Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Warszawa, dnia 3 luty 2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie konkursu ofert, na usługi społeczne pod nazwą: usługa ochrony obiektów i mienia Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa; Znak sprawy: STM-ZP.271. U-1.1.1.2020.ZN

Stacja Muzeum działając jako Zamawiający, na podstawie Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne w Stacji Muzeum o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro, informuje o złożonych wnioskach o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców.

PYTANIE 1: Proszę o udzielenie odpowiedzi czy zabezpieczenie imprez dotyczy imprez masowych?

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający nie przewiduje organizowania imprez masowych.

PYTANIE 2: Czy Zamawiający dopuszcza aby przedmiot usługi był świadczony przez osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności?

ODPOWIEDŹ 2: Zamawiający, ze względu na charakter i zakres zamówienia, nie dopuszcza do realizacji zamówienia osób posiadających orzeczenie o pełnosprawności.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowe terminy:

1) Termin składania ofert: 5 lutego 2020 r. do godz. 10.00.

2) Termin otwarcia ofert: 5 lutego 2020 r. o godz. 10.10.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne pod nazwą:
usługa ochrony obiektów i mienia Stacji Muzeum ul. Towarowa 3,
00-811 Warszawa

Zamawiający: Stacja Muzeum z siedzibą ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie: konkursu ofert zgodnie
z art. 138o ust. 1-4 ustawy pzp na usługi społeczne lub inne szczególne usługi określone
w art. 138g pzp o wartości mniejszej niż 750.000 euro.
Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Stacja Muzeum ul. Towarowa 3,
00-811 Warszawa.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Mikołaja Królikowskiego, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@stacjamuzeum.pl.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z pkt. 5 /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie określonym w obowiązującym w Stacji Muzeum Regulaminem udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:
1) ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających
z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami,

2) weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej umowy;
Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym w Stacji Muzeum Regulaminem udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących zawartej umowy, a w szczególności przedmiotu umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowiących informację publiczną, wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3) i 5).

Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi usługa ochrony obiektów i mienia Stacji Muzeum
ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa.
Termin realizacji usługi: od 01.03.2020 godz. 07:00 do 01.03.2021 godz. 07:00.
Szacowany wymiar godzin przy realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 8760 godzin + max 50 godzin realizacji zamówienia na ochronę imprez okazjonalnych.
Stanowiska pracy:
1) Stanowisko pracownika ochrony: jedno stanowisko pracy, wymiar pracy: siedem dni w tygodniu, całodobowo. Wykonawca jest zobowiązany w czasie obowiązywania umowy zapewnić minimum 4 osoby delegowane do pracy,

2) Patrol Interwencyjny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia – OPZ.

Zamawiający wymaga aby osoby realizujące usługę w imieniu Wykonawcy na stanowisku pracownika ochrony zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonywania usług wymienionych w ust. 4 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz do przekazania imiennego wykazu osób wykonujących prace objęte przedmiotem umowy, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich usług oraz podstawy zatrudnienia, a także jego aktualizowania, na żądanie Zamawiającego oraz do przekazania w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: umów o pracę bez ujawniania danych osobowych, comiesięcznych raportów RMUA lub oświadczeń Wykonawcy, o których mowa we wzorze umowy), także jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

2) zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania usług wymienionych w ust. 4 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;

3) zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w ust. 4 były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę.

Kody CPV: – 79710000-4 usługi ochroniarskie
Oferty częściowe: Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: Nie.
Oferty wariantowe: Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie.
Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Podwykonawcy: W przypadku gdy wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał z pomocy podwykonawców wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, którą powierzy im do wykonania oraz określenia ich firm.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 9 ust. 2 wzoru umowy.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust 1:

Ad 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadali aktualną koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;

Ad 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 175 000,00 zł.

Ad 3) Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie ochrony osób i mienia – w tym celu wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje: co najmniej jedną usługę (wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa była wykonana lub jest wykonywana oraz załączeniem dowodów czy została wykonana lub jest wykonywana należycie) polegająca na ochronie osób i mienia instytucji kultury lub muzeum o wartości brutto usługi 175 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w ust. 3 została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV. DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.

2) aktualną koncesję wydaną przez ministra spraw wewnętrznych zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.);

3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są̨ wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być́ wydane nie wcześniej niż̇ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia;

4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę̨ gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Inne dokumenty niż oświadczenia, o których mowa zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

V. KRYTERIUM OCENY OFERT

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
l.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

CENA

100 %

Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:

ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru:
najniższa cena brutto spośród złożonych ofert / wartość brutto w ofercie badanej x 100 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów z wszystkich kryteriów.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyskała najwyższa liczbę punktów.
Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie internetowej.

VI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, art 181–188, art 189a, art 218–221, art 228–230a, art. 250a łapownictwo wyborcze, art. 258 udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym lub art 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.) lub art. 46 odpowiedzialność karna za przyjmowanie lub żądanie korzyści albo jej obietnicy lub art. 48 odpowiedzialność karna za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495)),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 628);

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKAŁADANIA OFERT
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w ogłoszeniu.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do ogłoszenia i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do ogłoszenia powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane.
Kompletna oferta musi zawierać:
Opis sposobu przygotowywania ofert
1) formularz oferty – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia,

2) dokumenty i oświadczenia określone przez Zamawiającego w roz. IV ogłoszenia,

3) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
oferta w na nie otwierać przed Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Ceną oferty są ceny brutto podane w formularzu cenowym i formularzu ofertowym.
Ceny muszą być podane w złotych polskich, cyfrowo, z zaokrągleniami do dwóch miejsc po przecinku.
Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu ustawy z dnia 5 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178)
Cena jednostkowa – cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. Cena jednostkowa to cena określonego asortymentu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Cena oferty, to wartość wyrażona w złotych, jaką Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:

Sposób obliczenia ceny oferty
1) dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia należy podać cenę jednostkową
(zawierająca podatek VAT);

2) następnie tak wyliczoną cenę jednostkową należy przemnożyć z ilością uzyskując w ten sposób cenę danej pozycji ujętej w tabeli (formularzu cenowym);

3) uzyskane w powyższy sposób ceny należy zsumować otrzymując w ten sposób cenę oferty.

Cena całkowita oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Stawkę VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień złożenia oferty.
Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca setnego jest poniżej 5 to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego jest 5 i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego ogłoszenia oraz oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa zdaniu pierwszym.
Pytania należy kierować na adres Zamawiającego: ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: zamówienia.publiczne@stacjamuzeum.pl
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść ogłoszenia. Zmiana może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Zmiana treści ogłoszenia będzie wiążąca przy składaniu ofert. Dokonana zmiana zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano ogłoszenie oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, którym przekazano ogłoszenie oraz zamieści tę informację na swojej stronie internetowej.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie, w terminie do dnia:
4 lutego 2020 r. do godz. 10.00.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu 4 lutego 2020 r. godz. 10.10., w pok. Biblioteka.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Termin związania ofertą

Wycofanie oferty lub jej zmiany.
Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

VIII. OŚWIADCZENIE WOLI WYKONAWCY
Złożona oferta przez Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający może unieważnić prowadzone przez siebie postepowanie bez podania wykonawcom przyczyn.

X. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

……………………………………… ……………………..……………………….

(pieczęć i podpis osoby przygotowującej) (pieczęć i podpis Kierownika zamawiającego )

Załączniki

Odpowiedzi dla Wykonawcow OGLOSZENIE OGLOSZENIE Otwarcie ofert uniewaznienie postepowania

Data publikacji: 27.01.2020 15:16

Osoba publikująca: Tomasz Kurowski