Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Stacja Muzeum (zwany dalej Zapraszającym i/lub Stacją) informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie przygotowanie do relokacji i relokacja taboru kolejowego i innych muzealiów podlegających relokacji.

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

1. Nazwa i adres Zapraszającego

Stacja Muzeum

ul. Towarowa 3

00-811 Warszawa

NIP 701-05-33-090

Regon 362828690

RIK: 35/15

Wszelką korespondencję kierowaną do Zapraszającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Przygotowanie do relokacji i relokacja taboru kolejowego i innych muzealiów podlegających relokacji”.

2. Uczestnicy dialogu technicznego

Uczestnikami dialogu technicznego mogą być podmioty, posiadające niezbędne doświadczenie, wiedzę oraz sprzęt w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego

3. Przedmiot dialogu technicznego

Zapraszający zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Przygotowaniu do relokacji i relokacja taboru kolejowego i innych muzealiów podlegających relokacji”.

Obecna siedziba Stacji Muzeum w Warszawie przy ul. Towarowej 3 jest siedzibą tymczasową. W planach organizatorów Stacji tj.: Samorządu Województwa Mazowieckiego i Polskich Kolei Państwowych S.A. jest stworzenie nowej siedziby oraz nowoczesnego kompleksu muzealnego na terenie warszawskich Odolan przy ul. Potrzebnej.

Muzealia taborowe Stacji Muzeum zostały wpisane do Rejestru Zabytków Ruchomych Województwa Mazowieckiego na podstawie Decyzji Nr 828/2016 z dnia 16 czerwca 2016r. wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez Zapraszającego informacji, które mogą być wykorzystane w zakresie niezbędnym do właściwego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. W szczególności oczekuje się, że dialog pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie najlepszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie, prawnie, logistycznie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji ww. przedsięwzięcia, a także pozwoli tak opracować dokumentację postępowania, aby uzyskać najlepsze na rynku rozwiązania i dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.

Relokacja taboru i innych muzealiów podlegających relokacji jest przedsięwzięciem złożonym i zakłada się, że obejmować będzie zadania dotyczące:

1) przygotowania taboru i innych muzealiów do relokacji, zgromadzonego na torach odstawczych przy obecnej siedzibie Stacji przy ul. Towarowej 3 w Warszawie. Opis taboru kolejowego i innych muzealiów podlegających relokacji określa Załącznik Nr 4),

2) przygotowanie i zagospodarowanie terenu przy planowanej nowej siedzibie Stacji na terenie warszawskich Odolan (Szczęśliwice) przy ul. Potrzebnej 54, na potrzeby przeprowadzanej relokacji oraz umiejscowienia taboru i innych muzealiów w sposób gwarantujący właściwe i bezpieczne przechowywanie zbiorów, zabezpieczenia ich przed pożarem, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Poglądowy układ torowy wraz z poglądową mapą zagospodarowania terenu stanowi Załącznik Nr 3 (z uwagi na rozmiar pliku szczegółowy układ torowy wraz z mapą zagospodarowania terenu udostępniane są do wglądu w siedzibie Stacji),

3) procesu właściwej relokacji tj. transport taboru kolejowego i innych muzealiów podlegających relokacji głównie przy wykorzystaniu transportu kolejowego oraz pomocniczo przy wykorzystaniu transportu drogowego, zgromadzonego na torach odstawczych przy obecnej siedzibie Stacji przy ul. Towarowej 3 w Warszawie, do planowanej nowej siedziby Stacji na terenie warszawskich Odolan (Szczęśliwice) przy ul. Potrzebnej 54 i umiejscowienie taboru w wyznaczonych torach odstawczych. Przy czym zakłada się, iż większość taboru kolejowego przetransportowana zostanie samoistnie przy zastosowaniu własnych zestawów kołowych do jazdy po torach kolejowych. Poglądowy układ torowy wraz z poglądową mapą zagospodarowania terenu stanowi Załącznik Nr 3 (z uwagi na rozmiar pliku szczegółowy układ torowy wraz z mapą zagospodarowania terenu udostępniane są do wglądu w siedzibie Stacji).

W ramach prowadzonego dialogu technicznego Zapraszający zakłada także ustalenie wszelkich wymogów prawnych, organizacyjnych i technicznych z zarządcą infrastruktury PKP PLK S.A. oraz właściwym konserwatorem zabytków, w tym posiadanie lub uzyskanie wymaganych pozwoleń, zezwoleń, zapewnienie nadzoru konserwatorskiego nad przebiegiem relokacji.

Zapraszający oczekuje, iż Uczestnik przedstawi, wykorzystując najwyższe standardy oraz najlepsze praktyki, Harmonogram realizacji Zamówienia.

W tym celu Zapraszający skieruje do podmiotów, które spełnią warunki udziału w dialogu:

formularz zawierający szczegółowe pytania, na które odpowiedzi winien udzielić Uczestnik przed spotkaniem; (w szczególności wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy (sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia, typy lokomotyw spalinowych, wagony platforma, rodzaje urządzeń do sprężonego powietrza, wymogów w zakresie SPR (specjalny pociąg ratowniczy), rodzaje dźwigów, wózków akumulatorowych- widlaków itp.), optymalnego okresu realizacji zamówienia (pora zimowa czy letnia) terminu realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy), umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
formularz szacowania wartości zamówienia – do wypełnienia przez Uczestnika do dnia spotkania, (kosztorys z rozbiciem na materiały, sprzęt, robociznę, usługi, stawkę roboczogodzinową, koszty pochodne).

Zapraszający zaleca dokonanie przez zainteresowanych uczestników oględzin taboru kolejowego, torów kolejowych oraz terenu na Szczęśliwicach.

4. Zasady prowadzenia dialogu technicznego

1) Niniejszy dialog techniczny prowadzony jest w oparciu o przepisy art. 31a -31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.),

2) Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania określone zostały w Regulaminie prowadzenia dialogu (Załącznik nr 2),

3) Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny. Do dokumentów przedstawianych w innych językach powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w dialogu.

4) Dialog będzie prowadzony w formie bezpośrednich spotkań.

5) Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów w terminach określonych przez Zapraszającego.

6) Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zapraszającego.

7) Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych podmiotów w nim uczestniczących oraz oferowanych przez nich rozwiązań. Dialog ma na celu pozyskanie informacji do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy, w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

8) Zapraszający sporządzi z dialogu pisemny protokół. Zapraszający zastrzega sobie możliwość rejestracji audiowizualnej przebiegu dialogu.

9) Pożądany przez Zapraszającego termin zakończenia dialogu technicznego to 31 grudnia 2017r. Termin prowadzenia dialogu technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia celów określonych w przedmiocie dialogu technicznego. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w dialogu technicznym.

10) Podmioty zainteresowane dialogiem i dopuszczone do dialogu technicznego otrzymają zaproszenie do udziału w dialogu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia. O zakończeniu dialogu Zapraszający niezwłocznie informuje uczestniczące w nim podmioty.

11) Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia. W razie przekazania Zapraszającemu w toku dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zapraszającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zapraszający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.

12) Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.

13) Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

14) Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

6. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego

Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego można składać (decyduje data wpływu zgłoszenia do Zapraszającego):

1) w formie skanów, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@stacjamuzeum.pl, lub,

2) osobiście w siedzibie Stacji Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa, Sekretariat Stacji z adnotacją: „Dialog Techniczny na przygotowanie do relokacji i relokację taboru kolejowego i innych muzealiów podlegających relokacji”;

3) Termin składania wniosków: do dnia 20 listopada 2017 r., do godz. 14:00.

4) Zapraszający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

7. Warunki udziału w dialogu technicznym

1) Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym składają wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego.

2) Wzór wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3) Podmioty, które są zainteresowane udziałem w dialogu technicznego, zobowiązane są do przedłożenia:

aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków o udział w dialogu technicznym) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
w przypadku, w którym w imieniu podmiotu działa przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego odpisu, przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia, przed przystąpieniem do dialogu, stosownego oryginału pełnomocnictwa. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego (wyłącznie na druku Zapraszającego) bezwzględnie winien zawierać następujące dane: nazwę/imię i nazwisko zainteresowanego podmiotu, adres jego siedziby, wskazanym jest także podanie adresu e-mail zainteresowanego podmiotu, a także numeru telefonu i faksu.
Wniosek winien zostać sporządzony w formie pisemnej, w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby) podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania zainteresowanego podmiotu. Dopuszcza się składanie wniosków oraz załączników w formie skanów oryginałów dokumentów.
4) O zakwalifikowaniu się do udziału w dialogu Zapraszający poinformuje potencjalnych Uczestników dialogu wyznaczając miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia dialogu.

5) Zamawiający wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie nie złożyły wymaganych dokumentów, w tym pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, pod rygorem pominięcia wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego.

6) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury dialogu technicznego należy kierować na adres e-mail: sekretariat@stacjamuzeum.pl;

Załączniki

Data publikacji: 10.11.2017 11:28

Osoba publikująca: Tomasz Kurowski