Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap III” znak: STM-ZP.271.1.2019

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje następujące informacje w zakresie ww. postępowania.

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz uzasadnienie jej wyboru

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

WIG-KOST Grzegorz Panuszewski, Lenartów 25, 99-414 Kocierzew.

W wyniku oceny, oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt. W tym kryterium:

1) „C- Cena” – oferta otrzymała 60,00 pkt.

2) „Gw- okres gwarancji jakości- oferta otrzymała 40,00 pkt.

UZASADNIENIE

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega wykluczeniu, treść oferty odpowiada treści SIWZ i nie podlega odrzuceniu, w kryteriach oceny, oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt

II. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty, którym przyznano punktację w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Okres gwarancji

Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej, otrzyma 40 pkt.

Cena
Oferta, spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, z najniższą ceną otrzyma za to kryterium 60 punktów. Pozostałe oferty otrzymają punkty policzone wg. wzoru:
C= (Cmin ÷ Cbad) x 60 punktów
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie
Cbad – cena brutto oferty badanej

Okres gwarancji jakości (Gw)
Gw bad.
Gw = —————- x 40

Lp

Miejsce

Nazwa

Cena

(PLN)

Gw max.
gdzie:
Gw – ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości
Gw bad. – liczba miesięcy gwarancji w ofercie badanej
Gw max. – najwyższa zaoferowana liczba miesięcy gwarancji jakości spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

SUMA PUNKTÓW

2

1

WIG-KOST Grzegorz Panuszewski

474 144,19

60,00

60,00

40,00

100,00

1

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROBUD S.C.

542 675,75

60,00

52,42

40,00

92,42

4

3

PLONIX Wojciech Tokarski Paweł Koniec Spółka cywilna

569 330,10

60,00

49,97

40,00

89,97

5

4

IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk

612 540,00

60,00

46,44

40,00

86,44

3

5

”Kurek” Piotr Kurek

699 138,22

60,00

40,69

40,00

80,69

III. Informacja:

1. Stron internetowa zamawiającego https://bip.stacjamuzeum.pl/zamowienia-publiczne
2. a

STM-ZP.271.1.2019 WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

PROTOKÓŁ

Z OTWARCIA OFERT

w sprawie realizacji zamówienia publicznego na wykonanie Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap III”

W dniu 11 lutego 2019 r. o godzinie 10:30 w Sali 9 (biblioteka) w siedzibie Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa; odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Stacji Muzeum nr 7/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w składzie:

Walentyna Rakiel-Czarnecka

Przewodniczący

Radosław Konieczny

Zastępca przewodniczącego

Tomasz Starbała

Członek

Piotr Ratajczyk

Sekretarz

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. od dnia 25 stycznia 2019 r. do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 10:00 uczestniczących w procedurze zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie zamieszczone zostało na stronie internetowe http://bip.stacjamuzeum.pl/zamowienia-publiczne a także na portalu UZP https://bzp.uzp.gov.pl jako Ogłoszenie nr 506517-N-2019 z dnia 2019-01-25 r.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę netto 401 626,02 zł. (słownie: czterysta jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 02/100) brutto 494 000,00 zł. (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)

Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert.
Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 10:30 w dniu 11 lutego 2019 r. w Sali 9 (biblioteka) w siedzibie Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa; (siedziba Zamawiającego). Członkowie Komisji Przetargowej złożyli oświadczenia na drukach ZP-11.
Nienaruszalność kopert została potwierdzona w obecności przedstawicieli Wykonawców podczas posiedzenia. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał informacje wynikające z Art. 86. Ust. 4 PZP zawarte w ofercie
– nazwę i adresy Wykonawców,

– cenę ofertową,

– termin wykonania zamówienia,

– okres gwarancji,

– warunki płatności.

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Wartość oferty netto PLN

Wartość oferty brutto

PLN

Termin

wykonania

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROBUD S.C.

Władysławów 11A

96 500 Sochaczew

441 199,79

542 675,75

30 czerwca 2019 r.

60 miesięcy

2.

WIG-KOST Grzegorz Panuszewski

Lenartów 25

99-414 Kocierzew

385 483,08

474 144,19

30 czerwca 2019 r.

60 miesięcy

3.

”Kurek”

Piotr Kurek

Ul. Rotmistrza Edmunda Cichego 1

08-480 Maciejowice

568 405,06

699 138,22

30 czerwca 2019 r.

60 miesięcy

4.

PLONIX Wojciech Tokarski Paweł Koniec

Spółka cywilna

Ul. Krańcowa 12

09-100 Płońsk

462 870,00

569 330,10

30 czerwca 2019 r.

60 miesięcy

5.

IN-TEC-PLAN

Marek Krawczyk

Ul. Fabryczna 3

09-540 Sanniki

498 000,00

612 540,00

30 czerwca 2019 r.

60 miesięcy

W sesji otwarcia otwarto pięć złożonych ofert. Do każdej oferty wniesiono wadium w wymaganej kwocie 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych) w formach określonych w SIWZ.

Ogłoszenie nr 506517-N-2019 z dnia 2019-01-25 r.

Stacja Muzeum: Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap III
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stacja Muzeum, krajowy numer identyfikacyjny 36282869000000, ul. Towarowa 3 , 00-811 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 620 04 80, e-mail sekretariat@stacjamuzeum.pl, faks 22 620 04 80 w 103.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://www.stacjamuzeum.pl/pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak

Zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap III
Numer referencyjny: STM-ZP.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie polega na rozbudowie i modernizacji układu komunikacyjnego przy Centrum Edukacyjno-Turystycznym zwanym dalej CET) w Sochaczewie (w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie – Filia Stacji Muzeum w Warszawie ul. Towarowa 7, 96-500 Sochaczew). a. Ostateczne uporządkowanie ruchu pieszego i samochodowego przy CET. W ramach tego działania należy wykonać: poszerzenie i modernizację bramy głównej oraz furty wejściowej od ul. Licealnej, poszerzenie istniejącego chodnika prowadzącego od furty wejściowej do budynku CET-u, wymiana nawierzchni na nową w ciągach pieszych od północnej strony CET-u, modernizację i konserwację istniejącego ogrodzenia od strony zachodniej, wschodniej, północnej i południowej działek objętych projektem (nr 2123/2 i 3022/1), zabezpieczenie powłoką malarską lamp oświetleniowych wokół CET-u, wymianę schodków oraz brakujących opasek fundamentowych z kostki betonowej od północnej i zachodniej strony CET-u, podmurowanie i stabilizację istniejącego przy budynku CET-u komina. b. Wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych dla zwiedzających przy CET. W ramach tego działania należy wykonać: wytyczenie i utwardzenie kostką brukową parkingu dla autobusów oraz samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową, poszerzenie od strony wschodniej i północnej istniejącego parkingu montaż słupków blokujących oraz barier energochłonnych na parkingu przed CET i przy drodze dojazdowej, montaż stojaka na rowery na parkingu przed CET. Poprawa dostępności eksponatów w muzealnym skansenie. W ramach tego działania należy wykonać: nowe utwardzone ciągi piesze po południowej i wschodniej stronie CET-u, wymianę nawierzchni w istniejącym ciągu pieszym po południowej stronie CET-u, wysypanie wzniesionej w 2016 r. ekspozycyjnej bocznicy tłuczniem kolejowym drobnej frakcji, odbudowę dwóch odcinków toru ekspozycyjnego przed frontem CET-u.

II.5) Główny kod CPV: 45223300-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34928200-0
45212312-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) zrzeszonych we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ) lub spełniającej warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz. 65).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za spełnienie wskazanego warunku Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 450 000,00 zł(słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Wartości podane w dokumentach wyrażone w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający przeliczy wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego na dzień wystawienia dokumentu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to Zamawiający przeliczy wg kursu ostatnio przed tą datą ogłoszonego.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale II Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 3 (trzech) zamówień o łącznej wartości minimum 450 000,00zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), polegające m.in. na wykonaniu prac związanych z • układaniem nawierzchni z kostki betonowej: w ciągach pieszych oraz parkingach i drogach • ogrodzeniami oraz adaptacją terenu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.2.4. w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca bez wezwania składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 (trzech) dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: (Dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia): W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty, o których mowa w pkt 4.2.1 – 4.2.4, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (ust. 3 niniejszego rozdziału siwz), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w rozdziale IV pkt 3.2.1.- Załącznik Nr 5 do SIWZ. wykaz osoby/osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale IV pkt 3.2.2.; – Załącznik nr 4 do SIWZ. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdz. IV pkt. 3.1 SIWZ– informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku określonego w rozdziale IV pkt 3.1. wraz z dowodem potwierdzenia opłaconej składki. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: PKO BP nr konta: 93 1020 1026 0000 1102 0282 5206 znak sprawy STM-ZP.271.1.2019 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

ZAŁĄCZNIKI:

00 SIWZ CET.docx
00 SIWZ CET.pdf

01 Zal nr 1 Formularz oferty .doc

01 Zal nr 1 Formularz oferty .pdf

02 Zal nr 2 Wzor oswiadczenia o spel war.doc

03 Zal nr 3 Ośw o przyn do gr kap.doc

04 Zal nr 4 Wykaz osob.doc

04 Zal nr 4 Wykaz osob.pdf

05 Zal nr 5 Wykaz wyk robot bud.doc

05 Zal nr 5 Wykaz wyk robot bud.pdf

06 Zal nr 6 wzór umowy CET.doc

06 Zal nr 6 wzór umowy CET.pdf

06-01 Zal nr 1 do UMOWY Formularz oferty .doc

06-01 Zal nr 1 do UMOWY Formularz oferty .pdf

06-02 Koncepcja zagospodarowania terenu wewnetrznego.pdf

06-03-01 Koncepcja modernizacji ogrodzenia.pdf

06-03-02 Przeslo ogrodzenia.pdf

06-03-03 Ceglany slupek.pdf

06-04 Koncepcja odbudowy 2 torow ekspozycyjnych.pdf

06-05 Przedmiar robot.pdf

07 Zal nr 7 Sklad projektu.doc

07 Zal nr 7 Sklad projektu.pdf

08 Zal nr 8 Klauzula informacyjna.docx

09-01 Koncepcja zagospodarowania terenu wewnetrznego.pdf

09-02 Koncepcja modernizacji ogrodzenia.pdf

09-02-02 Przeslo ogrodzenia.pdf

09-02-03 Ceglany slupek.pdf

09-03 Koncepcja odbudowy 2 torow ekspozycyjnych.pdf

09-04 Przedmiar robot.pdf

Załączniki

00-SIWZ-CET 01-Zal-nr-1-Formularz-oferty- 01-Zal-nr-1-Formularz-oferty- 02-Zal-nr-2-Wzor-oswiadczenia-o-spel-war 03-Zal-nr-3-Ośw-o-przyn-do-gr-kap 04-Zal-nr-4-Wykaz-osob 04-Zal-nr-4-Wykaz-osob 05-Zal-nr-5-Wykaz-wyk-robot-bud 05-Zal-nr-5-Wykaz-wyk-robot-bud 06-01-Zal-nr-1-do-UMOWY-Formularz-oferty- 06-01-Zal-nr-1-do-UMOWY-Formularz-oferty- 06-02-Koncepcja-zagospodarowania-terenu-wewnetrznego 06-03-01-Koncepcja-modernizacji-ogrodzenia 06-03-03-Ceglany-slupek 06-04-Koncepcja-odbudowy-2-torow-ekspozycyjnych 06-05-Przedmiar-robot 06-Zal-nr-6-wzór-umowy-CET 06-Zal-nr-6-wzór-umowy-CET 07-Zal-nr-7-Sklad-projektu 07-Zal-nr-7-Sklad-projektu 09-02-02-Przeslo-ogrodzenia 09-02-03-Ceglany-slupek 09-03-Koncepcja-odbudowy-2-torow-ekspozycyjnych 09-04-Przedmiar-robot Protokol-z-otwarcia-2019-02-11 STM-ZP.271.1.2019-WYBOR-NAJKORZYSTNIEJSZEJ-OFERTY

Data publikacji: 25.01.2019 12:40

Osoba publikująca: Piotr Ratajczyk