Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij
Stacja Muzeum ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Kierownik Działu Ekspozycji i Wystaw Czasowych

Liczba stanowisk: 1

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Stacji Muzeum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

organizacja i koordynacja pracy podległego działu;
realizacja harmonogramu wystaw i wydarzeń związanych z pracą Działu:
przygotowywanie kosztorysów wystaw i wydarzeń;
rozliczanie realizowanych wystaw i wydarzeń;
nadzór nad archiwizacją dokumentacji wystaw i wydarzeń;
zlecanie projektów aranżacji wystaw i wydarzeń;
współpraca nad przygotowywaniem postępowań na realizację wystaw i wydarzeń;
współpraca z kuratorami wystaw, głównym inwentaryzatorem oraz pozostałymi działami niezbędnymi dla realizacji wystaw i wydarzeń;
współpraca z wykonawcami zewnętrznymi;
monitorowanie oraz kontrola realizacji wystaw i wydarzeń;
udzielanie wsparcia merytorycznego kuratorom wystaw, w szczególności w zakresie przygotowywania harmonogramów oraz tworzeniu kosztorysów wystaw i wydarzeń;
współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie realizowanych wystaw i wydarzeń;
planowanie, nadzór nad realizacją oraz rozliczanie budżetu działu;
realizacja podstawowych obowiązków kierowniczych wynikających z wewnętrznych regulaminów.


Warunki pracy:

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na parterze budynku biurowego.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą administracyjno-biurową przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi. Stanowisko decyzyjne –zarządzanie zespołem pracowników, stresogenne.

Czynności fizyczne:

- kontakty z kontrahentami oraz z gośćmi Stacji Muzeum;

- obsługa urządzeń biurowych;

- konieczność przemieszczania się po terenie Stacji Muzeum;

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Wymagania związane ze stanowiskiem: niezbędne

- wykształcenie wyższe;

- min. 5 lat stażu pracy potwierdzone świadectwem pracy;

- obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w przygotowaniu, realizacji oraz rozliczeniu projektów z dziedziny kultury lub edukacji

- doświadczenie w zarządzaniu zespołami realizującymi projekty z dziedziny kultury, w szczególności z zakresu muzealnictwa

- znajomość procedur dotyczących działalności instytucji kultury, w szczególności znajomość prawa zamówień publicznych

- znajomość aktów prawnych regulujących obszar kultury

- wysokie kompetencje interpersonalne

- umiejętność pracy pod presją czasu

- wysoko rozwinięte kompetencje związane z kierowaniem zespołem pracowników,

- umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,

- dokładność, terminowość


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV podpisane odręcznie,

- list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 23.04.2009 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego,

- w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,

- w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 października 2020 r. do godz. 15.00 pod adresem:

Stacja Muzeum
ul. Towarowa 3
00-811 Warszawa

z dopiskiem na kopercie Kierownik Działu Ekspozycji i Wystaw Czasowych Nr2/2020

Techniki naboru:

- formalna analiza dokumentów,

- rozmowa kwalifikacyjna.Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stację Muzeum dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail,
nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Data publikacji: 07.10.2020 14:00

Osoba publikująca: Mikołaj Królikowski


Data aktualizacji : 19.11.2020 14:26

Osoba aktualizująca: Mikołaj Królikowski