Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Załącznik do uchwały nr 1549/353/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2022 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Stacji Muzeum (zwanej dalej „Muzeum”) ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa


1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:

     1) wykształcenie wyższe,

     2) udokumentowane:

          a) minimum 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni na stanowisku kierowniczym, w tym:

               i. co najmniej 2-letni w obszarze działalności muzealnej lub kulturalnej lub związanej z kolejnictwem lub mediami i promocją, lub

              ii. prowadzenie przez co najmniej 3 lata własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością muzealniczą lub kulturalną lub związaną z kolejnictwem lub mediami i promocją, lub

              iii. co najmniej 2 – letnie doświadczenie w zarządzaniu instytucją kultury lub podmiotem prowadzącym działalność muzealniczą lub kulturalną lub związaną z kolejnictwem lub mediami i promocją oraz jej/jego pracownikami,

          b) minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością muzealniczą lub kulturalną lub kolejową lub medialno-promocyjną.


2. Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:

     1) doświadczenie w zarządzaniu zespołem,

     2) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, muzeów oraz przepisów prawa pracy,

     3) znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.


3. Wymogi formalne kandydatów:

     1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

     2) brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

     3) niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

     4) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289).


4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

     1) pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem do kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum, opatrzone własnoręcznym podpisem,

     2) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum, o objętości około 10 stron, opatrzony własnoręcznym podpisem,

     3) życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,

     4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, opatrzone własnoręcznym podpisem,

     5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, prowadzenie działalności gospodarczej lub zarządzanie instytucją kultury lub podmiotem prowadzącym działalność kulturalną, świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, umów cywilnoprawnych, aktualnego wypisu z rejestru CEIDG, opatrzone własnoręcznym podpisem,

     6) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną, zawierające udokumentowaną długość oraz rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku, np. zaświadczenia, zakresy czynności, opisy stanowisk, opinie, referencje opatrzone własnoręcznym podpisem,

     7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, (w przypadku dołączenia orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy na badania wstępne/okresowe/kontrolne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – ważne przez co najmniej miesiąc od daty rozpatrzenia ofert konkursowych),

     8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

     9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


5. Zadania realizowane przez Dyrektora Muzeum:

     1) kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Muzeum,

     2) podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Muzeum na najwyższym poziomie,

     3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowymi zabezpieczeniami i ochroną mienia Muzeum,

     4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,

     5) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Muzeum,

     6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,

     7) przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego, PKP oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych oraz wniosków inwestycyjnych.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail i dopiskiem:

„Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Stacji Muzeum”

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.


Dzień 10 listopada 2022 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej w dniu 10 listopada 2022 r. do godziny 16.00.


Oferty konkursowe złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję konkursową i zostaną zwrócone adresatom.

 

Na żądanie komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie złożył w ofercie konkursowej.


7. Rozpatrzenie ofert konkursowych nastąpi do dnia 31 stycznia 2023 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie oraz w przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu, również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej.

Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.


8. Informacje dodatkowe:

     1) informacji o konkursie udziela pracownik Wieloosobowego Stanowiska Obsługi Kadry Kierowniczej Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, IV piętro pokój 434, tel. 22 59 07 773, e-mail: organizacyjny.kp@mazovia.pl, w godzinach pracy Urzędu (tj. pon.-pt. 8-16),

     2) informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), udostępniane są kandydatom jedynie w formie elektronicznej,

     3) konkurs prowadzony jest w języku polskim.


Informuję, że:

     1) administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

     2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

     3) będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe),w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;

     4) mogą być udostępnione:

          a) uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,

          b) podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,

     5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

     6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

     7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

     8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.


Przesłanie aplikacji do zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.

Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę powołania na stanowisko.

Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych

Data publikacji: 12.10.2022 09:32

Osoba publikująca: Tomasz Kurowski