Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Warszawa, 25 marca 2020 r.

Znak sprawy: STM-ZP.271. U-1.1.1A.2020.ZN

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkursu ofert na usługi społeczne pod nazwą: usługa ochrony obiektów i mienia Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa;

1. Zamawiający Stacja Muzeum działając na podstawie zarządzenia Dyrektora nr 10/2020 z dnia
27 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne w Stacji Muzeum o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Konsorcjum firm:

MM SERVICE MONITORING Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum,

ul. Trybunalska 21; 95-080 Kruszów

MAXUS Sp. z o.o. – Konsorcjant,

ul. 3-go Maja 64/66N, 93-408 Łódź

Oferta ww. Wykonawcy jest zgodna z treścią Ogłoszenia o zamówieniu oraz uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert spośród złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu. Poniżej Zamawiający przedstawia informacje dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz przyznaną im punktacją w kryterium oceny ofert. :

Wykonawca

PKT

1.

Konsorcjum:

MM SERVICE MONITORING Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

ul. Trybunalska 21; 95-080 Kruszów

MAXUS Sp. z o.o. – Konsorcjant

ul. 3-go Maja 64/66N

93-408 Łódź

100 pkt

2.

OMEGA SECURITY Sp. z o.o.

ul. Zagójska 9; 04-160 Warszawa

Oferta odrzucona

3.

OCHRONA-GOT Sp. z o.o.

ul. Erazma Ciołka 3 lok. 1; 01-445 Warszawa

e-mail: ochrona@ochrona-got.pl

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

4.

Konsorcjum:

Aspekt Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

ul. Modlińska 51 lok. 223; 03-199 Warszawa

TARGET Spółka Jawna Anna Łada Marcin Rokicki – Partner Konsorcjum

ul. Gwiaździsta 15a lok. 400; 01-651 Warszawa

97,50 pkt

5.

„Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI Sp. z o.o.

ul. Łucka 18 lok. 1701A; 00-845 Warszawa

99,70 pkt

2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

a) odrzucił ofertę Wykonawcy: OMEGA SECURITY Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa. Powód odrzucenia oferty stanowił brak złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień oraz dowodów potwierdzających, że cena oferty nie jest ceną rażąco niską. Pismem z dnia 04 marca 2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Jednocześnie w ww. wezwaniu Zamawiający zastrzegł, iż w przypadku nie złożenia wyjaśnień przez Wykonawcę, a w szczególności nieuprawdopodobnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia po cenie zawartej w ofercie Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

Do upływu terminu wskazanego w wezwaniu tj. do dnia 09 marca 2020 r. do godz. 09.00 Wykonawca nie złożył wyjaśnień. Do Zamawiającego został przesłany e-mail przez Panią Anitę Kudyba Specjalistę ds. zamówień publicznych, która nie jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy mając na uwadze aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zawierający załącznik – niepodpisane pismo z wyjaśnieniem ceny oferty. W tym miejscu wskazać należy, iż złożenie oświadczenia w formie elektronicznej nie zostało co do zasady zrównane z formą pisemną – aby tak się stało musi ono zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, podlegającym weryfikacji na podstawie kwalifikowanego certyfikatu ( art. 781 k.c.). W razie braku takiego podpisu oświadczenie złożone w postaci elektronicznej może być traktowane jako złożone w formie dokumentowej, o ile możliwe jest ustalenie autora (art. 772 k.c.) lub ewentualnie jako techniczny sposób uzewnętrznienia woli, podobnie jak innego rodzaju niewerbalne komunikaty mieszczące się w hipotezie art. 60 k.c.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż treść niepodpisanego pisma z wyjaśnieniem ceny oferty w ocenie Zamawiającego nie uprawdopodobnia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia po cenie wskazanej w ofercie. Zgodnie z rozdziałem VII ogłoszenia o zamówieniu cena całkowita oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował stawkę godzinową netto 19.60 zł netto. W wyjaśnieniach wskazano na koszty jednej godziny zatrudnienia 15,90 zł oraz koszty ZUS 3,26 zł co daje łącznie cenę netto za godzinę 19,16 zł. Uwzględniając cenę oferty na pozostałe koszty realizacji przedmiotu umowy tj. dodatek za godziny nocne, ubiór służbowy oraz podjazd grupy interwencyjnej oraz zysk pozostaje kwota 0,44 zł. Powyższa kwota w ocenie Zamawiającego nie może zostać uznana za wystarczającą na pokrycie ww. pozostałych kosztów realizacji usługi, co czyni cenę oferty Wykonawcy rażąco niską. Jednocześnie wskazać należy, iż Wykonawca nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie wskazanych wyjaśnień. Nie został również określony zysk przewidziany przez Wykonawcę przy kalkulacji ceny oferty.

Powyższe przesądziło o zaistnieniu rażąco niskiej ceny oferty Wykonawcy, co stanowiło podstawę do odrzucenia oferty z przedmiotowego postępowania.

b) wykluczył Wykonawcę: OCHRONA-GOT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Erazma Ciołka 3 lok. 1;
01-445 Warszawa z powodu braku wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, co w konsekwencji stanowiło o odrzuceniu złożonej oferty.

Pismem z dnia 12 marca 2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów oraz oświadczeń wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdz. IV ust 3. I ust. 8 rozdziału IV Ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z rozdz. III pkt. 1.3) ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wymagał aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówieniu publicznego wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę (wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa była wykonana lub jest wykonywana oraz załączeniem dowodów czy została wykonana lub jest wykonywana należycie) polegająca na ochronie osób i mienia podmiotu działającego na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej lub na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, o wartości brutto usługi minimum 175 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) za okres 12 miesięcy i trwających przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy.

Złożone na wezwanie dokumenty przez Wykonawcę nie potwierdzały spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu w części dotyczącej minimalnej wartości realizacji usługi za okres 12 miesięcy. Pismem z dnia 18 marca 2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących wartości usługi wskazanej w złożonym wykazie za okres 12 miesięcy. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia w piśmie z dnia 23 marca 2020 r. jednoznacznie wskazują, iż wartość zrealizowanej usługi za okres 12 miesięcy jest niższa od kwoty 175.000,00 zł.

Powyższe stanowiło o braku wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. III pkt. 1.3) ogłoszenia o zamówieniu, co w konsekwencji stanowi o konieczności wykluczenia Wykonawcy zgodnie z rozdz. VI pkt 1 ogłoszenia o zamówieniu.

Warszawa, 26 lutego 2020 r.

Nr zamówienia według rejestru
STM-ZP.271. U-1.1.1A.2020.ZN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne pod nazwą:
usługa ochrony obiektów i mienia Stacji Muzeum ul. Towarowa 3,
00-811 Warszawa

Zamawiający: Stacja Muzeum z siedzibą ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie: konkursu ofert zgodnie
z art. 138o ust. 1-4 ustawy pzp na usługi społeczne lub inne szczególne usługi określone
w art. 138g pzp o wartości mniejszej niż 750.000 euro.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Stacja Muzeum ul. Towarowa 3,
00-811 Warszawa.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Mikołaja Królikowskiego, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@stacjamuzeum.pl.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z pkt. 5 /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie określonym w obowiązującym w Stacji Muzeum Regulaminem udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:
1) ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających
z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami,

2) weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej umowy;
Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym w Stacji Muzeum Regulaminem udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących zawartej umowy, a w szczególności przedmiotu umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowiących informację publiczną, wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3) i 5).

Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi usługa ochrony obiektów i mienia Stacji Muzeum
ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa.
Termin realizacji usługi: od 31.03.2020 r. godz. 07:00 do 31.03.2021 r. godz. 07:00.
Szacowany wymiar godzin przy realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 8760 godzin + max 50 godzin realizacji zamówienia na ochronę imprez okazjonalnych.
Stanowiska pracy:
1) Stanowisko pracownika ochrony: jedno stanowisko pracy, wymiar pracy: siedem dni w tygodniu, całodobowo. Wykonawca jest zobowiązany w czasie obowiązywania umowy zapewnić minimum 5 osób delegowanych do pracy,

2) Patrol Interwencyjny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia – OPZ.

Zamawiający wymaga aby osoby realizujące usługę w imieniu Wykonawcy były pełnosprawne fizycznie i umysłowo tj. nie posiadały orzeczonego przez stosowny organ orzekający statusu osoby niepełnosprawnej, oraz posiadały maksymalnie do 65 lat.
Zamawiający wymaga aby osoby realizujące usługę w imieniu Wykonawcy na stanowisku pracownika ochrony zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonywania usług wymienionych w ust. 4 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz do przekazania imiennego wykazu osób wykonujących prace objęte przedmiotem umowy, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich usług oraz podstawy zatrudnienia, a także jego aktualizowania, na żądanie Zamawiającego oraz do przekazania w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: umów o pracę bez ujawniania danych osobowych, comiesięcznych raportów RMUA lub oświadczeń Wykonawcy, o których mowa we wzorze umowy), także jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

2) zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania usług wymienionych w ust. 4 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;

3) zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w ust. 4 były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę.

Kody CPV: – 79710000-4 usługi ochroniarskie
Oferty częściowe: Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: Nie.
Oferty wariantowe: Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie.
Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Podwykonawcy: W przypadku gdy wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał z pomocy podwykonawców wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, którą powierzy im do wykonania oraz określenia ich firm.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 9 ust. 2 wzoru umowy.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust 1:

Ad 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadali aktualną koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;

Ad 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 175 000,00 zł.

Ad 3) Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie ochrony osób i mienia – w tym celu wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje: co najmniej jedną usługę (wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa była wykonana lub jest wykonywana oraz załączeniem dowodów czy została wykonana lub jest wykonywana należycie) polegająca na ochronie osób i mienia podmiotu działającego na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej lub na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, o wartości brutto usługi minimum 175 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) za okres 12 miesięcy i trwających przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w ust. 3 została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 5 000 PLN.

8.1. Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

8.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący

rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta: Bank PKO BP Nr rachunku bankowego: 93 1020 1026 0000 1102 0282 5206 z dopiskiem: „wadium STM-ZP.271. U-1.1.1A.2020.ZN”.

9. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.

10. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy załączyć do oferty.

11. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub złożyć

w sekretariacie Zamawiającego.

12. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

13. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

14. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej jako „pzp”.

15. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 pzp.

IV. DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Ogłoszenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Ogłoszenia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 3 poniżej.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI Ogłoszenia oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale III Zamawiający żąda na wezwanie
o którym mowa w ust 2 powyżej, następujących dokumentów:
1) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3) aktualną koncesję wydaną przez ministra spraw wewnętrznych zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.);

4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są̨ wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być́ wydane nie wcześniej niż̇ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia;

5) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę̨ gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Inne dokumenty niż oświadczenia, o których mowa zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej protokołu z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

V. KRYTERIUM OCENY OFERT

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
l.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

CENA

100 %

Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:

ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru:
najniższa cena brutto spośród złożonych ofert / wartość brutto w ofercie badanej x 100 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów z wszystkich kryteriów.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyskała najwyższa liczbę punktów.
Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie internetowej.

VI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, art 181–188, art 189a, art 218–221, art 228–230a, art. 250a łapownictwo wyborcze, art. 258 udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym lub art 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.) lub art. 46 odpowiedzialność karna za przyjmowanie lub żądanie korzyści albo jej obietnicy lub art. 48 odpowiedzialność karna za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495)),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 628);

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKAŁADANIA OFERT
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w ogłoszeniu.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do ogłoszenia i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do ogłoszenia powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane.
Kompletna oferta musi zawierać:
Opis sposobu przygotowywania ofert
1) formularz oferty – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia,

2) dokumenty i oświadczenia określone przez Zamawiającego w roz. IV ogłoszenia,

3) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
oferta w na nie otwierać przed Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Ceną oferty są ceny brutto podane w formularzu ofertowym.
Ceny muszą być podane w złotych polskich, cyfrowo, z zaokrągleniami do dwóch miejsc po przecinku.
Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu ustawy z dnia 5 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178)
Cena jednostkowa – cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. Cena jednostkowa to cena określonego asortymentu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Cena oferty, to wartość wyrażona w złotych, jaką Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Cena całkowita oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Stawkę VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień złożenia oferty.
Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca setnego jest poniżej 5 to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego jest 5 i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę.

Sposób obliczenia ceny oferty

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego ogłoszenia oraz oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa zdaniu pierwszym.
Pytania należy kierować na adres Zamawiającego: ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@stacjamuzeum.pl
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść ogłoszenia. Zmiana może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Zmiana treści ogłoszenia będzie wiążąca przy składaniu ofert. Dokonana zmiana zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano ogłoszenie oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, którym przekazano ogłoszenie oraz zamieści tę informację na swojej stronie internetowej.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie, w terminie do dnia:
4 marca 2020 r. do godz. 10.00.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu 4 marca 2020 r. godz. 10.15., w pok. Biblioteka.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Termin związania ofertą

Wycofanie oferty lub jej zmiany.
Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

VIII. OŚWIADCZENIE WOLI WYKONAWCY
Złożona oferta przez Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający może unieważnić prowadzone przez siebie postepowanie bez podania wykonawcom przyczyn.

X. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

……………………………………… ……………………..……………………….

(pieczęć i podpis osoby przygotowującej) (pieczęć i podpis Kierownika zamawiającego )

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi usługa ochrony obiektów i mienia Stacji Muzeum
ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa.

Termin realizacji usługi: od 31.03.2020 r. godz. 07:00 do 31.03.2021 r. godz. 07:00.

Szacowany wymiar godzin przy realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 8760 godzin + max 50 godzin realizacji zamówienia na ochronę imprez okazjonalnych.

I. Opis przedmiotu zamówienia oraz określone wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Zakres zamówienia:

1) Stanowisko pracownika ochrony: jedno stanowisko pracy, wymiar pracy: siedem dni w tygodniu, całodobowo. Wykonawca jest zobowiązany w czasie obowiązywania umowy zapewnić minimum 5 osoby delegowane do pracy,

2) Patrol Interwencyjny

2. Określenie szczególnych obowiązków pracowników skierowanych do pracy na stanowisku ochrony:

1) Wszyscy pracownicy muszą wykazywać się znajomością ustawy o ochronie osób i mienia oraz obowiązujących zarządzeń, poleceń i wytycznych przełożonych, oraz znajomością obsługi systemów wizyjnych, alarmowych i ppoż. funkcjonujących na budynku w celu zachowania odpowiedniej umiejętności weryfikacji przesyłanych sygnałów.

2) Stała kontrola sygnałów przesyłanych i gromadzonych w elektronicznych urządzeniach, systemach wizyjnych i alarmowych funkcjonujących na całym terenie Zamawiającego.

3) Pilnowanie mienia znajdującego się na całym terenie zamawiającego celem zabezpieczenia go przed próbami dewastacji, uszkodzenia, bądź kradzieży – włamania z zewnątrz jak i wewnątrz ochranianego budynku i obiektów.

4) Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na całym terenie Zamawiającego, w tym wezwanie Patrolu Interwencyjnego.

5) W ramach danej sytuacji alarmowej bieżąca wymiana informacji z odpowiedzialnym pracownikiem Zamawiającego, celem podjęcia stosownych decyzji.

6) Współdziałanie z Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną, Strażą Miejską Pogotowie Energetyczne i wodno-kanalizacyjne w przypadkach zagrożeń stwierdzonych na terenie Zamawiającego lub w jego bliskim otoczeniu.

7) Odwoływanie alarmu, w przypadku stwierdzenia stanu zaklasyfikowania sygnału jako fałszywy.

8) Monitorowanie pobytu osób na terenie obiektów szczególnie po godzinach pracy.

9) Zapalanie i gaszenie świateł zewnętrznych i wewnątrz budynku w zależności potrzeb i pory roku w zakresie określonym przez Plan Ochrony[1].

10) Niewpuszczanie na teren obiektów osób nieuprawnionych i będących pod wpływem alkoholu.

11) Codzienne dokonywanie po zakończeniu działalności Zamawiającego obchodu ochranianego terenu w celu sprawdzenia prawidłowego plombowania i zamykania pomieszczeń, sprawdzenia prawidłowego zabezpieczenia drzwi, okien, krat, zamykania pomieszczeń po godzinach pracy w budynku, włączanie alarmów i niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach.

12) Otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej uprawnionym samochodom.

13) Udostępnianie kluczy do pomieszczeń Zamawiającego pracownikom Zamawiającego w dniach i godzinach pracy instytucji oraz w dniach wolnych od pracy na podstawie zgłoszenia kierownictwa Zamawiającego lub na podstawie wykazu pracowników. i dokumentów potwierdzających ich tożsamość. Codzienne sprawdzanie kompletności kluczy.

14) Przestrzeganie zasad dyscypliny pracy, Planu Ochrony, przepisów BHP i ppoż.

15) Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

16) Należyte eksploatowanie przydzielonego sprzętu.

17) Dbanie o schludny wygląd i właściwy stan umundurowania/spójnego ubioru, spełniający wymogi Zamawiającego odnośnie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania zastrzeżeń odnośnie oceny spełniania powyższych wymogów przez pracownika do przedstawiciela Wykonawcy, które muszą być na bieżąco uwzględniane.

18) Prowadzenie książki pełnienia służby – odnotowywanie przebiegu służby.

19) Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może żądać od pracowników ochrony wykonania określonych czynności pod warunkiem, że mieścić się one będą w zakresie obowiązków stanowiących zakres umowy.

3. Określenie wymagań dotyczących wszystkich pracowników skierowanych do realizacji zamówienia:

1) Pracownicy Wykonawcy muszą posługiwać się językiem polskim i nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.

2) Pracownicy Wykonawcy muszą być przeszkoleni w zakresie metod i sposobów prowadzenia ochrony oraz posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie ochrony obiektów i nienaganną opinię od Wykonawcy.

3) Pracownicy Wykonawcy muszą być w pełni sprawni fizycznie i psychicznie. W stosunku do żadnego pracownika Wykonawcy nie może być orzeczony jakikolwiek stopień niepełnosprawności. Pracownicy ochrony mogą mieć maksymalnie do 65 lat.

4) Zamawiający wymaga aby pracownicy spełniali subiektywne wymogi kultury osobistej określone przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy. W związku z powyższym Wykonawca musi liczyć się z koniecznością dokonywania wymiany pracowników w przypadku gdy subiektywne wymogi Zamawiającego będą skutkować zgłoszeniem konieczności dokonania takiej zmiany. Wykonawca dokona zmiany w terminie do 72 godzin od otrzymania przez przedstawiciela Zamawiającego zgłoszenia konieczność dokonania zmiany pracownika.

5) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w czasie obowiązywania umowy, że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia będą posiadać aktualne zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, w tym dopuszczające pracowników do pracy w nocy.

6) Pracownicy ochrony muszą:

umieć prawidłowo reagować na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w chronionym budynku instalacjami,
znać zasady prawidłowej obsługi urządzeń alarmowych i monitorujących zainstalowanych w obiekcie,
posiadać umiejętność posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym oraz znajomość sposobów gaszenia pożaru w zarodku przy pomocy podręcznych środków gaśniczych.
znać topografię chronionych obiektów – rozkład pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.,
7) Pracownicy ochrony skierowani do realizacji niniejszego zamówienia muszą być zatrudnieni przez Wykonawcę na podstwie umowy o pracę.

4. Pracownicy skierowani do realizacji zamówienia muszą posiadać:

1) Jednolite umundurowanie lub jednolity, spójny ubiór zatwierdzonego przez Zamawiającego, ubiór musi być dostosowany do pory roku, z uwzględnieniem estetycznego wyglądu.

2) Niezbędne wyposażenie i środki techniczne w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym środki łączności bezprzewodowej.

3) Za umundurowanie oraz wyposażenie pracowników ochrony odpowiada wykonawczo i finansowo Wykonawca.

4) W przypadku jednolitego umundurowania w kolorze czarnym lub granatowym.

5) Identyfikator w widocznym miejscu, ze zdjęciem, imieniem nazwiskiem (identyfikator musi zawierać tekst: OCHRONA Stacja Muzeum lub OCHRONA + logotyp Zamawiającego).

6) Ukończone szkolenia w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

7) Udział w dedykowanym treningu z ewakuacji osób i mienia z przestrzeni galerii (kurs w miejscu), zapewniony przez Zamawiającego).

8) Znajomość przepisów bhp, oraz instrukcji alarmowych obowiązujących u Zamawiającego.

5. Obowiązki pracowników Patrolu Interwencyjnego:

Patrol Interwencyjny musi działać na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

1) Zapewnienie całodobowego nadzoru nad urządzeniami monitorującymi w obiekcie Zamawiającego.

2) Podjęcie w przypadku odebrania sygnału alarmowego natychmiastowych działań jak następuje:

dla sygnału: „napad” natychmiastowe wysłanie Patrolu Interwencyjnego w celu udaremnienia szkody na osobie lub mieniu Zamawiającego. W tym celu Patrol podejmie wszystkie mieszczące się w granicach prawa działania z zastosowaniem środków przewidzianych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia;
powiadomienia osoby wskazanej przez Zamawiającego, Policji lub służb miejskich – stosownie do procedury opisanej w Planie ochrony,
zabezpieczenia przez Patrol Interwencyjny obiektu, w którym nastąpiło zdarzenie, do czasu przyjazdu osób/ służb – stosownie do procedury opisanej w Planie ochrony,
3) Działaniami Patrolu Interwencyjnego objęty jest budynek Zamawiającego zlokalizowany przy ul. Towarowa 3 w Warszawie oraz teren zewnętrzny należący do Zamawiającego wraz z obiektami ekspozycyjnymi – Skansen.

4) Archiwizacja przez okres 3 miesięcy raportów z zaistniałych zdarzeń na terenie Zamawiającego oraz podjętych interwencji,

5) Udostępnianie na żądanie Zamawiającego na piśmie wyciągów z rejestru zdarzeń na terenie Zamawiającego,

6) Dojechanie Patrolu Interwencyjnego do miejsca zdarzenia niezwłoc

Załączniki

OGLOSZENIE OGLOSZENIE protokol z otwarcia ofert STM_informaja o udzieleniu zamowienia Wybor najkorzystniejszej oferty-strony-1-3

Data publikacji: 26.02.2020 13:08

Osoba publikująca: Tomasz Kurowski