Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Stacja Muzeum zaprasza do udziału w przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Zafira 1.9 CDTI MR’06, wersja Essentia, 7 osobowy o numerze rejestracyjnym WY 1300C, będących własnością Stacji Muzeum.

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu (Sprzedającego):

STACJA MUZEUM

ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

tel. +48 22 620 04 80

e-mail: sekretariat@stacjamuzeum.pl;

e-mail: zbigniew.najs@stacjamuzeum.pl;

adres strony internetowej: www.stacjamuzeum.pl

2. Tryb przetargu:

Publiczny przetarg pisemny (zbieranie ofert).

Przetarg przeprowadzony będzie na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993r. Nr 97, poz. 443 ze zm.).

W przetargu nie mogą uczestniczyć:

1) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, podmiot gospodarczy wymieniony w § 2 rozporządzenia oraz osoby, którym ten podmiot powierzył prowadzenie przetargu,

2) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1.

3. Opis przedmiotów sprzedaży, parametry techniczne i użytkowe:

Opel Zafira 1.9 CDTI MR’06, wersja Essentia, typ minivan 7 osobowy:

– nr rejestracyjny WY 1300C

– Data pierwszej rejestracji : 25-06-2008

– Data następnego badania technicznego : 21.09.2019 r.

– Rok produkcji : 2008,

– Pojemność silnika: 1 910,00 cm3

– Moc silnika : 88 Kw (120 km),

– Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym,

– Przebieg: 246 850,00 km,

– Rodzaj paliwa: Diesel,

– Numer VIN: W0L0AHM758G188596

– Kolor: srebrny metalik,

Wyposażenie standardowe:

ABS,
ARB kierowcy i pasażera,
ARB boczne
Skrzynia biegów manualna,
Wspomaganie układu kierowniczego
Klimatyzacja manualna,
Kolor nadwozia – srebrny metalik.

Wyposażenie dodatkowe:

Czujnik parkowania,
Elektryczne otwieranie szyb przednich,
Elektrycznie sterowanie lusterek,
Kierownica wielofunkcyjna,
Tempomat,
Immobilizer,
Komputer pokładowy,
Radio fabryczne z CD i RDS,
Centralny zamek,
Autoalarm.
2 komplety opon.

4. Cena wywoławcza:

14 800 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy osiemset zł 00/100 brutto);

5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10.04.2019 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty) na adres:

STACJA MUZEUM

Sekretariat – ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

Koperty/opakowanie należy oznakować poprzez zamieszczenie opisu o treści:

STACJA MUZEUM

ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

z dopiskiem ,,Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego marki Opel Zafira 1.9 CDTI”.

ZNAK : STM-ZP.271.3.2019.ZN

Oferty otrzymane przez Sprzedającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Kupującemu bez ich otwierania.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaofiarowało tę samą cenę, prowadzący przetarg wybiera nabywcę lub postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu przy ul. Towarowa 3,
00-811 Warszawa, w dniu 12.04. 2019 r. o godzinie 11:00 w pok. 9 (Biblioteka).Otwarcie ofert jest jawne.

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy:

Pojazd, opisany w pkt 3, można oglądać przy ul. Towarowa 3 w Warszawie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 14:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu: 22 620 04 80 wew. 116, kom 501 108 201.

8. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

1) Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto pojazdu, na który składana jest oferta należy wnieść w formie pieniężnej w złotych polskich

do dnia: 10 kwietnia 2019 r.

do godziny: 10:00

na rachunek bankowy Stacji Muzeum w Warszawie

nr konta bankowego : 93 1020 1026 0000 1102 0282 5206 (decyduje termin wpływu środków na rachunek bankowy).

2) Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta została wybrana w przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu.

3) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zwraca się przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, po wyborze oferty lub zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

4) Wadium nie podlega zwrotowi uczestnikom postępowania w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

5) Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana w przetargu traci wadium na rzecz Stacji Muzeum, jeżeli uchyli się od zawarcia umowy.

9. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

a) imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania i telefon kontaktowy, nr PESEL lub nazwę firmy i adres siedziby oferenta, telefon kontaktowy, numer NIP;

b) w przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę prawną należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną informację o wpisie do CEIDG;

c) datę sporządzenia oferty;

d) oferowaną cenę za pojazd/pojazdy będące przedmiotem przetargu;

e) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub rezygnacji z takiej możliwości;

f) dowód wniesienia wadium;

g) parafowany wzór umowy;

f) podpis Oferenta.

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży

1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedającego.

2. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT.

11. Pozostałe informacje

1. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:

a) zostanie złożona przez Oferenta, który nie wniósł wadium,

b) nie zawiera elementów, danych i dokumentów, o których mowa w pkt 9, jest niekompletna, nieczytelna lub budzi inne wątpliwości,

c) zaoferowana cena jest niższa niż cena wywoławcza

3. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę będzie bezzwłocznie powiadomiony i zaproszony do podpisania umowy sprzedaży pojazdu/ów. Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę sprzedaży w terminie 3 dni po podpisaniu umowy.

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia na rachunek bankowy Stacji Muzeum

nr : 32 1020 1026 0000 1102 0270 2629.

12. Zastrzeżenia

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zakończenia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Do pobrania na stronie internetowej: www.stacjamuzeum.pl

Formularz ofertowy
Umowa sprzedaży

Załączniki

Data publikacji: 25.03.2019 14:31

Osoba publikująca: Mikołaj Królikowski