Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Warszawa, 07.12.2023 r.

Numer ogłoszenia:  7/2023

Stacja Muzeum ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Specjalista w Dziale Ekspozycji i Wystaw Czasowych

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Stacji Muzeum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Liczba lub wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie scenariuszy i tworzenie wystaw,
 • przeprowadzenie kwerend w muzeach, archiwach, bibliotekach i prywatnych zbiorach oraz pozyskiwanie obiektów na potrzeby tworzonych wystaw,
 • wykonywanie dokumentacji fotograficznej i filmowej na potrzeby tworzonych wystaw i do zasobów prowadzonego Archiwum Historii Mówionej,
 • współpraca z innymi działami Stacji w celu realizacji wystaw czasowych oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami zewnętrznymi,
 • obsługa symulatora lokomotywy,
 • organizacja wydarzeń, imprez, konferencji, seminariów wynikających ze Statutu Stacji Muzeum,
 • w wyniku dodatkowych potrzeb pracodawcy- bieżąca obsługa gości przybywających do Stacji Muzeum, w tym udzielanie wywiadów, oprowadzanie zorganizowanych grup zwiedzających po terenie Stacji Muzeum oraz prowadzenie spotkań i pogadanek o tematyce kolejowej.

Warunki pracy:

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na parterze budynku biurowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e

 • wykształcenie średnie lub ukończone studia I lub II stopnia,
 • doświadczenie w pracy przy opracowywaniu i realizacji wystaw,
 • samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w zakresie rozwiązywania bieżących problemów technicznych i merytorycznych, kreatywność,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • znajomość obsługi systemu operacyjnego Windows, pakietu MS Office
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie, czytanie dokumentacji oraz prowadzenie korespondencji,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

 • wyksztalcenie związane z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów,
 • zainteresowanie kolejnictwem,
 • dorobek naukowy (książki, artykuły, referaty),
 • studia podyplomowe,
 • dodatkowym atutem będzie dobra znajomość programów graficznych: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, CorelDRAW.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • zdobycie i wymianę doświadczeń w środowisku ekspertów,
 • dostęp do szkoleń.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV podpisane odręcznie,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań),
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 23.04.2009 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2023 do godz. 10.00 (decyduje data wpływu) skanem na adres mailowy: kadry@stacjamuzeum.pl

lub pod adresem:

Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie  specjalista 7/2023

 

Techniki naboru:

 • formalna analiza aplikacji,
 • rozmowa kwalifikacyjna

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo jedynie z wybranymi kandydatami.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stacja Muzeum z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 3, reprezentowana przez: Dyrektora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie członek komisji rekrutacyjnej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy
  oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych.

APLIKUJĄC:

Zgadzasz się na przetwarzanie przez Stację Muzeum z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 3 danych osobowych zawartych w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail kadry@stacjamuzeum.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu opublikowania ogłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu opublikowania ogłoszenia.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail kadry@stacjamuzeum.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@stacjamuzeum.pl

 

Wybrany kandydat/ka: Michał Fludziński

Data publikacji: 07.12.2023 11:29

Osoba publikująca: Tomasz Kurowski