Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Warszawa, dn. 14.04.2023 r.

 

Numer ogłoszenia:  1/2023

Stacja Muzeum ogłasza nabór na stanowisko pracy:

pracownik gospodarczy- MKW w Sochaczewie

 

Liczba stanowisk: 1, Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sochaczew

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Stacji Muzeum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych:

 • Wykonywanie prac stolarskich i malarskich,
 • Przygotowanie kotła parowozu do wyjazdu (czyszczenie, wodowanie, węglowanie) wraz z rozpaleniem piecyków w wagonach osobowych w okresie jesienno-zimowym podczas wyjazdu pociągu,
 • Wykonywanie prac w okresie zimowym polegających na odśnieżaniu chodników i zabezpieczeniu przed poślizgiem poprzez posypywanie piaskiem, natomiast w okresie letnim polegających na podlewaniu kwiatów i roślinności oraz zamiataniu chodników,
 • Obsługiwanie pieca c.o.
 • Zgłaszanie wszelkich usterek,
 • Utrzymanie ładu i porządku na terenie Muzeum oraz w pomieszczeniach warsztatowych i przed siedzibą Muzeum, w razie konieczności zastępstwa pracownika porządkowego wykonywanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych, natomiast w  okresie sezonu jazd pociągu również w razie zastępstwa sprzątnie wagonów czynnych,
 • Utrzymanie w czystości eksponatów znajdujących się skansenie  i terenu Muzeum,
 • Wykonywanie prac przy naprawie i konserwacji taboru, toru, rozjazdów, przejazdów, mostów przepustów oraz budynków i budowli Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
 • Koszenie traw i krzewów na szlaku torowym oraz na terenie muzeum,
 • Sprawowanie dozoru obiektów i mienia Muzeum oraz kontrola ich zamknięcia,
 • Sprawdzanie stanu zabezpieczeń dozorowanych pomieszczeń,

Warunki:

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na parterze budynku biurowego.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie podstawowe

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ,
 • możliwość rozwoju zawodowego w postaci szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • pakiet socjalny,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV podpisane odręcznie,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 23.04.2009 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy
  o załączenie tłumaczenia na język polski.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24.04.2023 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu)

skanem na adres mailowy: kadry@stacjamuzeum.pl

lub pod adresem:

– Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa,

– MKW w Sochaczewie, ul. Towarowa 7, 96-500 Sochaczew,

z dopiskiem na kopercie  pracownik gospodarczy 1/2023

 

Techniki naboru:

 • formalna analiza aplikacji,
 • rozmowa kwalifikacyjna

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo jedynie z wybranymi kandydatami.

Data publikacji: 14.04.2023 10:17

Osoba publikująca: Mikołaj Królikowski