Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Warszawa, dn. 08.10.2021 r.

 

Numer ogłoszenia:  11/2021

Stacja Muzeum ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Referent – Dział Naukowo-Popularyzatorski

 

Liczba stanowisk: 1

Liczba etatów: 1/2

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Stacji Muzeum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych:

 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej z pomocą różnych form, takich jak: wydawnictwa, warsztaty, lekcje, odczyty, prelekcje, badania naukowe, wydarzenia artystyczne i kulturalne itp.;
 • Przyjmowanie zgłoszeń, rezerwacja, kontakt z klientem w zakresie obsługi przewodnickiej i edukacyjnej;
 • Inicjowanie i realizacja działań zmierzających do zachowania dziedzictwa narodowego w obszarze kolejnictwa;
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania biblioteki muzealnej;
 • Gromadzenie zbiorów bibliotecznych, katalogowanie i klasyfikowanie na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych,
 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 • Gromadzenie wiedzy w obszarze zachowania zabytkowych eksponatów związanych z koleją i kolejnictwem, np. urządzeń technicznych, wyposażenia konduktorów, eksponatów związanych z działalnością Warsu, przedsiębiorstwa Cargo itp.;

Warunki:

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na parterze budynku biurowego.

Ogólny zakres czynności:

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, konieczność przemieszczania
się po terenie Stacji Muzeum.

Wymagania niezbędne:

 • przy wyksztalceniu wyższym lub średnim staż pracy nie jest wymagany
 • przy wykształceniu zawodowym wymagany jest 2-letni staż pracy,
 • znajomość pakietu MSOffice,

Wymagania dodatkowe:

 • Dobra organizacja pracy,
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów z kontrahentami, zwiedzającymi i współpracownikami,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (1/2 etatu),
 • możliwość szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • rozwój osobisty i zawodowy,
 • pakiet socjalny,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV podpisane odręcznie,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 23.04.2009 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy
  o załączenie tłumaczenia na język polski.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 października 2021 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu) skanem na adres mailowy: kadry@stacjamuzeum.pl lub pod adresem:

Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa, pokój nr 7

z dopiskiem na kopercie  referent 11/2021

Techniki naboru:

 • formalna analiza aplikacji,
 • rozmowa kwalifikacyjna

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Nabór anulowany.

Data publikacji: 08.10.2021 12:10

Osoba publikująca: Mikołaj Królikowski