Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Informacje ogólne.

Podstawa prawna: zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Stacji Muzeum z dnia 09.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, na usługi społeczne i inne szczególne usługi określone w art. 138g ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 750.000 euro oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tł. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) dalej zwana „pzp”.

Nazwa zamówienia: „Usługa ochrony obiektu Stacji Muzeum w Warszawie”

Zamawiający: Stacja Muzeum : ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia stanowi usługa ochrony mienia poprzez całodobowy dozór fizyczny oraz stały dozór elektroniczny budynku i terenu w miejscu prowadzenia działalności Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa. Ochrona będzie pełniona przez okres 11-stu miesięcy od poniedziałku do niedzieli z terminem do końca lutego 2019 r. W celu skalkulowania oferty Wykonawca uwzględni 8070 godzin w skali 11 –stu miesięcy.

I. Do podstawowych zadań ochrony mienia należy:

1. Ochrona obiektów i mienia wykonywana przy pomocy agentów ochrony przeszkolonych w zakresie metod i sposobów prowadzenia ochrony oraz posiadających niezbędne doświadczenie i nienaganną opinię. 2. W ramach ochrony obiektów Wykonawca będzie postępował z należytą starannością, a w szczególności przyjmie na siebie obowiązki w zakresie:

– dozoru i ochrony obiektów i mienia realizowanego w ramach jednego, stałego całodobowego stanowiska ochrony,

– monitorowania sygnałów alarmowych dźwiękowych i telewizyjnych w obiekcie,

– strzeżenia mienia znajdującego się w wyżej wymienionym obiekcie, celem zabezpieczenia go przed próbami dewastacji, uszkodzenia, bądź kradzieży – włamania z zewnątrz jak i wewnątrz ochranianym budynku i obiektach.

– zapewnienie całodobowego podjazdu grupy interwencyjnej Wykonawcy na wezwanie agenta ochrony.

II. Do obowiązków pracowników ochrony należeć będzie między innymi:

1. Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego obiektu.

2. Powiadamiania odpowiednich służb o zagrożeniach i szczególnych zagrożeniach.

3. Ochrona obiektów przed rabunkiem, zagrożeniem wybuchu, pożarem, napadem, kradzieżą, dewastacją.

4. Monitorowanie pobytu osób na terenie obiektów szczególnie po godzinach pracy.

5. Zapalanie i gaszenie świateł nocnych zewnętrznych i wewnątrz obiektów w zależności potrzeb i pory roku w zakresie określonym przez Plan Ochrony.

6. Nie wpuszczanie na teren obiektu osób nieuprawnionych i będących pod wpływem alkoholu.

7. Codzienne dokonywanie po zakończeniu działalności muzeum obchodu ochranianego obiektu w celu sprawdzenia prawidłowego plombowania i zamykania pomieszczeń, sprawdzenia prawidłowego zabezpieczenia drzwi, okien, krat, zamykanie pomieszczeń po godzinach pracy w ochranianym obiekcie, włączanie alarmów w obiekcie chronionym i niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach.

8. Udostępnianie kluczy od pomieszczeń Zamawiającego pracownikom Zamawiającego w dniach i godzinach pracy Stacji Muzeum oraz w dniach wolnych od pracy na podstawie zgłoszenia kierownictwa Zamawiającego lub na podstawie wykazu pracowników i dokumentów potwierdzających ich tożsamość. Codzienne sprawdzanie ich kompletności.

9. Znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, instalacji ppoż., zaworów wodnych itp.

10.Posiadać umiejętność i znać zasady obsługi urządzeń alarmowych i monitorujących zainstalowanych w obiekcie,

11. Posiadać znajomość topografii chronionych obiektów – rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.,

12. Powiadamianie wskazanego pracownika Zamawiającego oraz właściwych służb w przypadku stwierdzenia w chronionym obiekcie awarii, włamania lub pożaru oraz podjęcie podstawowych działań zabezpieczających,

13. W przypadkach jakichkolwiek zagrożeń natychmiastowego wezwania grupy interwencyjnej Wykonawcy, której czas dojazdu wynosił będzie w godzinach od 22.00-6.00 do 10 minut, a w godzinach 6.00-22.00 do 15 minut.

14. Prowadzenie książki pełnienia służby, w której odnotowuje się przebieg służby.

15. Współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w Obiektach z

właściwymi terenowo jednostkami policji.

16. Prawidłowe reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w chronionych obiektach instalacjami.

17.W przypadku wystąpienia awarii sieci energetycznej, centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnej i telefonicznej / powiadomić niezwłocznie Zamawiającego, a w razie potrzeby bezpośrednio odpowiednie służby ratownicze lub firmy konserwacyjne,

18. Wykonywanie doraźnych poleceń służbowych członków Dyrekcji Stacji Muzeum,

19.Stała troska o estetyczny i schludny wygląd własny.

III. Inne ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia.

1. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może żądać od agentów wykonania określonych czynności pod warunkiem, że mieścić się one będą w zakresie obowiązków stanowiących zakres umowy.

2. Wykonawca na własny koszt wyposaży pracowników ochrony obiektów i dozoru w jednolity ubiór w sposób widoczny odróżniający ich od pozostałych osób z widocznym identyfikatorem ze zdjęciem, opatrzonym imieniem i nazwiskiem pracownika; ubiór musi być dostosowany do pory roku, z uwzględnieniem estetycznego wyglądu. Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w niezbędne wyposażenie i środki techniczne w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym środki łączności bezprzewodowej.

3. W celu należytego wykonywania przedmiotu mowy agenci ochrony będą korzystali z systemu dokumentującego dokonywane obchody chronionych obiektów.

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie socjalne dla pracowników ochrony oraz umożliwi korzystanie z telefonu stacjonarnego wyłącznie do celów służbowych.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży listę wszystkich osób wykonujących zadanie. W przypadku zmiany obsady osobowej w trakcie wykonywania umowy, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego na piśmie.

IV Pozostałe warunki realizacji usług:

1.Wykonawca winien uwzględnić, iż Muzeum pracuje w weekendy oraz niektóre święta państwowe (zgodnie z zarządzeniami Dyrektora), tj.1 maja, 3 maja, 15 czerwca, 15 sierpnia, 11 listopada i 6 stycznia.

2.Wykonawca do ochrony obiektów zapewni osoby pełnosprawne fizycznie, posiadające zaświadczenia od lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy w ochronie, przy ochronie obiektów również w nocy. Ilość zatrudnionych pracowników ochrony– minimum jeden na zmianie.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości Pracowników ochrony w trakcie trwania dużych wydarzeń artystycznych takich jak: „Noc Muzeów”, Wernisaże”, koncerty itp. związanych z programem muzeum.

4. Usługa ochrony będzie pełniona od poniedziałku do niedzieli przez okres 11-stu miesięcy,

5. Zamawiający zakładana ilość godzin zatrudnienia dodatkowych pracowników ochrony wynikającą z organizacji przez Zamawiającego imprez wskazanych w pkt. 3., nie powinien przekroczyć 54 godzin w skali 11 miesięcy.

W celu skalkulowania oferty Wykonawca uwzględni 8070 godzin w skali 11-stu miesięcy.

6.W przypadku wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, zapewnienie w trybie alarmowym niezbędnych pracowników do wzmocnienia ochrony obiektów

V. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu składania ofert.

VI Terminy realizacji zamówienia

Termin realizacji usługi: 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu:

1 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

A) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; B) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

C) zdolności technicznej lub zawodowej.

2 Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1.

Ad A) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadali aktualną koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,.

Ad B) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ad C) Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże,że: • posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie ochrony osób i mienia – w tym celu wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał lub wykonuje:, co najmniej dwie usługi (wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi były wykonywane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) polegające na ochronie osób i mienia.

• posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej- w tym celu wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników oraz posiadany potencjał techniczny do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia w tym możliwość wykorzystania w razie potrzeby patrolu interwencyjnego.

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, niepodleganiu wykluczeniu.

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

b) aktualną koncesję wydaną przez ministra spraw wewnętrznych zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 poz. 1099 j.t.);

c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu — zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia;

d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

e) Zamawiający wymaga, że Wykonawca złoży oświadczenie o niezaleganiu z wypłatami wynagrodzeń dla pracowników ochrony.

IX. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz oferty – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia,

b) dokumenty i oświadczenia określone przez Zamawiającego w pkt VIII ogłoszenia,

c) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,

d) zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr.5 do ogłoszenia,

e) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> oferta w na NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> nie otwierać przed DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT> Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

X. Kryteria oceny oferty:

1.Cena 100%

Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Ceną oferty są ceny brutto podane w formularzu ofertowym.

2. Ceny muszą być podane w złotych polskich, cyfrowo, z zaokrągleniami do dwóch miejsc po przecinku.

3.Cena całkowita oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki,

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

4.Stawkę VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień

złożenia oferty.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, w terminie do dnia 08.03.2018 r. do godz. 11.00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu 08.03.2018 r. o godz. 12.00

3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

4.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania

XII. Wykluczenie Wykonawcy.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przesłanki wykluczenia Wykonawców określone w art.24 ust.1 pkt 12-23.pzp:

XIII. Wzór Umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr. 5 do ogłoszenia .

IV. Zmiana Umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 8 wzoru umowy.

Załączniki do ogłoszenia

nr.1 – formularz ofertowy

nr.2 – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu

nr.3 – oświadczenie- spełnieniu warunków udziału w postepowaniu;

nr.4 – wzór wykazu wykonanych usług;

nr.5 – wzór umowy

Załączniki

Informacja-o-udzieleniu-zamowienia Odpowiedzi-na-zadane-pytania Ogloszenie-o-zamowieniu Zalaczniki-nr-od-1-do-4 Zalaczniki-nr-od-1-do-4 Zalacznik-nr-5-Wzor-umowy Zbiorcze-zestawienie-ofert

Data publikacji: 01.03.2018 14:42

Osoba publikująca: Tomasz Kurowski