Strona główna / Zamówienia publiczne / Zakończone postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Usługa ochrony obiektu Stacji Muzeum

Pozycja:
34
Numer ogłoszenia:
STM-ZP.271.2.2019
Termin składania ofert:
01/02/2019 11:00
Osoba wytwarzająca:
Zbigniew Najs
Osoba zamieszczająca:
Tomasz Kurowski
Rodzaj zamówienia:
Usługa
Opis zamówienia:

 

Warszawa  25 lutego 2019 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

            W postępowaniu nr: STM-ZP.271.2.2019

„Usługa ochrony Obiektu Stacji Muzeum w Warszawie 

udzielono zamówienia wykonawcy:

Omega Security Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 04-160 ul. Zagójska 9, wpisaną do Krajowego Rejestr Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000436822

Warszawa, 5 lutego 2019 r.

Znak sprawy: STM-ZP-271.2.2019

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

złożonych w postepowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie konkursu ofert zgodnie z art.138o ust.1-4 ustawy na usługi społeczne i inne szczególne usługi określone w art. 138g ustawy pzp o wartości mniejszej niż 750.000 euro na usługę pod nazwą: Usługa ochrony Obiektu Stacji Muzeum w Warszawie.

L.P.

WYKONAWCA

CENA NETTO

[PLN]

CENA BRUTTO

[PLN]

1

Seltik Sp. Z o.o.

ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa

e-mail: bok@seltik.pl

163 363,20

200 936,74

2.

Omega Seciurity Sp. zo.o.

ul. Zagójska 9

04-160 Warszawa

146 744,00

180 495,12

3.

Agencja Ochrony „ Argus” Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 16B/5, 96-500 Sochaczew

e-mail: dzialhandlowy@argus.com.pl

198 281,20

243 885,88

4.

AGENCJA OCHRONY MIENIA I OSÓB „ LIDER” A. Zagórski J. Zagórska Sp. Jawna

ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa

e-mail: biuro@ochrona-lider.waw.pl

154 081,20

189 519,88

5.

Biuro Ochrony KŁYS Sp. z o.o

ul. Łokietka 33/17, 98-200 Sieradz

email: biuro.ochr.klys@gmail.com

127 649,60

157 009,00

6.

Biuro Ochrony „PANTERA”

ul. Armii Ludowej 9 lok.2, 00-575 Warszawa

e-mail: bo_pantera@op.pl

150 103,20

184 626,94

7.

Ochrona-GOT Sp. z o.o.

ul. Erazma Ciołka 13 lok.1, 01-445 Warszawa

email: ochrona@ochrona-got.pl

181 396,80

223 118,06

8.

Konsorcjum

Lider: Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o.

ul. Chmielna 34, 00-020 Warszawa

email: handlowy@aokowalczyk.pl

Uczestnik: Agencja Ochrony MK Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 64 lok. 128

01-248 Warszawa

160 622,80

197 566,04

9.

Przedsiębiorstwo Usługowe Ramzes Paweł Malicki

ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin, Bukowa

email: biuro@ramzes-ochrona.pl

162 656,00

200 066,88

10

Konsorcjum:

Lider: Agencja Ochrony Mienia MATPOL Spółka z o.o.

ul. Dominikańska 33, 02-738 Warszawa

Partner: MATPOL GRUPA Spółka z o.o.

ul. Dominikańska 33, 02-738 Warszawa

Partner: MJK Spółka z o.o.

ul. Dominikańska 33, 02-738 Warszawa

email: matpol@matpol.com.pl

174 324,80

214 419,50

11.

Usługowa Spółdzielnia ”UNIWERSUM”

ul. Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa,

e-mail: biuro@uniwersum.pl

UNIWERSUM SERWIS SP Z O.O.

ul. Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa

164 424,00

202 241,52

12.

Konsorcjum: Spółka Akcyjna ”STEKOP”

ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa, „

STEKOP”- OCHRONA” sp. z o.o. Kol. Porosty 52,

16-070 Choroszcz – Adres do korespondencji

e-mail: agnieszka.gajda@stekopsa.pl

180 778,00

222 356,94

13.

Musi-Novum Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 43A,

96-300 Żyrardów

email: biuro@musinovum.pl

167 252,80

205 720,94

14.

Agencja Osób i Mienia D.S Fokus Sp. z o.o.

ul. Obrazkowa 20A

03-188 Warszawa

159 120,00

195 717,60

15.

Konsorcjum

Lider: Solid Security Sp. z o.o.

ul. Postępu 17,

02-676 Warszawa

Partner: Solid Sp. z o.o.

Ul. Tyniecka 18

30-323 Kraków

Email: pmachnacka@solidsecurity.pl

169 551,20

208 547,98

16.

BOAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K

ul. Armii Ludowej 6 lok. 164,

00-571 Warszawa

Email: biuro@boiat.pl

190 060,00

233 818,00

17.

Biuro Ochrony Osób i Mienia MINOR Sp. z o.o.

Ul. Dereniowa 10

05-110 Jabłonna

biuro@minor.com.pl

158 147,60

194 521,55

18.

„Agencja Ochrony Osób i Mienia Zubrzycki” Sp. z o.o.

ul. Łucka 18 lok.1701 A

00-845 Warszawa

e-mail:biuro@zubrzycki.pl

167 076,00

205 503,48

19.

Patras Sp. z o.o.

ul. Żelazna 87 lok.411,

00-879 Warszawa

email:patras.biuro@vp.pl

167 076,00

205 503,48

20.

Lider: Target Spółka Jawna Anna Łada Marcin, Rokicki

ul. Gwiaździsta 15A lok.400,

01-651 Warszawa

Aspekt sp.  z o.o.

Ul Modlińska 51 lok. 223

03-199 Warszawa

email: target.biuro@gmail.com

169 728,00

208 765,44

21.

ZONE HUNTERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

ul. Bukowska 114

62-065 Grodzisk Wielkopolski

Hunters Sp. z o.o.

Al. Jerozlimskie 151/4U

02-326 Warszawa

Green Hunters Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

ul. Bukowska 114

62-065 Grodzisk Wielkopolski

154 611,60

190 172,27

Zamawiający przeznacza na realizację przedmiotu zamówienia kwotę

190 000,00 PLN netto ( sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

233 700,00 PLN brutto (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych 00/100)

Załącznik 

Zbiorcze zestawienie zlozonych ofert 2019-02-05.pdf

                                                                                                                              Warszawa, dnia  31.01.2019 R.

Znak STM-ZP.271.2.2019

 

Uczestnicy postepowania o udzielenia zamówienia na usługi społeczne.

 

Dotyczy: postepowania na udzielenie zamówienia na usługi społeczne „Usługa ochrony obiektu Stacji Muzeum” Nr zamówienia według rejestru STM-ZP.271.2.2019.

 Zamawiający: Stacja Muzeum: ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa .

W związku z wniesieniem  pytań do treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne „Usługa ochrony obiektu Stacji Muzeum” oraz treści załączników do ogłoszenia, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

 

Pyt 1 „Proszę o informację, czy wszystkie roboczo-godziny maja być realizowane na podstawie umowy o pracę , czy też Zamawiający dopuszcza umowy dzielone (umowa o pracę oraz umowa zlecenie)?”

Odpowiedź-

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający określił, że jednym z wymagań jest aby „Wykonawca dysponował co najmniej: 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w wieku poniżej 65 roku życia .”

(pkt 2. c2 -Warunki Udziału w postepowaniu.)

Zapis ten określa minimalne wymogi dotyczące wykonania zamówienia w ramach umowy o pracę tj., 4 osoby pracujące w pełnym wymiarze czasu pracy w wieku poniżej 65 roku życia.

Zamawiający dopuszcza aby funkcja ochrony wykonywana w ramach dodatkowej ochrony (do obsługi imprez jak Noc Muzeów) realizowana była przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych nie na umowę o pracę.

Dopuszczamy też pracę ochroniarzy jeżeli posiadają właściwe doświadczenia na podstawie umowy o dzieło z zachowaniem warunku określonego powyżej ( pkt.2.c2 Warunków ).

 

 

Pyt. 2 „Czy w przypadku gdy pracownik ochrony zadeklaruje pracę powyżej pełnionego etatu, Zamawiający oprócz wymogu o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?.

 

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika.

 

Pyt 3– „Czy Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy realizujący przedmiot zamówienia byli pracownikami kwalifikowanymi?.

 

 

Odpowiedź:

W Ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający nie umieścił wymagania zatrudnienia kwalifikowanych pracowników ochrony.

W załączniku nr.6 do ogłoszenia „Wykaz pracowników ochrony skierowanych do realizacji zamówienia” Zamawiający zwrócił sią prośba o podanie informacji o doświadczeniu i kwalifikacjach pracowników skierowanych do realizowania zadania. Informacja czy pracownik jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony na charakter czysto informacyjny nie obligatoryjny.

 

Pyt 4. Proszę o informację, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatne pomieszczenia wraz z dostępem do energii elektrycznej , łączności telefonicznej oraz urządzeń sanitarnych”?.

 

Odpowiedź:

W Ogłoszeniu o zamówieniu w rozdziale III. Inne ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje że „.. Udostępni Wykonawcy pomieszczenie socjalne dla pracowników ochrony oraz umożliwi korzystanie z telefonu stacjonarnego wyłącznie do celów służbowych.”.

Dotyczy to również dostępu do energii elektrycznej oraz urządzeń sanitarnych.

 

 

Pyt. 5 „Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza Podwykonawców w zakresie grup interwencyjnych?”.

 

Odpowiedź:

W Ogłoszeniu o zamówieniu w rozdziale II „Obowiązki pracowników ochrony”. Zamawiający

 Określił wymaganie odnośnie czasu przyjazdu grupy interwencyjnej pkt. 13 ”W przypadkach jakichkolwiek zagrożeń natychmiastowego wezwania grupy interwencyjnej Wykonawcy, której czas dojazdu wynosił będzie w godzinach od 22.00-6.00 do 10 minut, a w godzinach 6.00-22.00 do 15 minut.”

Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca realizował to zadanie z wykorzystaniem patrolu interwencyjnego Podwykonawcy. Jednak do realizacji tego zadania Wykonawca powinien mieć podpisaną stosowną umowę z wybranym Podwykonawcą.

 

 

 

Pyt. 6” Wnoszę o zawarcie w umowie klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj. „każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia”. Chciałbym zaznaczyć, iż sytuacja Zamawiającego w treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii Wykonawcy celowe”.

 

Odpowiedź-

- We Wzorze Umowy na świadczenie usługi ochrony w obiekcie Stacja Muzeum Zamawiający określił zasady rozwiazywania umowy (paragraf 6 umowy Odstąpienie od Umowy). Zdaniem Zamawiającego zapisy tego paragrafu są wystarczające i nie wymagają zmiany i uzupełnienia.

 

Pyt. 7 „Proszę o informację, czy obiekt Stacja Muzeum przy ul. Towarowej 3 wpisany jest na listę obiektów podlegających obowiązkowej ochronie?”.

 

Odpowiedź-

Obiekt zajmowany przez Stacje Muzeum nie jest wpisany na listę obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.

 

Pyt 8 „Proszę o potwierdzenie – termin związania ofertą wynosi 30 dni”.

 

Odpowiedź;

Zamawiający potwierdza, że Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Pyt 9W związku z brakiem w treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej: Pzp) w brzmieniu nadanym przez art. 120 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215, dalej: ustawa o PPK), wnioskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 Pzp w jej nowym brzmieniu oraz postanowień odnoszących się do procedury wprowadzania przedmiotowych zmian w łączącej strony umowie zgodnie z brzmieniem art. 135 ustawy o PPK tj. postanowień w brzmieniu:

„Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie należnego wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

 

Odpowiedź-

Do ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający dołączył ‘Wzór Umowy” na świadczenie usługi ochrony w obiekcie Stacja Muzeum.  W umowie tej , paragraf §8 „Warunki zmiany Umowy” Zamawiający  w jakich okolicznościach może nastąpić zmiana warunków umowy.

Cytowany przez Państwa  przepis art.142 ust .5  ustawy pzp  nakładający  obowiązek umieszczenia wszystkich  poniżej wymienionych zapisów ma   zastosowanie do umów zawieranych  na okres powyżej 12 miesięcy  . Zamawiający w § 8  ust.2  wzoru umowy dopuścił niektóre z przesłanek możliwości zmiany wynagrodzenia.

 

Art.142 ust.5 :

5.  Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4)   zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.


Znak STM-ZP.271.2.2019

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Usługę ochrony obiektu Stacji Muzeum w Warszawie”

 

W związku z wniesionymi pytaniami w dniu 28 stycznia 2019 r. do treści ogłoszenia Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pyt. 1 „Czy każda roboczogodzina pracownika ma zostać wypracowana w ramach umowy o pracę?”.

Odpowiedź-

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający określił, że jednym z wymagań jest aby „Wykonawca dysponował co najmniej: 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w wieku poniżej 65 roku życia .”

(pkt 2. c2 -Warunki Udziału w postepowaniu.)

Zapis ten określa minimalne wymogi dotyczące wykonania zamówienia w ramach umowy o pracę tj, 4 osoby pracujące w pełnym wymiarze czasu pracy w wieku poniżej 65 roku życia.

Zamawiający dopuszcza aby funkcja ochrony wykonywana w ramach dodatkowej ochrony (do obsługi imprez jak Noc Muzeów) realizowana była przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych nie na umowę o pracę.

Dopuszczamy też pracę ochroniarzy jeżeli posiadają właściwe doświadczenia na podstawie umowy o dzieło z zachowaniem warunku określonego powyżej ( pkt.2.c2 Warunków ).

 

 

Pyt. 2 „Czy zamawiający wymaga od Wykonawcy utrzymywania porządku na posterunkach?.”

Odpowiedź-

 - Stałym punktem dyżuru pracowników ochrony jest portiernia.  Jest to pomieszczenie wykorzystywane głównie przez pracowników ochrony. W ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne, Stacja Muzeum określa wymagania i obowiązki pracowników ochrony (rozdział II pkt. 19).

Zgodnie z tekstem tego punktu, do pracowników ochrony należy „stała troska o estetyczny i schludny wygląd własny”.

Stacja Muzeum ma umowę z zewnętrzną firma świadczącą usługę sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych w tym portierni.

 

 

Pyt. 3 „Prosimy o informację, czy Zamawiający w budżecie na usługę będąca przedmiotem niniejszego postepowania założył ewentualne kary, które może nałożyć na wyłonionego Wykonawcę”

Odpowiedź-

Do ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający dołączył ‘Wzór Umowy” na świadczenie usługi ochrony w obiekcie Stacja Muzeum.  W umowie tej , paragraf 7 określa Zobowiązania Wykonawcy i kary umowne.

 

 

Pyt. 4 „Wnoszę o zawarcie jest w umowie, klauzuli która umożliwi obu stronom rozwiązania umowy za wypowiedzeniem to „Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia . Wypowiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności”.

Odpowiedź-

- We Wzorze Umowy na świadczenie usługi ochrony w obiekcie Stacja Muzeum Zamawiający określił zasady rozwiazywania umowy (paragraf 6 umowy Odstąpienie od Umowy). Zdaniem Zamawiającego zapisy tego paragrafu są wystarczające i nie wymagają zmiany i uzupełnienia.

 

 

Pyt. 5 „Proszę o informację, czy zakładane dodatkowe 56h ochrony imprez mieści się w podanej liczbie roboczogodzin 8840?.

Odpowiedź-

-  W ogłoszeniu Zamawiający zwrócił się na przedstawienie oferty na ochronę obiektu Stacji Muzeum w okresie od 01.03.2019 do 29.02.2020. Okres ten odpowiada  8784 roboczo/godzinom.

Zamawiający założył, że w skali roku ilość czas pracy dodatkowej ochrony nie powinien przekroczyć 56 roboczo/godzin. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w formularzu ofertowym należy podać cenę łączną dla 8840 roboczogodzin w skali 12 – tu miesięcy.

 

 

Pyt. 6 „Czy Zamawiający w związku z dodatkową ochroną imprez będzie naliczał dodatkowe wynagrodzenie w postaci aneksu do umowy?”.

Odpowiedź-

- Zamawiający założył, że w skali roku ilość czas pracy dodatkowej ochrony nie powinien przekroczyć 56 roboczo/godzin . Jeżeli jednak pojawi się zapotrzebowanie na dodatkową ochronę której czas pracy przekroczy określone 56 roboczogodzin, sytuacja taka wymagać to będzie dodatkowych ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 

 

Pyt. 7 „Czy wykonawca w formularzy ofertowym podaje cenę  łączną za 8840 rbg. ochrony plus 56 h ochrony dodatkowej?”.

Odpowiedź-

- Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w formularzu ofertowym należy podać cenę łączną dla 8840 roboczogodzin w skali 12 – tu miesięcy.

 

 

Pyt. 8 „Czy Zamawiający wymaga kwalifikowanych pracowników ochrony?”.

Odpowiedź-

- W Ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający nie umieścił wymagania zatrudnienia kwalifikowanych pracowników ochrony.

W załączniku nr.6 do ogłoszenia  „Wykaz pracowników ochrony skierowanych do realizacji zamówienia”  Zamawiający zwrócił sią prośba o podanie informacji o doświadczeniu i kwalifikacjach pracowników skierowanych do realizowania zadania. Informacja czy pracownik jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony na charakter czysto informacyjny nie obligatoryjny.

 

 

Pyt. 9 „Proszę o podanie sposobu obliczania punktów, jakie otrzyma wykonawca w kryterium, o którym mowa w punkcie 4 : cena doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz gwarantowany czas przyjazdu patrolu interwencyjnego”.

Odpowiedź-

- Zgodnie z OPZ będącym załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu sposób obliczania punktacji będzie następujący:

 

 

                                                                                            

W związku z wniesieniem kolejnych  pytań do treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne „Usługa ochrony obiektu Stacji Muzeum” oraz treści załączników do ogłoszenia, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

 

Pyt 1 „Proszę o informację, czy wszystkie roboczo-godziny maja być realizowane na podstawie umowy o pracę , czy też Zamawiający dopuszcza umowy dzielone (umowa o pracę oraz umowa zlecenie)?”

Odpowiedź-

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający określił, że jednym z wymagań jest aby „Wykonawca dysponował co najmniej: 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w wieku poniżej 65 roku życia .”

(pkt 2. c2 -Warunki Udziału w postepowaniu.)

Zapis ten określa minimalne wymogi dotyczące wykonania zamówienia w ramach umowy o pracę tj., 4 osoby pracujące w pełnym wymiarze czasu pracy w wieku poniżej 65 roku życia.

Zamawiający dopuszcza aby funkcja ochrony wykonywana w ramach dodatkowej ochrony (do obsługi imprez jak Noc Muzeów) realizowana była przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych nie na umowę o pracę.

Dopuszczamy też pracę ochroniarzy jeżeli posiadają właściwe doświadczenia na podstawie umowy o dzieło z zachowaniem warunku określonego powyżej ( pkt.2.c2 Warunków ).

 

 

Pyt. 2 „Czy w przypadku gdy pracownik ochrony zadeklaruje pracę powyżej pełnionego etatu, Zamawiający oprócz wymogu o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?.

 

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika.

 

Pyt 3– „Czy Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy realizujący przedmiot zamówienia byli pracownikami kwalifikowanymi?.

 

 

Odpowiedź:

W Ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający nie umieścił wymagania zatrudnienia kwalifikowanych pracowników ochrony.

W załączniku nr.6 do ogłoszenia „Wykaz pracowników ochrony skierowanych do realizacji zamówienia” Zamawiający zwrócił sią prośba o podanie informacji o doświadczeniu i kwalifikacjach pracowników skierowanych do realizowania zadania. Informacja czy pracownik jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony na charakter czysto informacyjny nie obligatoryjny.

 

Pyt 4. Proszę o informację, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatne pomieszczenia wraz z dostępem do energii elektrycznej , łączności telefonicznej oraz urządzeń sanitarnych”?.

 

Odpowiedź:

W Ogłoszeniu o zamówieniu w rozdziale III. Inne ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje że „.. Udostępni Wykonawcy pomieszczenie socjalne dla pracowników ochrony oraz umożliwi korzystanie z telefonu stacjonarnego wyłącznie do celów służbowych.”.

Dotyczy to również dostępu do energii elektrycznej oraz urządzeń sanitarnych.

 

 

Pyt. 5 „Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza Podwykonawców w zakresie grup interwencyjnych?”.

 

Odpowiedź:

W Ogłoszeniu o zamówieniu w rozdziale II „Obowiązki pracowników ochrony”. Zamawiający

 Określił wymaganie odnośnie czasu przyjazdu grupy interwencyjnej pkt. 13 ”W przypadkach jakichkolwiek zagrożeń natychmiastowego wezwania grupy interwencyjnej Wykonawcy, której czas dojazdu wynosił będzie w godzinach od 22.00-6.00 do 10 minut, a w godzinach 6.00-22.00 do 15 minut.”

Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca realizował to zadanie z wykorzystaniem patrolu interwencyjnego Podwykonawcy. Jednak do realizacji tego zadania Wykonawca powinien mieć podpisaną stosowną umowę z wybranym Podwykonawcą.

 

 

 

Pyt. 6” Wnoszę o zawarcie w umowie klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj. „każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia”. Chciałbym zaznaczyć, iż sytuacja Zamawiającego w treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii Wykonawcy celowe”.

 

Odpowiedź-

- We Wzorze Umowy na świadczenie usługi ochrony w obiekcie Stacja Muzeum Zamawiający określił zasady rozwiazywania umowy (paragraf 6 umowy Odstąpienie od Umowy). Zdaniem Zamawiającego zapisy tego paragrafu są wystarczające i nie wymagają zmiany i uzupełnienia.

 

Pyt. 7 „Proszę o informację, czy obiekt Stacja Muzeum przy ul. Towarowej 3 wpisany jest na listę obiektów podlegających obowiązkowej ochronie?”.

 

Odpowiedź-

Obiekt zajmowany przez Stacje Muzeum nie jest wpisany na listę obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.

 

Pyt 8 „Proszę o potwierdzenie – termin związania ofertą wynosi 30 dni”.

 

Odpowiedź;

Zamawiający potwierdza, że Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Pyt 9W związku z brakiem w treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej: Pzp) w brzmieniu nadanym przez art. 120 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215, dalej: ustawa o PPK), wnioskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 Pzp w jej nowym brzmieniu oraz postanowień odnoszących się do procedury wprowadzania przedmiotowych zmian w łączącej strony umowie zgodnie z brzmieniem art. 135 ustawy o PPK tj. postanowień w brzmieniu:

„Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie należnego wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

 

Odpowiedź-

Do ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający dołączył ‘Wzór Umowy” na świadczenie usługi ochrony w obiekcie Stacja Muzeum.  W umowie tej , paragraf §8 „Warunki zmiany Umowy” Zamawiający  w jakich okolicznościach może nastąpić zmiana warunków umowy.

Cytowany przez Państwa  przepis art.142 ust .5  ustawy pzp  nakładający  obowiązek umieszczenia wszystkich  poniżej wymienionych zapisów ma   zastosowanie do umów zawieranych  na okres powyżej 12 miesięcy  . Zamawiający w § 8  ust.2  wzoru umowy dopuścił niektóre z przesłanek możliwości zmiany wynagrodzenia.

 

Art.142 ust.5 :

5.  Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4)   zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

4.1. CENA  – waga kryterium 60%

Przy dokonywaniu oceny Zamawiający posłuży się następującym wzorem dla kryterium

 cena -  C .  

C= Cn / Co x 100 pkt x 60%

gdzie: C = przyznane punkty.

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co = cena oferty ocenianej .

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

 

4.2 Doświadczenie  pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji zamówienia  

      T – waga kryterium 30 %.

Wykonawca otrzyma:

a) Za skierowanie do realizacji zamówienia wszystkich osób posiadających minimum 2 letnie doświadczenie – 10 pkt;

b) Za skierowanie do realizacji zamówienia wszystkich osób posiadających minimum 3 letnie doświadczenie – 20 pkt

c) Za skierowanie do realizacji zamówienia wszystkich’; osób posiadających minimum 4 letnie doświadczenie – 30 pkt

W przypadku nie wskazania 2, 3 lub 4 letniego doświadczenia i praktyki zawodowej wszystkich osób skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach kryterium doświadczenia wynosi 30 pkt.

Informacje dotyczące pracowników z wymaganym doświadczeniem Wykonawca zamieszcza na formularzu ofertowym – załącznik nr 6 do ogłoszenia o zmówieniu.

 

4.3 Zasady oceny ofert dla kryterium „gwarantowany czas przyjazdu patrolu  interwencyjnego”

     – G – waga 10 % .

 

 W ramach ww. kryterium Zamawiający będzie oceniał gwarantowany, przez Wykonawcę, czas przyjazdu patrolu interwencyjnego w godzinach 6.00-22.00  na teren siedziby Zamawiającego od momentu zgłoszenia alarmowego wykonanego przez pracownika ochrony stałej lub wyznaczonej osoby ze strony Zamawiającego.

 Ocena będzie dokonywana na podstawie oświadczenie wykonawcy w formularzu ofertowym.

 Wykonawca otrzyma:

 a) Za zaoferowanie gwarantowanego czasu przyjazdu zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego w czasie od 10 do 15 minut – 1 pkt;

b) Za zaoferowanie gwarantowanego czasu przyjazdu zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego w czasie od 6 do 10 minut – 5 pkt;

c) Za zaoferowanie gwarantowanego czasu przyjazdu zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego w czasie 5 minut lub mniej – 10 pkt;

Zamawiający zastrzega, ze czas przyjazdu patrolu nie może przekroczyć 15 minut. Zadeklarowanie przez Wykonawcę czasu dojazdu zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego w czasie powyżej 15 minut będzie skutkować przyznaniem 0 pkt w tym kryterium.

 Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach kryterium doświadczenia wynosi 10 pkt.


4.4.  Wyliczenie punktacji.

W oparciu o powyższe kryteria Zamawiający obliczy łączną punktację, uzyskaną przez każdą z Ofert. Łączna liczba punktów, jaką uzyska dana oferta będzie stanowiła sumę punktów przyznanych Ofercie za kryterium cena oraz doświadczenie zgodnie z poniższym wzorem:

 

    W = C + D +G gdzie:

    W – ocena końcowa,

    C – punkty za cenę, 

    T – doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia,

    G – punkty za zaoferowany gwarantowany czas przyjazdu patrolu interwencyjnego.

 

        Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

 

 

W związku z wniesionym pytaniem w dniu 24 stycznia 2019 r. do treści ogłoszenia Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie: Nawiązując do ogłoszonego postepowania na „Usługę ochrony obiektu Stacji Muzeum w Warszawie” proszę o doprecyzowanie zapisu: „monitorowania sygnałów alarmowych dźwiękowych i telewizyjnych w obiekcie” czy monitorowanie ma się odbywać zdalnie z centrum monitorowania Wykonawcy, czy tez monitoruje to na miejscu (w obiekcie) pracownik ochrony?

Odpowiedź Zamawiającego: Sygnały alarmowe monitorowane są na portierni. W tym miejscu jest centralka ppoż oraz monitory telewizji CCTV


1.Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi usługa ochrony mienia poprzez całodobowy dozór fizyczny   oraz stały dozór elektroniczny budynku i terenu w miejscu prowadzenia działalności Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa. Ochrona będzie pełniona przez okres 12-stu miesięcy od poniedziałku do niedzieli z terminem od 01.03.2019 do końca lutego 2020 r. W celu skalkulowania oferty Wykonawca uwzględni 8840 godzin w skali 12 –stu miesięcy.

I. Do podstawowych zadań ochrony mienia należy:

1. Ochrona obiektów i mienia wykonywana przy pomocy agentów ochrony przeszkolonych w zakresie metod i sposobów prowadzenia ochrony oraz posiadających niezbędne doświadczenie i nienaganną opinię.                                                                                                                                                                            

2. W ramach ochrony obiektów Wykonawca będzie postępował z należytą starannością, a w szczególności przyjmie na siebie obowiązki w zakresie:                                                                               

- dozoru i ochrony obiektów i mienia realizowanego w ramach jednego, stałego całodobowego stanowiska ochrony,           

- monitorowania sygnałów alarmowych dźwiękowych i telewizyjnych w obiekcie, 

- strzeżenia mienia znajdującego się w wyżej wymienionym obiekcie, celem zabezpieczenia go przed próbami dewastacji, uszkodzenia, bądź kradzieży – włamania z zewnątrz jak i wewnątrz ochranianym budynku i obiektach.

- zapewnienie całodobowego podjazdu grupy interwencyjnej Wykonawcy na wezwanie agenta ochrony.

 

 

II. Do obowiązków pracowników ochrony należeć będzie między innymi:

1.  Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego obiektu.

2.  Powiadamiania odpowiednich służb o zagrożeniach i szczególnych zagrożeniach.

3. Ochrona obiektów przed rabunkiem, zagrożeniem wybuchu, pożarem, napadem, kradzieżą, dewastacją.

4.  Monitorowanie pobytu osób na terenie obiektów szczególnie po godzinach pracy.

5Zapalanie i gaszenie świateł nocnych zewnętrznych i wewnątrz obiektów w zależności potrzeb i pory roku w zakresie określonym przez Plan Ochrony.                                                                                          

6.  Niewpuszczanie na teren obiektu osób nieuprawnionych i będących pod wpływem alkoholu.

7. Codzienne dokonywanie po zakończeniu działalności muzeum obchodu ochranianego obiektu w celu sprawdzenia prawidłowego plombowania i zamykania pomieszczeń, sprawdzenia prawidłowego zabezpieczenia drzwi, okien, krat, zamykanie pomieszczeń po godzinach pracy w ochranianym obiekcie, włączanie alarmów w obiekcie chronionym i niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach.                                                                                                                           

8. Udostępnianie kluczy od pomieszczeń Zamawiającego pracownikom Zamawiającego w dniach i godzinach pracy Stacji Muzeum oraz w dniach wolnych od pracy na podstawie zgłoszenia kierownictwa Zamawiającego lub na podstawie wykazu pracowników i dokumentów potwierdzających ich tożsamość. Codzienne sprawdzanie ich kompletności.

9. Znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, instalacji ppoż., zaworów wodnych itp.

10. Posiadać umiejętność i znać zasady obsługi urządzeń alarmowych i monitorujących zainstalowanych w obiekcie,

11. Posiadać znajomość topografii chronionych obiektów - rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.,

12. Powiadamianie wskazanego pracownika Zamawiającego oraz właściwych służb w przypadku stwierdzenia w chronionym obiekcie awarii, włamania lub pożaru oraz podjęcie podstawowych działań zabezpieczających,

13. W przypadkach jakichkolwiek zagrożeń natychmiastowego wezwania grupy interwencyjnej Wykonawcy, której czas dojazdu wynosił będzie w godzinach od 22.00-6.00 do 10 minut, a w godzinach 6.00-22.00 do 15 minut.

14. Prowadzenie książki pełnienia służby, w której odnotowuje się przebieg służby.

15. Współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w Obiektach z  właściwymi terenowo jednostkami policji.

16. Prawidłowe reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w chronionych obiektach instalacjami.

17. W przypadku wystąpienia awarii sieci energetycznej, centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnej i telefonicznej / powiadomić niezwłocznie Zamawiającego, a w razie potrzeby bezpośrednio odpowiednie służby ratownicze lub firmy konserwacyjne,

18. Wykonywanie doraźnych poleceń służbowych członków Dyrekcji Stacji Muzeum,

19. Stała troska o estetyczny i schludny wygląd własny.

 

 

III. Inne ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia.

1. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może żądać od agentów wykonania określonych czynności pod warunkiem, że mieścić się one będą w zakresie obowiązków stanowiących zakres umowy.

2. Wykonawca na własny koszt wyposaży pracowników ochrony obiektów i dozoru w jednolity ubiór w sposób widoczny odróżniający ich od pozostałych osób z widocznym identyfikatorem ze zdjęciem, opatrzonym imieniem i nazwiskiem pracownika; ubiór musi być dostosowany do pory roku, z uwzględnieniem estetycznego wyglądu. Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w niezbędne wyposażenie i środki techniczne w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym środki łączności bezprzewodowej.

3. W celu należytego wykonywania przedmiotu mowy agenci ochrony będą korzystali z systemu dokumentującego dokonywane obchody chronionych obiektów.

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie socjalne dla pracowników ochrony oraz umożliwi korzystanie z telefonu stacjonarnego wyłącznie do celów służbowych.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.                                                                                   

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży listę wszystkich osób wykonujących zadanie. W przypadku zmiany obsady osobowej w trakcie wykonywania umowy, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego na piśmie.

 

 

IV Pozostałe warunki realizacji usług:    

1.Wykonawca winien uwzględnić, iż Muzeum pracuje w weekendy oraz niektóre święta państwowe (zgodnie z zarządzeniami Dyrektora), tj.1 maja, 3 maja, 20 czerwca, 15 sierpnia, 11 listopada i 6 stycznia.

2.Wykonawca do ochrony obiektów zapewni osoby pełnosprawne fizycznie, posiadające zaświadczenia od lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy w ochronie, przy ochronie obiektów również w nocy. Ilość zatrudnionych pracowników ochrony– minimum jeden na zmianie.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości Pracowników ochrony w trakcie trwania dużych wydarzeń artystycznych takich jak: „Noc Muzeów", Wernisaże", koncerty itp. związanych z programem muzeum.

4. Usługa ochrony będzie pełniona od poniedziałku do niedzieli przez okres 12-stu miesięcy,

5. Zamawiający zakładana ilość godzin zatrudnienia dodatkowych pracowników ochrony wynikającą z organizacji przez Zamawiającego imprez wskazanych w pkt. 3., nie powinien przekroczyć 56 godzin w skali 12 miesięcy. W celu skalkulowania oferty Wykonawca uwzględni 8840 godzin w skali 12-stu miesięcy.

6.W przypadku wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, zapewnienie w trybie alarmowym niezbędnych pracowników do wzmocnienia ochrony obiektów.

 

 

 

2.Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;                                                  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

 

2 Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1.

Ad a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadali aktualną koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,

Ad b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000 złotych.

Ad c)  Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże, że:                                                                                                                                                                                  

• posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie ochrony osób i mienia - w tym celu wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał lub wykonuje:, co najmniej dwie usługi (wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi były wykonywane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) polegające na ochronie osób i mienia.

• posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej- w tym celu wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników oraz posiadany potencjał techniczny do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia w tym możliwość wykorzystania w razie potrzeby patrolu interwencyjnego.

• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej: 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w wieku poniżej 65 roku życia. Osoby zatrudnione przez Wykonawcę powinny posługiwać się językiem polskim i nie mogą to być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.

•  Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do wykonywania zamówienia były osobami dla których powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub lekarz orzecznik ZUS nie wystawił orzeczenia o niepełnosprawności.

Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do wykonywania zamówienia były pełnosprawne fizycznie i psychicznie,

 

3.Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

a)  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

b)  aktualną koncesję wydaną przez ministra spraw wewnętrznych zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 poz. 1099 j.t.);

c)  wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu — zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia;

d)  dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

e)  Zamawiający wymaga, że Wykonawca złoży oświadczenie o niezaleganiu z wypłatami    wynagrodzeń dla pracowników ochrony.

 

 

4.Kryteria oceny oferty:

1. Cena-. waga 60%

2. Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – waga30 %,

3. Gwarantowany czas przyjazdu patrolu interwencyjnego – waga 10 %. 

 

Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Ceną oferty są ceny brutto podane w formularzu ofertowym.

2. Ceny muszą być podane w złotych polskich, cyfrowo, z zaokrągleniami do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena całkowita oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki,

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

4.Stawkę VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień

złożenia oferty.

 

 

5.Termin wykonania zamówienia;

Termin realizacji usługi: 01.03.2019-29.02.2020.

 

6.Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

a) w formie pisemnej, osobiście w siedzibie: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa.

b) w formie pisemnej przesłać na adres: Stacja Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.02.2019, do godziny 11.00;

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2019 r.  o godzinie 11.00 w siedzibie Stacji Muzeum, 00-811 Warszawa ul. Towarowa 3 pokój 9.

c)  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

 

7.Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) kopia koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i

     mienia.

b) kopia ubezpieczenia OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą ochrony osób

        i mienia,

c) referencje potwierdzające posiadane doświadczenie i prowadzenie działalności.

d) oświadczenie wykonawcy potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników oraz posiadany 

        potencjał techniczny do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia w tym 

        możliwość wykorzystania w razie potrzeby patrolu interwencyjnego.

e) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

        wypis z ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

         upływem terminu składania ofert,

f) oświadczenie o niezaleganiu z wypłatami wynagrodzeń dla pracowników ochrony.

 

8. Złożona oferta przez Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.

9. Zamawiajacy może unieważnić prowadzone przez siebie postepowanie bez podania wykonawcom przyczyn.

 

 

              ………………………………………                                                          ………………………………………

 (pieczęć i podpis osoby przygotowującej)                                  (pieczęć i podpis Kierownika zamawiającego )

 

<
Data zamieszczenia: 22/01/2019 13:29
Osoba zamieszczająca: Tomasz Kurowski
Data aktualizacji: 25/02/2019 12:56
Osoba aktualizująca: Piotr Ratajczyk
( historia zmian )
Data aktualizacji: 05/02/2019 15:30
Osoba aktualizująca: Piotr Ratajczyk
Data aktualizacji: 05/02/2019 15:29
Osoba aktualizująca: Piotr Ratajczyk
Data aktualizacji: 04/02/2019 07:47
Osoba aktualizująca: Piotr Ratajczyk
Data aktualizacji: 31/01/2019 11:56
Osoba aktualizująca: Mikołaj Królikowski
Data aktualizacji: 30/01/2019 15:27
Osoba aktualizująca: Tomasz Kurowski
Data aktualizacji: 25/01/2019 09:52
Osoba aktualizująca: Piotr Ratajczyk

Wróć