Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap III” Centrum Edukacyjno-Turystycznym zwanym dalej CET) w Sochaczewie (w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie – Filia Stacji Muzeum w Warszawie ul. Towarowa 7, 96-500 Sochaczew)

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający zawiadamia iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: w wyżej wymienionym postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. do dnia26 września 2018 r. do godz. 14:00 została złożona jedna oferta w której zaoferowana Cena ofertowa wyniosła (brutto): 618 085,43 zł (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 43/100)Podatek VAT: 115 576,95 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 95/100)Cena netto: 502 508,48 zł (słownie: pięćset dwa tysiące pięćset osiem złotych 48/100)

Cena oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – brutto 368 000,00 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00 /100). Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie prawne:- zgodnie z dyspozycją (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA.pdf

26.09.2018

Informacja z otwarcia oferty, w dniu 26 września 2018 r. o godz. 14:30 w Sali 9 (biblioteka) w siedzibie Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap III”

Znak sprawy: STM-ZP.271.2.2018

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, kwotę netto 299 187,00 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) brutto 368 000,00 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00 /100)

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Wartość oferty netto

Wartość oferty brutto

1.

”Kurek”

Piotr Kurek

NIP 8262018413

Ul. Rotmistrza Edmunda Cichego 1

08-480 Maciejowice

502 508,48 zł

(słownie: pięćset dwa tysiące

pięćset osiem złotych 48/100)

618 085,43 zł

(słownie: sześćset osiemnaście

tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 43/100)

Wartość złożonej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.

Załączniki

Informacja z otwarcia oferty STM-ZP.271.2.2018.pdf

12.09.2018
1/10

Stacja Muzeum: Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap III
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stacja Muzeum, krajowy numer identyfikacyjny 36282869000000, ul.
Towarowa 3 , 00-811 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 620 04 80, e-mail
sekretariat@stacjamuzeum.pl, faks 22 620 04 80 w 103.
Adres strony internetowej (URL): https://www.stacjamuzeum.pl/pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
12.09.2018
2/10
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak

Zamówienia publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres:
Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu wokół Centrum
Edukacyjno-Turystycznego – etap III
Numer referencyjny: STM-ZP.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
12.09.2018
3/10
– określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ostateczne
uporządkowanie ruchu pieszego i samochodowego przy CET. W ramach tego działania należy wykonać:
poszerzenie i modernizację bramy głównej oraz furty wejściowej od ul. Licealnej, poszerzenie
istniejącego chodnika prowadzącego od furty wejściowej do budynku CET-u, wymiana nawierzchni na
nową w ciągach pieszych od północnej strony CET-u, modernizację i konserwację istniejącego
ogrodzenia od strony zachodniej, wschodniej, północnej i południowej działek objętych projektem (nr
2123/2 i 3022/1), zabezpieczenie powłoką malarską lamp oświetleniowych wokół CET-u, wymianę
schodków oraz brakujących opasek fundamentowych z kostki betonowej od północnej i zachodniej strony
CET-u, podmurowanie i stabilizację istniejącego przy budynku CET-u komina. b. Wygospodarowanie
dodatkowych miejsc parkingowych dla zwiedzających przy CET. W ramach tego działania należy
wykonać: wytyczenie i utwardzenie kostką brukową parkingu dla autobusów oraz samochodów
osobowych wraz z drogą dojazdową, poszerzenie od strony wschodniej i północnej istniejącego parkingu
przed CET, montaż słupków blokujących oraz barier energochłonnych na parkingu przed CET i przy
drodze dojazdowej, montaż stojaka na rowery na parkingu przed CET. • c. Poprawa dostępności
eksponatów w muzealnym skansenie. W ramach tego działania należy wykonać: nowe utwardzone ciągi
piesze po południowej i wschodniej stronie CET-u, wymianę nawierzchni w istniejącym ciągu pieszym po
południowej stronie CET-u, wysypanie wzniesionej w 2016 r. ekspozycyjnej bocznicy tłuczniem
kolejowym drobnej frakcji, odbudowę dwóch odcinków toru ekspozycyjnego przed frontem CETII.
5) Główny kod CPV: 45223300-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34928200-0
45212312-6
45212312-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie minimum
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
drogowej lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra
12.09.2018
4/10
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) zrzeszonych we właściwym samorządzie zawodowym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ) lub spełniającą warunki, o
których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 )
lub spełniającej warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016
poz. 65).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za spełnienie wskazanego warunku Zamawiający uzna wykazanie przez
Wykonawcę że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
400.000 zł (słownie czterysta tysięcy złotych 00/100) oraz dokumenty potwierdzające, że Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
Wartości podane w dokumentach wyrażone w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający
przeliczy wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego na dzień wystawienia
dokumentu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to Zamawiający przeliczy wg kursu ostatnio
przed tą datą ogłoszonego.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale II Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej
3 (trzech) zamówień o łącznej wartości minimum 450 000,00zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100), polegające m.in. na wykonaniu prac związanych z • układaniem nawierzchni
z kostki betonowej: w ciągach pieszych oraz parkingach i drogach • ogrodzeniami oraz adaptacją
terenu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykaz osób stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
12.09.2018
5/10
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4.2.2. zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu; 4.2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu; 4.2.4. w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z
postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca bez wezwania składa,
stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 (trzech) dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ.
UWAGA: (Dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia): W
przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty, o których mowa w pkt 4.2.1 –
4.2.4, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA, W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (UST. 3
NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU SIWZ), ZOSTANIE WEZWANY DO PRZEDŁOŻENIA
NASTĘPUJĄCYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW (AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW): wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty –
potwierdzające spełnienie warunku opisanego w rozdziale IV pkt 3.2.1.- Załącznik Nr 5 do SIWZ.
wykaz osoby/osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzających spełnienie
warunku opisanego w rozdziale IV pkt 3.2.2.; – Załącznik nr 4 do SIWZ. w celu potwierdzenia
spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdz. IV pkt. 3.1
SIWZ– informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku określonego w rozdziale IV
12.09.2018
6/10
pkt 3.1. wraz z dowodem potwierdzenia opłaconej składki. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć
swoją ofertę wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium
może być wniesione w następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z
kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach
ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: PKO BP nr konta: 93 1020 1026 0000 1102
0282 5206 znak sprawy STM-ZP.271.2.2018 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu
składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego
zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W
wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego
terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium
według zasad określonych w art. 46 ustawy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach
określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są: 1.1. Cena – znaczenie 60% 1.2. Okres gwarancji
jakości – znaczenie 40 % 2. Sposób przyznania punktów: A) Cena: Oferta, spośród wszystkich ofert
podlegających ocenie, z najniższą ceną otrzyma za to kryterium 60 punktów. Pozostałe oferty
12.09.2018
7/10
otrzymają punkty policzone wg. wzoru: C= (Cmin ÷ Cbad) x 60 punktów gdzie: C – ilość punktów
oferty badanej w kryterium cena Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających
ocenie Cbad – cena brutto oferty badanej B) Okres gwarancji jakości (Gw) Gw bad. Gw = ————–
— x 40 Gw max. gdzie: Gw – ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości Gw bad. –
liczba miesięcy gwarancji w ofercie badanej Gw max. – najwyższa zaoferowana liczba miesięcy
gwarancji jakości spośród wszystkich podlegających ocenie ofert 3. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu),
która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C + Gw).
4. Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu
umowy.W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie
podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy. 5. Maksymalny punktowany przez
Zamawiającego okres gwarancji jakości – 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu
zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru przedmiotu
umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej, otrzyma 40 pkt. 6. W przypadku, gdy którykolwiek z
Wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy
dłuższą niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium
gwarancja jakości (Gw) przyjmuje okres gwarancji jakości (Gw max.) jako 60 miesięcy od daty
odbioru przedmiotu umowy. 7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. 8. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert na dane zadanie sumarycznie otrzymają taką
samą liczbę punktów, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała większą liczbę
punktów w kryterium ceny. 9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert
dodatkowych.
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
12.09.2018
8/10
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
12.09.2018
9/10
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiana umowy możliwa jest w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiana ze względu na
występowanie odmiennych warunków fizycznych, zarówno natural¬nych, jak i stworzonych przez
człowieka, oraz inne fizyczne przeszkody i skażenia, które Wykonawca napotka na Placu Budowy w
trakcie wykonywania Robót, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi, ale z
wyłączeniem warunków klimatycznych. W tym także kolizje z wcześnie niezidentyfikowanymi
obiektami, instalacjami znajdującymi się na terenie budowy. 2) zmiany będące następstwem okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, tj. w przypadku podjęcia decyzji Zamawiającego o zawieszeniu lub
ograniczeniu zakresu robót; 3) zmiany wynikające ze zmiany obowiązującego prawa, niezbędne do
prawidłowej realizacji inwestycji; 4) ze względu na konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niezbędnych do prawidłowej
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 5) konieczność zrealizowania umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na brak doatstępności
wycofanych materiałów i urządzeń lub tych, których produkcja została zaniechana; 6) pojawienie się na
rynku materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów
realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 7) Zmiany
stawki podatku Vat. 3. W razie zaistnienia, którejkolwiek ze wskazanych powyżej przesłanek, Strony są
uprawnione do wprowadzenia niezbędnych zmian w postanowieniach umowy, które pozwolą na
osiągnięcie zakładanego celu. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego zmniejszenia
zakresu przedmiotu zamówienia, jednak pominięte roboty nie będą miały wartości większej niż
równowartość 10 % ceny ofertowej. Wykonawca nie jest uprawniony do składania jakichkolwiek
roszczeń w związku z pominięciem robót. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane
w § 7 ust. 3 Umowy zostanie zmniejszone o wartość pominiętych robót. 5. W przypadku zmiany
przepisów dotyczących wysokości stawki podatku VAT, kwota netto należna Wykonawcy pozostaje bez
zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
12.09.2018
10/10
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-26, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Data publikacji: 12.09.2018 14:39

Osoba publikująca: Mikołaj Królikowski