Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi polegającej na doradztwie prawnym (pomocy prawnej) w projekcie: „Stacja Muzeum – renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego”, obejmującego konserwację i renowację zabytkowego taboru kolejowego ze zbiorów Stacji Muzeum. W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Stacja Muzeum zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub innych regulaminów obowiązujących w Stacji Muzeum. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

I. Przedmiot zamówienia.

Usługa będzie realizowana w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w ramach Głównego Typu Projektu Infrastruktura zabytkowa, numer naboru wniosków: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/17, dotyczącego działań przy zabytkach ruchomych wpisanych do Rejestru zabytków oraz zabytkowych muzealiów i obejmować będzie:

Opracowywania wzorów umów na potrzeby projektu i w zgodzie z wewnętrznymi regulacjami Stacji Muzeum (m.in. umów związanych z zadaniami na dostawy i usługi w ramach projektu oraz z zarządzaniem projektem) oraz przygotowywanie tych umów i nadzór nad ich zawieraniem oraz opieka prawna nad prawidłową realizacją umów, m.in. sporządzanie aneksów i zmiany zapisów umów, gdy to konieczne itp. W projekcie przewiduje się, że struktura zarządzania ze strony Stacji Muzeum obejmie do 10 osób.
Analiza w zakresie zgodności działań z przepisami, ewentualnych analiz w zakresie przestrzegania przepisów, wymogów i kontroli projektów w ramach POIiŚ oraz właściwych dla realizacji projektu przepisów obowiązującego prawa.

Sporządzanie wzorów dla dokumentów prawnych niezbędnych w toku wdrażania projektu (w tym np. ewentualnych wyjaśnień, rozstrzygnięć spornych, opinii prawnych dotyczących etapu wdrażania projektu dla wszystkich instytucji systemu wdrażania).
Doradztwo i nadzór nad poprawnością realizacji zasady PZP w projekcie, opracowanie SIWZ i przestrzeganie wymogów przetargowych wskazanych w umowie i regulaminie POIiŚ, przygotowanie dokumentacji na potrzeby postępowań przetargowych/konkursowych, udział i nadzór nad poniższymi postępowaniami, których szacunkowa liczba podana poniżej może ulec zmianie; zawieranie umów z wykonawcami usług, w tym zapewnienie uzyskania od wykonawców finansowych zabezpieczeń wykonania kontraktu i weryfikacja ubezpieczeń Kontraktu, itp.; opieka prawna nad prawidłową realizacją zawartych umów, m.in. sporządzanie aneksów i zmiany zapisów umów, gdy to konieczne itp.
W projekcie przewiduje się przeprowadzenie następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

– Wyłonienie wsparcia realizacji projektu – przewiduje się przeprowadzenie 1 postępowania.

– Wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu działań promocyjnych i informacyjnych projektu – przewiduje się przeprowadzenie 1 postępowania.

– Wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu nadzoru konserwatorskiego dla prac konserwacji i renowacji obiektów zabytkowego taboru kolejowego ze zbiorów Stacji Muzeum do jazdy czynnej oraz na ekspozycję- przewiduje się przeprowadzenie postępowania.

– Wyłonienie wykonawcy usługi konserwacji i renowacji parowozu, wagonów oraz spalinowych pojazdów trakcyjnych przeznaczonych do jazdy czynnej(planowane 7 obiektów) – przewiduje się przeprowadzenie 1 postępowania.

– Wyłonienie wykonawcy usługi konserwacji i renowacji parowozów, wagonów, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz spalinowych pojazdów trakcyjnych przeznaczonych na ekspozycję(planowane 25 obiektów) – przewiduje się przeprowadzenie 1 postępowania

– Wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na obsłudze prawnej projektu – przewiduje się przeprowadzenie 1 postępowania.

Ww. postępowania prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) w procedurze przetargu nieograniczonego. Ostateczna ilość przeprowadzonych postępowań zostanie ustalona po podpisaniu umowy o uzyskanie dofinansowania przez Beneficjenta i sporządzeniu harmonogramu kosztów poszczególnych dostaw, usług i robót budowlanych.

Opiniowanie w zakresie zadań związanych z realizacja projektu.
Przewidywana liczba godzin na realizację zadań na rzecz całego projektu wynosi:

a) Z zakresu PZP:około 500godzin, z czego:

około 300godzin przewidywane jest w roku 2017
około140 godzin przewidywane jest w roku 2018
około30 godzin przewidywane jest w roku 2019
około 30 godzin przewidywane jest w roku 2020

b) W pozostałym zakresie: około 1000 godzin, z czego:

około300 godzin przewidywane jest w roku 2017
około300 godzin przewidywane jest w roku 2018
około200 godzin przewidywane jest w roku 2019
około 200 godzin przewidywane jest w roku 2020

W zależności od potrzeb dla poszczególnych zadań projektu proporcje przewidywanych godzin dla PZP oraz pozostałego zakresu, jak również podział kosztów w poszczególnych, latach mogą ulec zmianie. Usługa realizowana będzie, w zależności od potrzeb, w siedzibie Stacji Muzeum lub poprzez konsultacje za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie. Od Wykonawcy usługi wymagana jest dyspozycyjność od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Planowany termin realizacji zamówienia wynosi ok. 1140dni licząc od dnia podpisania umowy. Jeżeli z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia w Państwa ocenie termin realizacji powinien być dłuższy niż wskazany powyżej wówczas prosimy o informację wraz z wyceną.

III. Informacje dodatkowe.

1. W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, termin płatności będzie wynosił 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego całościową, należytą realizację przedmiotu zamówienia.

2. W umowie umieszczone zostaną zapisy dotyczące kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (m.in. w zakresie niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy).

3. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną lub wymagającą doprecyzowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawca do jednokrotnego uzupełnienia/wyjaśnienia oferty.

IV. Szacunkowy koszt zamówienia.

Wycena przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt I – musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami. Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Od oferenta oczekuje się oszacowanie łącznych kosztów wartości zamówienia na każdy rok realizacji projektu. Formularz cenowy z podziałem na poszczególne lata stanowi załącznik nr 1,który jest integralną częścią niniejszego dokumentu.

KONTAKT

Prosimy o przesyłanie wyceny kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz ewentualnych sugestii co do zmiany wskazanego w pkt II terminu realizacji na adres mailowy: inwentarze@stacjamuzeum.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2017 r. do godziny 15.00

Szacowanie_wartosci-zamowienia-doradztwa-prawneego Szacowanie_wartosci-zamowienia-doradztwa-prawneego Zal.-nr-1.-Formularz-cenowy-dla-doradztwa-prawnego Zal.-nr-1.-Formularz-cenowy-dla-doradztwa-prawnego

Data publikacji: 05.04.2017 15:16

Osoba publikująca: Mikołaj Królikowski