Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Stacji Muzeum (zwanej dalej „Muzeum”)
ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

 1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:
  • wykształcenie wyższe,
  • udokumentowane:
   1. minimum 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni na stanowisku kierowniczym, w tym:
    1. co najmniej 2-letni w obszarze działalności muzealnej lub kulturalnej lub związanej z kolejnictwem lub mediami i promocją, lub
    2. prowadzenie przez co najmniej 3 lata własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością muzealniczą lub kulturalną lub związaną z kolejnictwem lub mediami i promocją, lub
 • co najmniej 2 – letnie doświadczenie w zarządzaniu instytucją kultury lub podmiotem prowadzącym działalność muzealniczą lub kulturalną lub związaną z kolejnictwem lub mediami i promocją oraz jej/jego pracownikami,
 1. minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością muzealniczą lub kulturalną lub kolejową lub medialno-promocyjną.
 1. Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:
  • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
  • znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, muzeów oraz przepisów prawa pracy,
  • znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych,
 2. Wymogi formalne kandydatów:
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
   w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289).
 3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  • pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem do kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum, opatrzone własnoręcznym podpisem,
  • autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum, o objętości około 10 stron, opatrzony własnoręcznym podpisem,
  • życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, opatrzone własnoręcznym podpisem,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, prowadzenie działalności gospodarczej lub zarządzanie instytucją kultury lub podmiotem prowadzącym działalność kulturalną, świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, umów cywilnoprawnych, aktualnego wypisu z rejestru CEIDG, opatrzone własnoręcznym podpisem,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną, zawierające udokumentowaną długość oraz rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku, np. zaświadczenia, zakresy czynności, opisy stanowisk, opinie, referencje opatrzone własnoręcznym podpisem,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, (w przypadku dołączenia orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy na badania wstępne/okresowe/kontrolne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – ważne przez co najmniej miesiąc od daty rozpatrzenia ofert konkursowych),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 4. Zadania realizowane przez Dyrektora Muzeum:
  • kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Muzeum,
  • podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Muzeum na najwyższym poziomie,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowymi zabezpieczeniami i ochroną mienia Muzeum,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
  • wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Muzeum,
  • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
  • przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego, PKP oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych oraz wniosków inwestycyjnych.
 5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail i dopiskiem:

„Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Stacji Muzeum”

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

w terminie do dnia 11 maja 2022 r.

 

Dzień 11 maja 2022 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej w dniu 11 maja 2022 r. do godziny 16.00.

 

Oferty konkursowe złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję konkursową i zostaną zwrócone adresatom.

 

Na żądanie komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie złożył w ofercie konkursowej.

 

 1. Rozpatrzenie ofert konkursowych nastąpi do dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie oraz w przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu, również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej.

Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

 

 1. Informacje dodatkowe:
  • informacji o konkursie udziela pracownik Wieloosobowego Stanowiska Obsługi Kadry Kierowniczej Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, IV piętro pokój 434, tel. 22 59 07 773, e-mail: organizacyjny.kp@mazovia.pl, w godzinach pracy Urzędu (tj. pon.-pt. 8-16),
  • informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), udostępniane są kandydatom jedynie w formie elektronicznej,
  • konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe),w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;
 • mogą być udostępnione:
  1. uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
  2. podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

Przesłanie aplikacji do zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.

Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę powołania na stanowisko.

Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata.

Ogłoszenie o konkursie

Data publikacji: 22.03.2022 13:47

Osoba publikująca: Tomasz Kurowski