Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap III” Centrum Edukacyjno-Turystycznym zwanym dalej CET) w Sochaczewie (w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie – Filia Stacji Muzeum w Warszawie ul. Towarowa 7, 96-500 Sochaczew)

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający zawiadamia iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Uzasadnienie faktyczne: w wyżej wymienionym postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. do dnia 25 października 2018 r. do godz. 12:00 do siedziby Zamawiającego ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa – Sekretariat, pok. 11 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:- Zgodnie z dyspozycją art. 93. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

Załączniki

2018-10-26 Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf

11.10.2018

Stacja Muzeum: Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap III
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stacja Muzeum, krajowy numer identyfikacyjny 36282869000000, ul.
Towarowa 3 , 00-811 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 620 04 80, e-mail
sekretariat@stacjamuzeum.pl, faks 22 620 04 80 w 103.
Adres strony internetowej (URL): https://www.stacjamuzeum.pl/pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak

Zamówienia publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu wokół Centrum
Edukacyjno-Turystycznego – etap III
Numer referencyjny: STM-ZP.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
– określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie

polega na rozbudowie i modernizacji układu komunikacyjnego przy Centrum Edukacyjno-Turystycznym
zwanym dalej CET) w Sochaczewie (w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie – Filia Stacji
Muzeum w Warszawie ul. Towarowa 7, 96-500 Sochaczew). a. Ostateczne uporządkowanie ruchu
pieszego i samochodowego przy CET. W ramach tego działania należy wykonać: poszerzenie i
modernizację bramy głównej oraz furty wejściowej od ul. Licealnej, poszerzenie istniejącego chodnika
prowadzącego od furty wejściowej do budynku CET-u, wymiana nawierzchni na nową w ciągach
pieszych od północnej strony CET-u, modernizację i konserwację istniejącego ogrodzenia od strony
zachodniej, wschodniej, północnej i południowej działek objętych projektem (nr 2123/2 i 3022/1),
zabezpieczenie powłoką malarską lamp oświetleniowych wokół CET-u, wymianę schodków oraz
brakujących opasek fundamentowych z kostki betonowej od północnej i zachodniej strony CET-u,
podmurowanie i stabilizację istniejącego przy budynku CET-u komina. b. Wygospodarowanie
dodatkowych miejsc parkingowych dla zwiedzających przy CET. W ramach tego działania należy
wykonać: wytyczenie i utwardzenie kostką brukową parkingu dla autobusów oraz samochodów
osobowych wraz z drogą dojazdową, poszerzenie od strony wschodniej i północnej istniejącego parkingu
przed CET, montaż słupków blokujących oraz barier energochłonnych na parkingu przed CET i przy
drodze dojazdowej, montaż stojaka na rowery na parkingu przed CET. • c. Poprawa dostępności
eksponatów w muzealnym skansenie. W ramach tego działania należy wykonać: nowe utwardzone ciągi
piesze po południowej i wschodniej stronie CET-u, wymianę nawierzchni w istniejącym ciągu pieszym po
południowej stronie CET-u, wysypanie wzniesionej w 2016 r. ekspozycyjnej bocznicy tłuczniem
kolejowym drobnej frakcji, odbudowę dwóch odcinków toru ekspozycyjnego przed frontem CET-u.
II.5) Główny kod CPV: 45223300-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34928200-0
45212312-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-10
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-10
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie minimum
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
drogowej lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) zrzeszonych we właściwym samorządzie zawodowym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ) lub spełniającą warunki, o
których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 )
lub spełniającej warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016
poz. 65).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za spełnienie wskazanego warunku Zamawiający uzna wykazanie przez
Wykonawcę że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
400.000 zł (słownie czterysta tysięcy złotych 00/100) oraz dokumenty potwierdzające, że Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
Wartości podane w dokumentach wyrażone w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający
przeliczy wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego na dzień wystawienia
dokumentu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to Zamawiający przeliczy wg kursu ostatnio
przed tą datą ogłoszonego.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale II Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej
3 (trzech) zamówień o łącznej wartości minimum 450 000,00 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100), polegające m.in. na wykonaniu prac związanych z • układaniem nawierzchni
z kostki betonowej: w ciągach pieszych oraz parkingach i drogach • ogrodzeniami oraz adaptacją
terenu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykaz osób stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
11.10.2018

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4.2.2. zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu; 4.2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu; 4.2.4. w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z
postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca bez wezwania składa,
stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 (trzech) dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ.
UWAGA: (Dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia): W
przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty, o których mowa w pkt 4.2.1 –
4.2.4, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu (ust. 3 niniejszego rozdziału siwz), zostanie wezwany do przedłożenia
następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed
upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz
których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w
rozdziale IV pkt 3.2.1.- Załącznik Nr 5 do SIWZ. wykaz osoby/osób skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi
osobami – potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale IV pkt 3.2.2.; – Załącznik nr 4
do SIWZ. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o
którym mowa w Rozdz. IV pkt. 3.1 SIWZ– informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo– kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert oraz dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku określonego w rozdziale IV pkt 3.1. wraz z dowodem
potwierdzenia opłaconej składki. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć
swoją ofertę wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium
może być wniesione w następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z
kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach
ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: PKO BP nr konta: 93 1020 1026 0000 1102
0282 5206 znak sprawy STM-ZP.271.4.2018 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu
składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego
zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W
wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego
terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium
według zasad określonych w art. 46 ustawy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach
określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
11.10.2018
9/9
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIKI

SIWZ CET

01 Formularz oferty

02 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania

03 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

04 Wykaz osób

05 Wykaz wykonanych robót budowlanych

06 Wzór umowy z załącznikami

07 Skład projektu

08 Klauzula informacyjna

09 Załącznik 9-01- 9-04 Dokumentacja techniczna wymieniona w zał. 7 skład projektu.

Załączniki

00-SIWZ-CET-III-ETAP 01-Zal-nr-1-Formularz-oferty- 01-Zal-nr-1-Formularz-oferty- 02-Zal-nr-2-Wzor-oswiadczenia-o-spel-war 03-Zal-nr-3-Ośw-o-przyn-do-gr-kap 04-Zal-nr-4-Wykaz-osob 04-Zal-nr-4-Wykaz-osob 05-Zal-nr-5-Wykaz-wyk-robot-bud 06-01-Zal-nr-1-do-UMOWY-Formularz-oferty- 06-01-Zal-nr-1-do-UMOWY-Formularz-oferty- 06-02-Koncepcja-zagospodarowania-terenu-wewnetrznego 06-03-Koncepcja-modernizacji-ogrodzenia 06-04-Koncepcja-odbudowy-2-torow-ekspozycyjnych 06-05-Przedmiar-robot 06-Zal-nr-6-wzór-umowy-CET 07-Zal-nr-7-Sklad-projektu 07-Zal-nr-7-Sklad-projektu 08-Zal-nr-8-Klauzula-informacyjna 09-01-Koncepcja-zagospodarowania-terenu-wewnetrznego 09-02-Koncepcja-modernizacji-ogrodzenia 09-03-Koncepcja-odbudowy-2-torow-ekspozycyjnych 09-04-Przedmiar-robot 2018-10-26-Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania

Data publikacji: 11.10.2018 10:45

Osoba publikująca: Piotr Ratajczyk