Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Warszawa, dn. 14 kwietnia 2020 r.

Znak sprawy: STM-ZP.271.2.2020

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie naprawy poziomu utrzymania P-5 zabytkowego taboru wąskotorowego: lokomotywy spalinowej Lxd2-250”.

Zamawiający Stacja Muzeum informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.J. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.). Powód unieważnienia stanowi wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) wprowadzono od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wystąpienie powyższych okoliczności po wszczęciu postępowania spowodowało konieczność zmiany przeznaczenia środków finansowych (dotacji celowej), z których sfinansowany miał zostać przedmiot zamówienia.

Z uwagi na brak posiadania przez Zamawiającego innych środków finansowych, które mogłyby zostać przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu zamówienia konieczne jest unieważnienie przedmiotowego postępowania.

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
2020/S 052-123651
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stacja Muzeum Adres pocztowy: ul. Towarowa 3 Miejscowość: WarszawaKod NUTS: PL911Kod pocztowy: 00-811Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Małgorzata GońdaE-mail: zamowienia.publiczne@stacjamuzeum.pl Tel.: +48 226200480Faks: +48 226200480
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.stacjamuzeum.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: https://www.stacjamuzeum.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury
I.5)
Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Wykonanie naprawy poziomu utrzymania P-5 zabytkowego taboru wąskotorowego: lokomotywy spalinowejLxd2-250
Numer referencyjny: STM-ZP.271.2.2020
II.1.2)
Główny kod CPV

50222000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie naprawy poziomu utrzymania P-5 zabytkowego taboruwąskotorowego: lokomotywy spalinowej Lxd2-250. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dlaposzczególnych części określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
50222000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wykonanie naprawy poziomu utrzymania P-5 zabytkowego taboru wąskotorowego: lokomotywy spalinowejLxd2-250
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja na wykonane prace / Waga: 20
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 360
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez wykonawcę wykonaniem w okresieostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na naprawie stopnia utrzymania P-5 taboru kolejowego owartości wykonanego zamówienia nie mniejszej niż 300 000 PLN.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
W postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniuokreślonego w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 2 lit. c) SIWZ zamawiający żąda, na wezwanie o którym mowa w ust. 4powyżej następujących dokumentów:
a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawywystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności;
c. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;
d. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, wokresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
W postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ichwartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniemdowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi byływykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionejprzyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczeniewykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź innedokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przedupływem terminu składania ofert (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/04/2020
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 16/04/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa, POLSKA, pokój nr 9 (biblioteka).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającyma wykonawcami, a w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń w tym oświadczenia składanego naformularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacjielektronicznej. Szczegółowe warunki w tym zakresie określają przepisy rozporządzenia Prezesa RadyMinistrów z 27.6.2017 w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. W postępowaniuo udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciuminiPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000 PLN.
Dopuszczalne formy wadium:
1) w pieniądzu;
2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczeniekasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancje bankowe;
4) gwarancje ubezpieczeniowe;
5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275.).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego BankPKO BP Nr rachunku bankowego: 93 1020 1026 0000 1102 0282 5206 z dopiskiem: „wadium znak sprawy:STM-ZP.271.2.2020”.

3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszychgwarancji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych doich wystawienia należy dołączyć do oferty.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lubunieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zzastrzeżeniem ust. 10.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadiumniezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenianależytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływemterminu składania ofert.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium napodstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowyrachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunkubankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.
11. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: Polska
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, atakże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub możeponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisanebezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lubrównoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugiealbo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunkówzamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejlub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień PublicznychAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224537701Faks: +48 224537700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2020

Załączniki

Data publikacji: 13.03.2020 14:10

Osoba publikująca: Tomasz Kurowski