Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Usługa będzie realizowana w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w ramach Głównego Typu Projektu Infrastruktura zabytkowa, numer naboru wniosków: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/17, dotyczącego działań przy zabytkach ruchomych wpisanych do Rejestru zabytków oraz zabytkowych muzealiów.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Stacja Muzeum zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub innych regulaminów obowiązujących w Stacji Muzeum. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

I. Przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia stanowi usługa konserwacji i renowacji parowozu, wagonów oraz spalinowych pojazdów trakcyjnych do jazdy czynnej wraz z działaniami wymaganymi przepisami kolejowymi w przypadku ubiegania się o dopuszczenie obiektu do ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, który jest integralną częścią niniejszego dokumentu. Dokumentacja fotograficzna do pobrania ze strony www Stacji Muzeum pod linkiem http://stacjamuzeum.pl/upload/do_jazdy_czynnej.zip

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Planowany termin realizacji zamówienia wynosi 300 dni licząc od dnia podpisania umowy. Jeżeli z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia w Państwa ocenie termin realizacji powinien być dłuższy niż wskazany powyżej wówczas prosimy o informację wraz z wyceną.

III. Informacje dodatkowe.

1. W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, termin płatności będzie wynosił 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego całościową, należytą realizację przedmiotu zamówienia.

2. W umowie umieszczone zostaną zapisy dotyczące kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (m.in. w zakresie niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy)

3. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IV. Szacunkowy koszt zamówienia.

Wycena przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt I – musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty
i podatki związane z ponoszonymi kosztami. Zamawiający prosi, aby w ramach poszczególnych grup obiektów każdy z obiektów był wyceniony osobno. Formularz cenowy dla wszystkich obiektów stanowi załącznik nr 2 będący integralną częścią niniejszego dokumentu. Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia.

KONTAKT

Prosimy o przesyłanie wyceny kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz ewentualnych sugestii co do zmiany wskazanego w pkt II terminu realizacji na adres mailowy: aldona.rusiniak@stacjamuzeum.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.04.2017 do godziny.15.30

Załączniki

Data publikacji: 31.03.2017 16:32

Osoba publikująca: Tomasz Kurowski