Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Numer ogłoszenia: 3/2021
Stanowisko: Asystent Muzealny w Dziale Inwentarzy
Forma umowy: Umowa o pracę
Opis stanowiska:

Stacja Muzeum ogłasza nabór na stanowisko pracy:
Asystent Muzealny w Dziale Inwentarzy

Liczba lub wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Warunki pracy:
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na parterze budynku biurowego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Stacji Muzeum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.
Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera do 4 godzin dziennie.

Czynności fizyczne:
inwentaryzowanie i katalogowanie zbiorów muzealnych,
współudział w prowadzeniu ksiąg inwentarzowych,
współudział w pracach z zakresu użyczenia zbiorów muzealnych.

Zakres czynności:
praca nad opracowywaniem merytorycznym zabytków,
prace związane z inwentaryzacją muzealiów,
prowadzenie ewidencji przemieszczeń muzealiów,
pozyskiwanie muzealiów, a w tym przygotowywanie umów i protokołów,
komunikacja z klientem,
prowadzenie kwerend

WYMAGANIA:
Wykształcenie: ukończone studia I lub II stopnia związane z zakresem gromadzonych zbiorów
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy (n i e z b ę d n e):
znajomość procedur z zakresu przechowywania i ewidencjonowania depozytów, muzealiów i  zabytków,
znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów, archiwów i bibliotek, ochrony zabytków oraz digitalizacji zbiorów,
znajomość regulacji prawnych dotyczących prawa autorskiego w dziedzinie kultury,
doświadczenie zawodowe w pracy w instytucji sektora publicznego,
samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w zakresie rozwiązywania bieżących problemów, odporność na stres,
kreatywność, przedsiębiorczość i umiejętność szybkiego uczenia się,
umiejętności analityczne, systematyczność i dokładność,
umiejętność planowania i organizacji pracy,
wysoka kultura osobista.
Mile widziane min. 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
CV, list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 23.04.2009 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego,
w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.
Dokumenty należy składać w terminie do 15 marca 2021 r. do godz. 10.00 pod adresem:
Stacja Muzeum
ul. Towarowa 3
00-811 Warszawa

z dopiskiem na kopercie Asystent muzealny Nr 3/2021
Techniki naboru:
– formalna analiza dokumentów,
– rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stację Muzeum dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stacja Muzeum z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 3, reprezentowana przez: Dyrektora- Joannę Kazimierską.
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
3.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Katarzyna Brynda- członek komisji rekrutacyjnej.
4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy
oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych.

APLIKUJĄC:
Zgadzasz się na przetwarzanie przez Stację Muzeum z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 3 danych osobowych zawartych w twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail kadry@stacjamuzeum.pl.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu opublikowania ogłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu opublikowania ogłoszenia.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail kadry@stacjamuzeum.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail IOD@stacjamuzeum.pl

Data publikacji: 18.02.2021 08:27

Osoba publikująca: Ewelina Filipek