Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

                                                                                                                       Warszawa, dn. 12.06.2024 r.


Numer ogłoszenia 6/2024

Stacja Muzeum ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Główny Księgowy

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Stacji Muzeum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.


Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie rachunkowości Stacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku Stacji,
 3. Sporządzanie planu finansowego oraz bieżące dokonywanie korekt,
 4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury sprawozdań oraz analiz z realizacji planu finansowego,
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystania przyznanych dotacji,
 6. Przygotowanie projektu budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków,
 7. Sporządzanie bilansu, sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,
 8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury,
 9. Opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucji kultury,
 10. Prawidłowe naliczanie oraz terminowe przekazywanie składek oraz zaliczek podatkowych,
 11. Obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS,
 12. Nadzorowanie pod względem finansowym zawierania oraz realizacji umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
 13. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych,
 14. Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury,
 15. Nadzór nad windykacją należności,
 16. Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Warunki pracy:

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na parterze budynku biurowego.

Ogólny zakres czynności:

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, zarządzanie zespołem pracowników, decyzyjność.


Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Wymagania związane ze stanowiskiem: niezbędne

Kandydat powinien spełniać wymagania zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.):

 • posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA);
 • znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonania obowiązków głównego księgowego;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe;
 • ukończyć ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, potwierdzoną świadectwem pracy.

Kandydat powinien posiadać udokumentowany 6-letni staż pracy.


Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustaw o finansach publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
 • zdolności analityczne – umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe,
 • wysoko rozwinięte kompetencje związane z kierowaniem zespołem pracowników,
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,
 • umiejętność obsługi programów księgowych oraz sprzętu biurowego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV podpisane odręcznie,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 23.04.2009 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu)

skanem na adres mailowy: kadry@stacjamuzeum.pl

lub pod adresem: Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: GŁÓWNY KSIĘGOWY 6/2024

 

Techniki naboru:

– formalna analiza dokumentów,

– rozmowa kwalifikacyjna.


Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail,
nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo jedynie z wybranymi kandydatami.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stacja Muzeum z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 3, reprezentowana przez: Dyrektora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie członek komisji rekrutacyjnej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy
  oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych.

APLIKUJĄC:

Zgadzasz się na przetwarzanie przez Stację Muzeum z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 3 danych osobowych zawartych w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail kadry@stacjamuzeum.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu opublikowania ogłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu opublikowania ogłoszenia.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail kadry@stacjamuzeum.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@stacjamuzeum.pl.


Wybrany kandydat: Piotr Janczewski

Data publikacji: 12.06.2024 14:16

Osoba publikująca: Mikołaj Królikowski