Organem doradczym Stacji Muzeum w zakresie gospodarki finansowej jest Rada Ekonomiczna.

 

Do kompetencji Rady Ekonomicznej należy:

  • doradzanie w sprawach dotyczących gospodarki finansowej przedstawionych pod ocenę Rady Ekonomicznej przez Dyrektora Stacji,
  • wskazywanie kandydatów na Dyrektora,
  • składanie wniosków o odwołanie Dyrektora,
  • opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów finansowych Stacji,
  • przedkładanie Zarządowi Województwa Mazowieckiego i Polskim Kolejom Państwowym S.A. opinii w zakresie sprawozdania Dyrektora Stacji z wykonania rocznego planu finansowego i programu działaności,
  • dokonywanie corocznej oceny gospodarki finansowej Stacji i składanie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz Polskim Kolejom Państwowym S.A. pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  • bieżące opiniowanie działalności Dyrektora Stacji lub gospodarki finansowej Stacji.

 

 

 

 

 

Data aktualizacji: 18/08/2016 13:30
Osoba aktualizująca: Tomasz Kurowski
( historia zmian )
Data aktualizacji: 18/08/2016 13:09
Osoba aktualizująca: Tomasz Kurowski