Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Stacja Muzeum zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w ramach Głównego Typu Projektu Infrastruktura zabytkowa, numer naboru wniosków: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/17, dotyczącego działań przy zabytkach ruchomych wpisanych do Rejestru zabytków oraz zabytkowych muzealiów. Przedmiotem projektu będzie konserwacja zabytków ruchomych (zabytkowego taboru kolejowego) ze zbiorów Stacji Muzeum, w ramach którego przewidziane są następujące komponenty: konserwacja i renowacja do jazdy czynnej zabytkowego parowozu wąskotorowego, wagonów oraz wagonów trakcji spalinowej wąskotorowej, a także konserwacja zabytkowych obiektów taborowych (parowozy i wagony) do ekspozycji stałej w przyszłej siedzibie Stacji Muzeum.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://poiis.mkidn.gov.pl/http-poiismkidngovpl-skorzystaj-nabory-wnioskow-aktualne-nabory-region-lepiej-rozwiniety-woj-mazowieckie-2017

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wniosku
o dofinansowanie PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, pt. „Stacja Muzeum – renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego”.

a) Etap I – Badanie i analiza popytu na projekt oraz społecznego zapotrzebowania na projekt wg. wymagań PO POIiŚ. Zadanie obejmuje przeprowadzenie badań i prezentację wyników z opisem metodologii badawczej, jako wkład do Studium Wykonalności i jako załącznik do wniosku. Zgodnie z pkt 5 Wytycznych do studium wykonalności. Plik z wytycznymi jest do pobrania na stronie: http://poiis.mkidn.gov.pl/http-poiismkidngovpl-skorzystaj-nabory-wnioskow-aktualne-nabory-region-lepiej-rozwiniety-woj-mazowieckie-2017

b) Etap II – Opracowanie Studium Wykonalności zgodnie z Wytycznymi do studium wykonalności. Plik
z wytycznymi do studium wykonalności jest do pobrania na stronie internetowej pod adresem: http://poiis.mkidn.gov.pl/http-poiismkidngovpl-skorzystaj-nabory-wnioskow-aktualne-nabory-region-lepiej-rozwiniety-woj-mazowieckie-2017

c) Wsparcie doradcze Zamawiającego mające na celu opracowanie niezbędnych załączników do wniosku aplikacyjnego, (nie obejmuje wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie), zgodnie ze wzorami załączników, które są do pobrania na stronie: http://poiis.mkidn.gov.pl/http-poiismkidngovpl-skorzystaj-nabory-wnioskow-aktualne-nabory-region-lepiej-rozwiniety-woj-mazowieckie-2017

W przypadku konieczności dokonania korekt opracowań lub ich uzupełnienia w okresie od złożenia wniosku o dofinansowanie do opublikowania wyników oceny merytorycznej drugiego stopnia Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania
z Zamawiającym (udzielania konsultacji, ustosunkowania się
i wprowadzenia korekt) w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie.

Kryterium oceny:

a) Cena – waga kryterium 80%

W ramach kryterium ceny punkty będą liczone wg. wzoru:

Najniższa cena netto oferty

——————————— x 100 x 80%

Cena netto badanej oferty

b) Termin wykonania usługi – waga kryterium 20%

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w formularzu ofertowym oświadczenia w zakresie oferowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia. W ramach kryterium termin wykonania usługi punkty będą przyznawane w następujący sposób:

– zaoferowanie terminu realizacji do dnia 28 kwietnia 2017r. –
0 pkt.

– zaoferowanie terminu realizacji do dnia 24 kwietnia 2017r. – 20 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizacje przedmiotu zamówienia określając wartość netto i brutto. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania ceny poprzez procentowe odwołanie do wartości inwestycji. Wykonawca określi na formularzu ofertowym cenę za opracowanie całości przedmiotu zamówienia (łącznie) wraz z usługami doradczymi i opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku braku określenia w formularzu ofertowym oferowanego terminu realizacji lub zaoferowania terminu dłuższego niż do dnia 28 kwietnia 2017 r. oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

Warunek udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się posiadaniem doświadczenia w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia upływu terminu składania ofert co najmniej 2 usług Studium Wykonalności dla projektu unijnego wraz z raportem z przeprowadzonej analizy popytu projektów, w tym co najmniej 1 usługi wykonanej dla instytucji kultury. Wykonawca powinien załączyć do oferty wykaz usług – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zaproszenia zawierający nazwę zamawiającego, nazwę projektu, wartość projektu, datę wykonania usługi, zakres projektu, zakres usługi.

Termin realizacji:

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Miejsce składania ofert:

Stacja Muzeum

ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

Forma złożenia ofert:

Pocztą elektroniczną na adres:

aldona.rusiniak@stacjamuzeum.pl

lub pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie

Stacja Muzeum

ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

Termin złożenia ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godzinie 14:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty do złożenia z ofertą:

1. Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia,

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

3. Wykaz usług zawierających: nazwę zamawiającego, nazwę projektu, wartość projektu, datę wykonania usługi oraz zakres projektu.

Załączniki do zaproszenia:

1. Formularz ofertowy,

2. Wzór umowy,

3. Wzór wykazu wykonanych usług.

Załączniki

formularz-oferty Wybor-najkorzystniejszej-oferty wykaz-uslug wykaz-uslug wzor-umowy zaproszenie-do-skladania-ofert-ZK

Data publikacji: 31.03.2017 16:00

Osoba publikująca: Tomasz Kurowski