Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

1.Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi usługa ochrony mienia poprzez całodobowy dozór fizyczny oraz stały dozór elektroniczny budynku i terenu w miejscu prowadzenia działalności Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa. Ochrona będzie pełniona od poniedziałku do niedzieli.

I. Do podstawowych zadań ochrony mienia należy:

1. Ochrona obiektów i mienia wykonywana przy pomocy agentów ochrony przeszkolonych w zakresie metod i sposobów prowadzenia ochrony oraz posiadających niezbędne doświadczenie i nienaganną opinię.
2. W ramach ochrony obiektów Wykonawca będzie postępował z należytą starannością, a w szczególności przyjmie na siebie obowiązki w zakresie: – dozoru i ochrony obiektów i mienia realizowanego w ramach jednego, stałego całodobowego stanowiska ochrony,

– monitorowania sygnałów alarmowych dźwiękowych i telewizyjnych w obiektach,

– strzeżenia mienia znajdującego się w wyżej wymienionych obiektach celem zabezpieczenia go przed próbami dewastacji, uszkodzenia, bądź kradzieży – włamania z zewnątrz jak i wewnątrz ochranianych budynków i obiektów.

– zapewnienie całodobowego podjazdu grupy interwencyjnej Zleceniodawcy na wezwanie agenta ochrony.

II. Do obowiązków pracowników ochrony należeć będzie między innymi:

1. Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionych obiektów.

2. Powiadamiania odpowiednich służb o zagrożeniach i szczególnych zagrożeniach.

3. Ochrona obiektów przed rabunkiem, zagrożeniem wybuchu, pożarem, napadem, kradzieżą, dewastacją.

4. Monitorowanie pobytu osób na terenie obiektów szczególnie po godzinach pracy.

5. Zapalanie i gaszenie świateł nocnych zewnętrznych i wewnątrz obiektów w zależności potrzeb i pory roku w zakresie określonym przez Plan Ochrony. 6. Nie wpuszczanie na teren obiektów osób nieuprawnionych i będących pod wpływem alkoholu.

7. Codzienne dokonywanie po zakończeniu działalności muzeum obchodu ochranianego obiektu w celu sprawdzenia prawidłowego plombowania i zamykania pomieszczeń, sprawdzenia prawidłowego zabezpieczenia drzwi, okien, krat, zamykanie pomieszczeń po godzinach pracy w ochranianych obiektach, włączanie alarmów w obiektach chronionych i niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach.

8. Udostępnianie kluczy od pomieszczeń Zlecającego pracownikom Zlecającego w dniach i godzinach pracy Stacji Muzeum oraz w dniach wolnych od pracy na podstawie zgłoszenia kierownictwa Zlecającego lub na podstawie wykazu pracowników i dokumentów potwierdzających ich tożsamość. Codzienne sprawdzanie ich kompletności.

9. Znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, instalacji ppoż., zaworów wodnych itp.

10.Posiadać umiejętność i znać zasady obsługi urządzeń alarmowych i monitorujących zainstalowanych w obiekcie,

11. Posiadać znajomość topografii chronionych obiektów – rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.,

12. Powiadamianie wskazanego pracownika Zlecającego oraz właściwych służb w przypadku stwierdzenia w chronionym obiekcie awarii, włamania lub pożaru oraz podjęcie podstawowych działań zabezpieczających,

13. W przypadkach jakichkolwiek zagrożeń natychmiastowego wezwania grupy interwencyjnej Zleceniodawcy, której czas dojazdu wynosił będzie w godzinach od 22.00-6.00 do 10 minut, a w godzinach 6.00-22.00 do 15 minut.

14. Prowadzenie książki pełnienia służby, w której odnotowuje się przebieg służby.

15. Współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w Obiektach z

właściwymi terenowo jednostkami policji.

16. Prawidłowe reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w chronionych obiektach instalacjami.

17.W przypadku wystąpienia awarii sieci energetycznej, centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnej i telefonicznej / powiadomić niezwłocznie Zamawiającego, a w razie potrzeby bezpośrednio odpowiednie służby ratownicze lub firmy konserwacyjne,

18. Wykonywanie doraźnych poleceń służbowych członków Dyrekcji Stacji Muzeum,

19.Stała troska o estetyczny i schludny wygląd własny.

III. Inne ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia.

1. Upoważniony przedstawiciel Zleceniodawcy może żądać od agentów wykonania określonych czynności pod warunkiem, że mieścić się one będą w zakresie obowiązków stanowiących zakres umowy.

2. Wykonawca na własny koszt wyposaży pracowników ochrony obiektów i dozoru ekspozycji w jednolity ubiór w sposób widoczny odróżniający ich od pozostałych osób z widocznym identyfikatorem ze zdjęciem, opatrzonym imieniem i nazwiskiem pracownika; ubiór musi być dostosowany do pory roku, z uwzględnieniem estetycznego wyglądu. Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w niezbędne wyposażenie i środki techniczne w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym środki łączności bezprzewodowej.

3. W celu należytego wykonywania przedmiotu mowy agenci ochrony będą korzystali z systemu dokumentującego dokonywane obchody chronionych obiektów.

4. Zlecający udostępni Wykonawcy pomieszczenie socjalne dla pracowników ochrony oraz umożliwi korzystanie z telefonu stacjonarnego wyłącznie do celów służbowych.

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zleceniodawcy w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.

6. Przed podpisaniem umowy Zleceniobiorca przedłoży listę wszystkich osób wykonujących zadanie. W przypadku zmiany obsady osobowej w trakcie wykonywania umowy, Zleceniobiorca poinformuje o tym Zlecającego na piśmie.

IV Pozostałe warunki realizacji usług:

1.Wykonawca winien uwzględnić, iż Muzeum pracuje w weekendy oraz niektóre święta państwowe (zgodnie z zarządzeniami Dyrektora), tj.1 maja, 3 maja, 15 czerwca, 15 sierpnia, 11 listopada i 6 stycznia.

2.Wykonawca do ochrony obiektów i ekspozycji zapewni osoby pełnosprawne fizycznie, posiadające zaświadczenia od lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy w ochronie, przy ochronie obiektów również w nocy.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości Pracowników w trakcie trwania dużych wydarzeń artystycznych takich jak: „Noc Muzeów”, Wernisaże”, koncerty itp. związanych z programem muzeum.

4.W przypadku wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, zapewnienie w trybie alarmowym niezbędnych pracowników do wzmocnienia ochrony obiektów wg. roboczogodziny określonej w umowie.

2.Warunki udziału w postępowaniu:

Posiadane kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

– Koncesja MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,

– ubezpieczenie OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą ochrony osób i mienia,

Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej:

– posiadania wiedzy i doświadczenia – udokumentowane odpowiednimi dokumentami i

referencjami.

– kwalifikacje zawodowe – właściwe do wykonywania prac objętych przedmiotem

zamówienia.

– firma posiada – odpowiedni potencjał techniczny do wykonywania prac objętych przedmiotem

zamówienia.

– dysponowanie potencjałem technicznym –do zapewnienia wykonywania usługi ochrony na

wymaganym poziomie w tym wykorzystanie w razie potrzeby patrolu interwencyjnego.

– wykształcenie kadry – pracownicy zatrudnieni w firmie posiadają odpowiednie kwalifikacje do

wykonywania obowiązków określonych w przedmiocie zamówienia

3.Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

– Koncesja MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,

-ubezpieczenie OC przedsiębiorcy na wykonującego działalność gospodarczą ochrony osób i mienia,

4.Kryteria oceny oferty: Cena 100%

5.Termin wykonania zamówienia; 01.03.2018-28.02.2019.

6.Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

a) w formie pisemnej, osobiście w siedzibie: Sekretariat -Stacja Muzeum ul. Towarowa 3,

00-811 Warszawa.

b) w formie pisemnej przesłać na adres: Sekretariat – Stacja Muzeum ul. Towarowa 3,

00-811 Warszawa

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2018., do godziny 12.00;

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2018. o godzinie 12.30 w siedzibie Stacji Muzeum

00-811 Warszawa ul. Towarowa 3 pokój nr.9

7.Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) kopia koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i

mienia.

b) kopia ubezpieczenia OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą ochrony osób

i mienia,

c) referencje potwierdzające posiadane doświadczenie i prowadzenie działalności.

d) oświadczenie wykonawcy potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników oraz posiadany

potencjał techniczny do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia w tym

możliwość wykorzystania w razie potrzeby patrolu interwencyjnego.

e) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

wypis z ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert,

f) oświadczenie o niezaleganiu z wypłatami wynagrodzeń dla pracowników ochrony.

8.Złożona oferta przez Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.

9.Zamawiajacy może unieważnić prowadzone przez siebie postepowanie bez podania wykonawcom przyczyn.

(pieczęć i podpis osoby przygotowującej) (pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego )

W załączeniu :

1.Wzór oferty

2. Wzór umowy

A.ogloszenie-przetargu-do-regula-2018 B.oferta-wzor-zal-vv-STM C.wzor-umowy-ochrona-2018 D.ochrona-Zal-1-do-wniosku-2018 E.odpowiedz-na-pytania F.uniewaznienie-postepowania

Data publikacji: 15.02.2018 14:00

Osoba publikująca: Mikołaj Królikowski