Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Usługa będzie realizowana w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w ramach Głównego Typu ProjektuInfrastruktura zabytkowa, numer naboru wniosków: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/17, dotyczącego działań przy zabytkach ruchomych wpisanych do Rejestru zabytków oraz zabytkowych muzealiów.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Stacja Muzeum zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub innych regulaminów obowiązujących w Stacji Muzeum. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

I. Przedmiot zamówienia:

Nadzór konserwatorski ze strony dyplomowanego konserwatora zabytków z uprawnieniami obejmujący następujące działania:

a)Kierowanie i nadzór nad pracami konserwatorskimi tj. czuwanie nad przebiegiem prac konserwacji i renowacji zabytków w ramach projektu w oparciu o przepisy obowiązujące dla konserwacji i renowacji zabytków ruchomych;

b)Kontakty z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków, Stołecznym Konserwatorem Zabytków oraz w razie potrzeby innym właściwym terenowo urzędem konserwatorskim w sprawach związanych z pracami renowacji i konserwacji zabytków;

c)Odpowiedzialność przed Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków, Stołecznym Konserwatorem Zabytków oraz w razie potrzeby innym właściwym terenowo urzędem konserwatorskim za poprawności przebiegu prac konserwatorskich, zgodnie z wymaganym w tym zakresie ustawodawstwem;

d)Sporządzanie i osobiste (lub we współpracy z beneficjentem projektu) składanie do właściwych terenowo urzędów konserwatorskich wymaganej dokumentacji opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac konserwacji i renowacji zabytków. W razie konieczności prowadzenie Dziennika Konserwatorskiego z przebiegu wykonywanych prac;

e)Doradztwo i współpraca z kierownikiem projektu i doradcą technicznym ze strony Stacji Muzeum oraz podmiotami wykonującymi konserwację i renowację w zakresie uzgadniania sposobu, metod, środków i technologii renowacji i konserwacji zabytków;

f)Współpraca z kierownikiem projektu, doradcą technicznym ze strony Stacji Muzeum, podmiotem wykonującym prace renowacji i konserwacji oraz w razie potrzeby inspektorem dozoru i nadzoru technicznego w zakresie poprawności działań remontowych w zakresie zabytków naprawianych do jazdy czynnej;

g)Dokonywanie oględzin i wizji lokalnych nad przebiegiem prac restauratorskich, konserwatorskich i remontowych. Oględziny mogą wiązać się z częstymi wyjazdami do miejsc remontu i konserwacji zabytków objętych konserwacją i renowacją i koniecznością kilkudniowego przebywania w tych miejscach celem dokonania ustaleń i nadzoru prac;

h)Na prośbę kierownika projektu przedkładanie sprawozdań pisemnych z przebiegu prac wraz z dokumentacją fotograficzną na dowolnym etapie ich przebiegu;

i)Raportowanie do kierownika projektu o wszelkich opóźnieniach i nieprzewidzianych problemach itp., w celu poszukania rozwiązań;

j)Czuwanie nad poprawnością doboru materiałów, farb oraz poprawnością ewentualnych rekonstrukcji i odwzorowań zgodnych z parametrami historycznymi;

k) Nadzór nad transportem zabytków objętych projektem w miejsce ich konserwacji lub renowacji, w tym remontu do jazdy czynnej, oraz z powrotem w miejsce wskazane przez Stację Muzeum po zakończeniu prac.

Szczegółowy zakres prac konserwatorskich i restauratorskich do objęcia nadzorem konserwatorskim stanowią załączniki nr 1 i 2, któresą integralną częścią niniejszego dokumentu. Dokumentacja fotograficzna do pobrania ze strony www Stacji Muzeum pod następującymi adresami:

http://stacjamuzeum.pl/upload/na_ekspozycje.zip

http://stacjamuzeum.pl/upload/do_jazdy_czynnej.zip

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Planowany termin realizacji zamówienia wynosi 1080 dni licząc od dnia podpisania umowy.

III. Informacje dodatkowe.

1. W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, termin płatności będzie wynosił 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego całościową, należytą realizację przedmiotu zamówienia.

2. W umowie umieszczone zostaną zapisy dotyczące kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (m.in. w zakresie niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy).

3. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną lub wymagającą doszczegółowienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawca do jednokrotnego uzupełnienia/wyjaśnienia oferty.

IV. Szacunkowy koszt zamówienia.

Wycena przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt I – musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami. Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Zamawiający prosi, aby w ramach poszczególnych grup obiektów nadzór nad konserwacją każdego z obiektów był wyceniony osobno. Formularz cenowy z podziałem na poszczególne obiekty stanowią załączniki nr 3 i 4, który są integralną częścią niniejszego dokumentu.

KONTAKT:

Prosimy o przesyłanie wyceny kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz ewentualnych sugestii co do zmiany wskazanego w pkt II terminu realizacji na następujący adres email: sekretariat@stacjamuzeum.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2017 do godziny 15.30.

Załączniki

NADZOR-KONSERWATORSKI_SZACOWANIE-WARTOSCI-ZAMOWIENIA Zal.-nr-1.-Zakres-prac-konserwacja-obiekty-do-jazdy-czynnej Zal.-nr-2.-Zakres-prac-konserwacja-obiekty-na-ekspozycje Zal.-nr-3.-Formularz-cenowy-konserwacja-do-jazdy-czynnej Zal.-nr-4.-formularz-cenowy-konserwacja-na-ekspozycje

Data publikacji: 05.04.2017 14:35

Osoba publikująca: Tomasz Kurowski