Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

16/07/2019 Dodano ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2019/S 135-333557 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi

19/06/2019 S116 – – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2019/S 116-284879

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Stacja Muzeum
ul. Towarowa 3
Warszawa
00-811
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Ratajczyk
Tel.: +48 226200480
E-mail: zamowienia.publiczne@stacjamuzeum.pl
Faks: +48 226200480
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.stacjamuzeum.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.stacjamuzeum.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Instytucja Kultury

I.5)Główny przedmiot działalności

Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Wykonanie napraw okresowych i renowacji zabytkowego wąskotorowego taboru Stacji Muzeum na poziomie P5 oraz prace konserwatorsko-restauratorskie wózków EW51-36

II.1.2)Główny kod CPV

50222000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia stanowi Wykonanie usług polegających na realizacji napraw okresowych i renowacji zabytkowego wąskotorowego taboru Stacji Muzeum na poziomie P5 oraz prace konserwatorsko-restauratorskie wózków EW51-36. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Naprawa okresowa P5 wagonu wąskotorowego Bxhpi 292-1

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50800000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL91

II.2.4)Opis zamówienia:

Naprawa okresowa P5 wagonu wąskotorowego Bxhpi 292-1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20

Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja na prace konserwatorsko-restauratorskie / Waga: 20

Cena – Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 200

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Naprawa okresowa P5 wagonu wąskotorowego Bxhpi 310-1

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50800000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL91

II.2.4)Opis zamówienia:

Naprawa okresowa P5 wagonu wąskotorowego Bxhpi 310-1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20

Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja na prace konserwatorsko-restauratorskie / Waga: 20

Cena – Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 200

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Naprawa okresowa P5 wagonu wąskotorowego Bxhpi 339-0

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50800000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL91

II.2.4)Opis zamówienia:

Naprawa okresowa P5 wagonu wąskotorowego Bxhpi 339-0

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20

Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja na prace konserwatorsko-restauratorskie / Waga: 20

Cena – Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 200

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Konserwacja 5 wózków w Elektrycznym zespole trakcyjnym EW51-36 nr Inw. MUZ I 57

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50800000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL91

II.2.4)Opis zamówienia:

Konserwacja 5 wózków w Elektrycznym zespole trakcyjnym EW51-36 nr Inw. MUZ I 57

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20

Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja na prace konserwatorsko-restauratorskie / Waga: 20

Cena – Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 180

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

— 1 usługi polegającej na naprawie okresowej lub renowacji wagonu kolejowego o wartości wykonanego zamówienia nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto – dot. zadań 1-3,

— 1 usługi polegającej na realizacji prac konserwatorsko-restauratorskich wózków – rozumianych jako zespołu zestawu kołowego o wartości wykonanego zamówieni nie mniejszą niż 100 000 PLN brutto – dot. zadania 4.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 30/07/2019

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 30/07/2019

Czas lokalny: 13:00

Miejsce:

Oferty zostaną otwarte w: Stacji Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa, POLSKA, pokój nr 9 (biblioteka)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy w postęp. o udzielenie zam. komunikacja między zam. a wyk., a w szczególności składanie ofert oraz oświad. w tym oświad. składanego na formularzu JEDZ zam.a odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Szczegół. warunki w tym zakresie określają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępo. o udzielenie zam. publicz. oraz udostępniania i przechowywania dok. elektronicznych.W postępo. o udzie. zam. komunikacja między Zam., a Wyk. odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:

Część 1 – 10 000 PLN, Część 2 – 10 000 PLN, Część 3 – 10 000 PLN, Część 4 – 5 000 PLN.

Dopuszczalne formy wadium:

1) w pieniądzu;

2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancje bankowe;

4) gwarancje ubezpieczeniowe;

5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275.).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego Bank PKO BP nr rachunku bankowego: 93 1020 1026 0000 1102 0282 5206 z dopiskiem: „wadium STM-ZP.271.4.2019.PR”.

3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszych gwarancji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do ich wystawienia należy dołączyć do oferty.

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10.

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.

11. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224537701
Faks: +48 224537700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/06/2019

Załączniki

01 ogloszenie o zamówieniu 02 SIWZ + zal 03 04 05 edyt 02 SIWZ + zal 03 04 05 03 identyfikator postępowania klucz publiczny - link ogloszenie o zmianie ogloszenia Plan zamowien 2019 Pytania i odpowiedzi do SIWZ 12.07.2019 SIWZ - tekst jednolity 12.07.2019 Zal. 01 OPZ Zal. 01-01 Decyzja 158 R_2016_POIS Zal. 01-02 Decyzja MWKZ W1545-2018 Zal. 01-03 DSU Wagon 1Aw Zal. 01-04 Rys. Skret dolny Zal. 01-05 Rys. Skret gorny Zal. 02 FormularzJEDZ Nazwa pliku: Zal.-02-FormularzJEDZ.doc Zal. 02 FormularzJEDZ Zal. 03 Formularz ofertowy Zal. 04 Wzor umowy Zal. 05 Wzor wykazu wyk uslug Zestawienie_otwarcia_ofert_06082019 ZZ Wybor najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 19.06.2019 10:47

Osoba publikująca: Piotr Ratajczyk