Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA STACJI MUZEUM” znak: STM-ZP.271.3.2018

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje następujące informacje w zakresie ww. postępowania.

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz uzasadnienie jej wyboru
Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i nie podlegają wykluczeniu, treść ofert jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Za najkorzystniejszą wybrana została oferta złożona przez wykonawcę PETROJET Sp. z o.o.

Metodologia

Lp.

Kryterium

Opis

Waga kryterium

1

Cena

stosunek najniższej ceny oferty spośród ocenianych ofert do ceny ocenianej oferty.

100 %

K = Cmin / Cbad x 100

gdzie:

C min– najniższa cena brutto spośród badanych ofert,

C bad – cena brutto badanej oferty,

Zamawiający w kryterium „Cena” będzie przyznawał punkty na podstawie wypełnionego przez wykonawcę pkt. 1 zał. nr 1 do SIWZ – Druk Oferta.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów w kryterium -Cena – 100%.

W wyniku badania ofert określono następującą punktację

Jako najniższą stwierdzono cenę zaoferowaną przez PETROJET Sp. z o.o. 172 200,00 PLN – 100 pkt

PETROJET Sp. z o.o.
172 200,00 PLN /172 200,00 PLN =1 * 100 =100 pkt

Damo Plus sp. z o.o. sp. k.
172 200,00 PLN/176 505,00 PLN = 0,9756* 100 =97,56 pkt

ŻAR Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Arkadiusz Saczewski
172 200,00 PLN/176 505,00 PLN = 0,9756* 100 =97,56 pkt

FIRMA T.J WAROWNY
172 200,00/193 000,00 PLN= 0,89,22 = 89,22 pkt

II. Uzasadnienie Prawne i faktyczne
Uzasadnienie prawne: art.91 ust. 1 ustawy Pzp
Uzasadnienie faktyczne: oferta firmy PETROJET Sp. z o.o. wybrana została jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

III. Informacja:
Strona internetowa zamawiającego https://bip.stacjamuzeum.pl/zamowienia-publiczne
Załącznik:
INFORMACJA O WYBORZE.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA „ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA STACJI MUZEUM”,

W dniu 5 października 2018 r. o godzinie 14:30 w Sali 9 (biblioteka) w siedzibie Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa; odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Stacji Muzeum nr 52/2018 z dnia 27 września 2018 r. w składzie:

Przewodniczący: Zbigniew Najs

Zastępca przewodniczącego: Radosław Konieczny

Członek: Tomasz Starbała

Sekretarz: Piotr Ratajczyk

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. od dnia 27 września 2018 r. do dnia 5 października 2018 r. do godz. 14:00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie zamieszczone zostało na stronie internetowej

Zamówienia publiczne

a także na portalu UZP https://bzp.uzp.gov.pl jako Ogłoszenie nr 622948-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę netto 160 000,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto 196 800,00 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00 /100)

Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do 5 października 2018 r. do godz. 14:00 wpłynęły cztery oferty.
Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 14.30 w dniu 5 października 2018 r. wSali 9 (biblioteka) w siedzibie Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa; (siedziba Zamawiającego) w obecności Komisji Przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na drukach ZP-11.
Nienaruszalność kopert została potwierdzona przez członków komisji podczas posiedzenia. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące informacje zawarte w ofertach:
– nazwę i adresy Wykonawców,

– cenę ofertową,

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Wartość oferty netto

Wartość oferty brutto

1.

Damo Plus sp. z o.o. sp. k.

Ul. Małszyce 2d/2e

99-400 Łowicz

143 500,00 PLN

176 505,00 PLN

2.

ŻAR Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Arkadiusz Saczewski

Ul. Sokołowska 159A

08-110 Siedlce

143 500,00 PLN

176 505,00 PLN

3.

PETROJET Sp. z o.o.

Kieszek 52

26-670 Pionki

140 000,00 PLN

172 200,00 PLN

4.

FIRMA T.J WAROWNY

Tomasz Warowny

Ul. Toruńska 31

03-226 Warszawa

157 000,00 PLN

193 000,00 PLN

Przedstawiciel Wykonawców nie uczestniczyli w otwarciu ofert.
Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert
Na tym posiedzenie zakończono.
Stacja Muzeum: „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Stacji Muzeum”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stacja Muzeum, krajowy numer identyfikacyjny 36282869000000, ul.
Towarowa 3 , 00-811 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 620 04 80, e-mail
sekretariat@stacjamuzeum.pl, faks 22 620 04 80 w 103.
Adres strony internetowej (URL): https://www.stacjamuzeum.pl/pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
27.09.2018
2/8
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak

Aktualne postępowania


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego
dla Stacji Muzeum”
Numer referencyjny: STM-ZP.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
– określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) usługa
dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 – zwanego dalej „olejem opałowym”, do celów grzewczych do
27.09.2018
3/8
zasilania dwóch mobilnych kotłowni olejowych w łącznej szacunkowej ilości 50 000,00 (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy) litrów a. Dla Stacji Muzeum, 00-811 Warszawa ul. Towarowa 3 – w ilości 40 000
litrów (słownie: czterdzieści tysięcy). b. Dla filii Oddziału Muzealnego Muzeum Kolejnictwa, Muzeum
Kolei Wąskotorowej, 96-500 Sochaczew, ul. Licealna 18 – w ilości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy)
litrów.
II.5) Główny kod CPV: 09135100-5
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-05-10
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-05-10
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi, której
obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tj.: Dz.U. 2018 poz. 755 z póź.zm).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie określono
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Załączniki

Data publikacji: 27.09.2018 14:25

Osoba publikująca: Tomasz Kurowski