Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Numer ogłoszenia: 4/2021
Stanowisko: Specjalista w Dziale Ekonomiczno-Finansowym
Forma umowy: Umowa o pracę
Opis stanowiska:

Stacja Muzeum ogłasza nabór na stanowisko pracy:
Specjalista w Dziale Ekonomiczno-Finansowym

Liczba stanowisk: 1
Liczba etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Stacji Muzeum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych:
kontrola i bieżąca weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;
dekretowanie i księgowanie dokumentów;
przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych;
okresowe uzgadnianie zapisów i sald na kontach syntetycznych i analitycznych;
rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;
rozliczanie zaliczek pracowniczych;
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych;
rozliczanie oraz sprawdzanie pod względem rachunkowym raportów sprzedaży;
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
aktywny udział w pracach dotyczących sporządzania planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania;
aktywny udział w sporządzaniu bilansu, sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych;
sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystania dotacji przyznanej przez organizatora;
obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS;
należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych;
monitorowanie stanu należności i zobowiązań Stacji, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, windykacja należności;
monitorowanie zmian prawa podatkowego i finansowego;
wspomaganie Głównego Księgowego w czynnościach i zadaniach realizowanych przez Dział Ekonomiczno-Finansowy.

Warunki:
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na parterze budynku biurowego.

Ogólny zakres czynności:
Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, konieczność przemieszczania
się po terenie Stacji Muzeum.

Wymagania niezbędne:
wykształcenie średnie oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 3 lata lub,
wykształcenie wyższe oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 1 rok,
znajomość przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości.

Wymagania dodatkowe:
umiejętność obsługi pakietu MS Office,
umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu, odporność na stres,
etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach.

Oferujemy:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
możliwość szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
rozwój osobisty i zawodowy,
przyjazną atmosferę w pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
CV podpisane odręcznie,
list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 23.04.2009 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego,
w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 marca 2021 r. do godz. 11.00 pod adresem:
Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa, pokój nr 7
z dopiskiem na kopercie  Specjalista w Dziale Ekonomiczno-Finansowym Nr 4/2021

Techniki naboru:
formalna analiza aplikacji,
rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo jedynie z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stacja Muzeum z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 3, reprezentowana przez: Dyrektora- Joannę Kazimierską.
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
3.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Ewelina Filipek – członek komisji rekrutacyjnej.
4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy
oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
6.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych.

APLIKUJĄC:
Zgadzasz się na przetwarzanie przez Stację Muzeum z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 3 danych osobowych zawartych w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail kadry@stacjamuzeum.pl.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia),
są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu opublikowania ogłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu opublikowania ogłoszenia.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail kadry@stacjamuzeum.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@stacjamuzeum.pl

Data publikacji: 18.02.2021 08:42

Osoba publikująca: Ewelina Filipek