Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi polegającej na wykonaniu działań promocyjnych i informacyjnych projektu pt. „Stacja Muzeum – renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego”.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Stacja Muzeum zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub innych regulaminów obowiązujących w Stacji Muzeum. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi/dostawy .

I. Przedmiot zamówienia.
Działania i materiały promocyjno-informacyjne dotyczące projektu obejmującego konserwację i renowację zabytkowego taboru kolejowego ze zbiorów Stacji Muzeum, w tym zabytkowych parowozów, lokomotyw spalinowych i elektrycznych oraz wagonów, z myślą o ich eksponowaniu w przyszłej lokalizacji Stacji Muzeum znajdującej się na ul. Potrzebnej na Warszawskich Odolanach oraz w celu wyremontowania niektórych z nich do ruchu turystycznego zabytkową koleją wąskotorową (pociągi Retro) na trasie z siedziby oddziału Stacji Muzeum w Sochaczewie do Puszczy Kampinoskiej.

Usługa będzie realizowana w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w ramach Głównego Typu Projektu Infrastruktura zabytkowa, numer naboru wniosków: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/17, dotyczącego działań przy zabytkach ruchomych wpisanych do Rejestru zabytków oraz zabytkowych muzealiów.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Planowany termin realizacji zamówienia wynosi 1095 dni licząc od dnia podpisania umowy. Jeżeli z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia w Państwa ocenie termin realizacji powinien być dłuższy niż wskazany powyżej wówczas prosimy o informację wraz z wyceną.

III. Informacje dodatkowe.
1. W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, termin płatności będzie wynosił 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego całościową, należytą realizację przedmiotu zamówienia.
2. W umowie umieszczone zostaną zapisy dotyczące kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (m.in. w zakresie niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy)
3. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną lub wymagającą doszczegółowienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawca do jednokrotnego uzupełnienia/wyjaśnienia oferty.

IV. Szacunkowy koszt zamówienia.
Wycena przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt I – musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami. Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Formularz cenowy z podziałem na poszczególne zadania stanowi załącznik nr 1, który jest integralną częścią niniejszego dokumentu..

KONTAKT
Prosimy o przesyłanie wyceny kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz ewentualnych sugestii co do zmiany wskazanego w pkt II terminu realizacji na adres mailowy: sekretariat@stacjamuzeum.pl, tel. 22 620 04 80, wew. 101, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2017 r. do godziny 16:00. Zapytania dot. przedmiotu zamówienia tj. pkt. prosimy kierować na adres mailowy: mikolaj.krolikowski@stacjamuzeum.pl , tel. 22 620 04 80 wew. 112.

Data publikacji: 06.04.2017 15:56

Osoba publikująca: Mikołaj Królikowski