pośrednictwem kuriera
Adres:
ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace zabezpieczające VI sztuk zabytkowego taboru Stacji Muzeum.
Numer referencyjny: STM-ZP.271.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie prac zabezpieczających VI sztuk zabytkowego taboru ze zbiorów Stacji Muzeum, znajdujących się na skansenie Stacji Muzeum w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia określony został w załączniku nr 1 do siwz.

II.5) Główny kod CPV: 50222000-7
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-17

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: dla zadań 1-6: jednej usługi polegającej na wykonaniu prac zabezpieczających tabor kolejowy lub prac konserwatorskich dotyczących taboru kolejowego, o wartości wykonanego zamówienia nie mniejszej niż 40 000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do siwz);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: 1) skrócenia terminu wykonania Umowy lub przyspieszenia ukończenia wykonania usług, 2) obniżenia kosztu, który będzie ponosił Zamawiający na utrzymanie i konserwację pojazdu, 3) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 4) przedłużenia terminu gwarancji, 5) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego rodzaju usługi lub zmiany technologii, 6) dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów lub wymogów właściwego Konserwatora Zabytków lub innych organów, 7) rezygnacji z części usług, 8) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy będzie to uzasadnione technicznie lub funkcjonalnie, 9) zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku Strony zmienią stawkę podatku, dostosowując ją do zmienionej wysokości stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian, 10) wydłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz TKb(b) 10282

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz TKb(b) 10282. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia określony został w załączniku nr 1 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50222000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-17
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz OKi1-28

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz OKi1-28. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia określony został w załączniku nr 1 do siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50222000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz Ty42-120

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz Ty42-120. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia określony został w załączniku nr 1 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50222000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-17
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: lokomotywa spalinowa SM25-02

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: lokomotywa spalinowa SM25-02. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia określony został w załączniku nr 1 do siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50222000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-17
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: lokomotywa spalinowa SM15-17

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: lokomotywa spalinowa SM15-17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia określony został w załączniku nr 1 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50222000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-17
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: lokomotywa spalinowa SM41-190.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: lokomotywa spalinowa SM41-190. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia określony został w załączniku nr 1 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50222000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-17
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wydruk strony

Ogłoszenie nr 540165361-N-2020 z dnia 02-09-2020 r.

Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 580076-N-2020
Data: 01/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Stacja Muzeum, Krajowy numer identyfikacyjny 36282869000000, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 620 04 80, e-mail sekretariat@stacjamuzeum.pl, faks 22 620 04 80 w 103.
Adres strony internetowej (url): https://www.stacjamuzeum.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część 2 – Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz OKi1-28
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-11-17

Załączniki

Ogloszenie o zmianie ogloszenia Ogloszenie OPZ protokol z otwarcia ofert SIWZ SIWZ wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc 2 i 3 wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc 4-6 wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_1

Data publikacji: 01.09.2020 14:53

Osoba publikująca: Mikołaj Królikowski